اثر تمرین اینتروال شدید (HIIT)در شرایط هیپوکسی بر IGF-1 و IL-6 سرم پسران نوجوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.582
کد مقاله : 2950-10THCONF
نویسندگان
1دبیر / آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 16
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3رئیس پژوهشکده دانشگاه ازاد تهران مرکز
چکیده
مقدمه : فعالیت ورزشی در محیط هیپوکسی موجب تسریع سازگاریهای فیزیولوژیک مرتبط با بهبود عملکرد می شود . از سوی دیگر امروزه با توجه به اثرات ثابت شده ی تمرین اینتروال شدید (HIIT) تاکید بیشتری بر بکارگیری آن می شود . بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی شدید ( HIIT ) در شرایط هیپوکسی و نورموکسی بر سطوح سرمی IGF-1 و IL-6 در نوجوانان پسر بود.
روش شناسی: 24 دانش آموز17-16 ساله پسر در سه گروه HIIT در شرایط هیپوکسی ، نورموکسی و کنترل قرار گرفتند برنامه HIIT به مدت دوهفته اجرا شد ، شدت جلسات تمرین در هفته اول برابر با 85% ضربان قلب بیشینه و شامل 8وهله دویدن یک دقیقه ای و دو دقیقه استراحت بین وهله های دویدن بود درهفته دوم همان 8 وهله دویدن با فاصله استراحت یک دقیقه بین وهله های دویدن وشدت تمرین 90% ضربان قلب بیشینه بود 48 ساعت قبل و 48 ساعتبعد از اجرای پروتکل تمرینی نمونه گیری خون انجام شد و پس از جمع آوری به روش الایزا اندازه گیری شد .
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد با 2 هفته تمرین HIIT افزایش معنا داری درمقادیر IGF-1 در هر دو گروه تمرین هیپوکسی (0/021=p) و تمرین نورموکسی (001/ 0 <p) دیده شد . همچنین کاهش معنا داری در مقادیر IL-6 در گروه نورموکسی(013/ 0 p=) و عدم تغییر معنا داری در گروه هیپوکسی دیده شد.
بحث و نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ۲ هفته تمرینات HIIT درشرایط هیپوکسی و نورموکسی منجر به افزایش معنادار IGF-1 می شود. پس به نظر می رسد تمرینات HIIT یک محرک قوی برای رهایش هورمون های رشدی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطوح IL-6، می توان نتیجه گرفت که تمرینات HIIT از منظر اثرات ضد التهابی نیز می توانند بسیار مورد توجه باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of high-intensity interval training ( HIIT) in hypoxic conditions on IGF- 1 and IL6 serum adolescent boys
Authors
Mohamad Reza Babakhani, Hamid Agha Alinejad, Mohammad Ali Azarbaijani
Abstract
Introduction: Sports activities in the Hypoxical environment accelerates physiological adaptations or improving performances. On the other hand according to the proven effects of intense HIIT workout interval, there seems to be more emphasis on employing it. On this basis , the aim of the present study was to investigate the effects of extreme of periodic Normoxy and Hypoxy on serum levels (IL-6, IGF-1) in adolescent boys.
Methodology: In this research, the whole participants of the study were 24 male students of 16 to 17 years of age who were divided in three groups of (HIIT) in accordance with HYPOXICAl, NORMOXICAL and CONTROL conditions . The program of (HIIT) was performed for 2 weeks. The intensity of the workout sessions in the first week was equal to 80% of the maximum heart rate and includes eight times running a minute and two minutes of rest between the running courses. In the second week, the same eight times in the second run with a minute rest between the time running and exercise intensity was 90% of maximum heart rate. 48 hours before and 48 hours after, blood sampling training protocole implementation was done and after muster was measured in VITRO method.
Results: The results showed that two weeks of HIIT, significant increase in the amount of IGF-1 in HYPOXY group ( p=0/021) and practice NORMOXY ( p<0/001) was observed. There is also a significant decrease in the values of IL-6 in the group NORMOXY (p=0/013), furthermore, there was no meaningful significance in the group HYPOXY.
Discussion: The results of this study showed that 2 week exercises in the conditions of HYPOXY and NORMOXY leads to one meaningful increase in IGF-1. So HIIT exercises looklike a strong stimulus the releasing growth hormone. On the other hand with respect to the reduction of the levels of IL-6 can be concluded that the anti –inflammatory effects of HIIT exercises can also be highly regarded.
Keywords
Hypoxy, Normoxy, HIIT, IGF-1, IL-6