ارتباط زاویه Q و پرونیشن پا با قدرت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور ران در زنان دارای درد کشککی رانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.581
کد مقاله : 2949-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه
2استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
3دانشگاه خوارزمی کرج
چکیده
مقدمه: سندرم درد کشککی رانی یکی از شایع ترین مشکلات زانو است که ارتباط مشخصی با استفاده مفرط از زانو را دارد. و حدود 40 درصد افراد فعال به ان دچارند . پرونیشن پا و زاویه Q و قدرت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور ران از عوامل مهم در سبب شناسی بیماران دارای درد کشککی رانی هستند. ). این سندرم علل متفاوتی دارد که عبارتند از: استفاده بیش از حد راستای نامناسب کشکک و ضربه. شایع ترین دلیل ذکر شده، بدراستایی کشکک و حرکت غیره طبیعی آن است که سبب افزایش نیروی فشاری بر جانب خارجی کشکک و بروز درد زانو می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط برخی ویژگی‌های آناتومیکی اندام تحتانی با قدرت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور در زنان دارای درد کشککی رانی است.
روش شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی ارتباطی بوده که30 زن در دو گروه مبتلا به سندرم درد کشککی رانی و گروه سالم با میانگین سنی 40 تا 60 سال، میانگین وزنی 64، و میانگین قد 164 شرکت داشتند. ارزیابی ویژگی‌هایی آناتومیکی با استفاده از گونیامتر و آزمون افت ناوی و قدرت عضلات (حداکثر گشتاور عضلانی) با استفاده از دینامومتر ایزوکنتیک سیستم 3 انجام شد. از آزمون همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح معناداری 05/0≥α بهره گرفته شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط قوی و معناداری بین زاویه Q و پرونیشن پا با قدرت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور ران در گروه مبتلا به سندرم درد کشککی رانی وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به ارتباط قوی و معنادار بین متغیرهای پژوهش، با افزایش زاویه Q قدرت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور ران کاهش و با افزایش زاویه پرونیشن پا قدرت عضلات ابداکتور و اکسترنال روتیتور ران هم کاهش می یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد قدرت عضلات ارتباط بسیار زیادی با ویژگی‌های آناتومیکی دارد. . و بین دو گروه سندرم درد کشککی رانی و گروه سالم تفاوت معنی داری دیده می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relation of angle Q and foot pronation with strength of hip abductors and external rotators muscles in women with patellofemoral pain .
Authors
Zahra Pazhoohi, Fereshteh Eftekhary, Amir Letafatkar
Abstract
Introduction: patellofemorol pain syndrome is one of the most common knee problems associated with excessive use of knee is certain. And about 40 percent of the people suffer angle Q foot, pronation and hip abductors and external Rotators are important factoros in the etiology of patients with patellofemoral pain. This syndrome has many different causes include : overuse and traumatic patellar malalignment. The most common reasons cited, bastardy patella and move so naturally that increases the comperessive force on the outer side of knee and knee pain. The aim of this study of some anatomical feature, lower extremity motor function, muscle strength in women with patellofemoral pain is the abductor and external Rotatorsa.
Materials and methoding: This communication descriptive study was conducted at the university of award. 30 women in two groups with an average age of 40 to 60 years, the average weight of 64, 164 attended the mean height. Evaluation of the anatomical features with a goniometer test and muscle strength (peak torque of muscle ) isokinetic dynamo-meter system using 3 was used. And Pearson correlation test was used for data analysis at a significant level a≤0.5
Findings: according to the results seem robust and significant relationship between the angle Q , pronation of the hip abductors and external power rotators patellofemoral painsyndrom there.
Discussion and conclusion: Relationship angle Q and foot pronation with strength of hip abductors and external rotatory muscles in women with patellofemoral pain. And patellofemoral pain syndrome and healthy subjects differences between the two groups is statistically significant.
Keywords
Angle Q, Foot pronation, Strength abductors and ezternal rotators