بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش دانش‌ آموزان نسبت به تربیت بدنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.583
کد مقاله : 2874-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی
چکیده
مقدمه:در دو دهه گذشته، متخصصان حوزه تربیت بدنی شاهد افزایش دانش در چندین حوزه مربوط به آموزش و یادگیری بوده اند. عوامل زیادی وجود دارند که ممکن است بر یادگیری دانش آموزان تاثیر بگذارند که یکی از این جنبه ها نگرش است. تشکیل نگرش مثبت نسبت به تربیت بدنی می تواند نقش مهمی در حفظ سبک زندگی فعال در خارج از مدرسه داشته باشد و باعث فعال تر شدن افراد در بزرگسالی شود.
روش شناسی: برای استفاده از این ابزار باید جنبه های بومی و فرهنگی کشوری که قصد استفاده از این پرسش نامه را دارد، در نظر گرفته شود. از این رو و با توجه به نبود این ابزار در کشور ما، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژپی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی بود. انتخاب حجم نمونه برحسب نوع هدف تحقیق و به‌صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران در مقاطع تحصیلی چهارم و پنجم بودند که از بین آنها 208 نفر ابزار تحقیق را تکمیل کردند. نسخه اصلی این مقیاس که سابرانانیام و سیلورمن(2000) در آمریکا اعتباریابی کردند و روایی و پایایی آن را مناسب گزارش دادند دارای 20 گویه و دارای دو عامل لذت و سودمندی بود. جهت تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی همسانی درونی و پایایی زمانی از ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه ای استفاده شد.
یافته ها:شرکت کنندگان در این پژوهش دارای نمرات میانگین و انحراف معیار 79/6 و 6/9 در سازه نگرش بودند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای عامل لذت، سودمندی و کل مقیاس به ترتیب برابر 0/82 ، 0/81 و 0/84 و همبستگی درون طبقه ای برابر 0/86 ، 0/88 و 0/91 بود. شاخص های برازش GFI ، CFI ، IFI NNFI و NFI نیز به ترتیب برابر 0/91 ، 0/93 ، 0/93 ، 0/93 و 0/92 به دست آمد. مقادیر خطای RMSR و RMSEA نیز 0/06 و 0/07 گزارش شد.
بحث نتیجه گیری:طبق نتایج و با توجه به هم راستا بودن پژوهش حاضر با نتایج پژوهش سابرامانیام و سیلورمن(2000) نسخه فارسی مقیاس نگرش اعتبار مناسبی داشته و روایی(شاخص های برازش بالاتر از حد قابل قبول 0/9 و مقادیر خطای کمتر از حد قابل قبول 0/08 بودند) و پایایی(بالاتر از حد قابل قبول 0/7 بودند) مقیاس تایید می گردد. در نتیجه، این مقیاس برای سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی توصیه می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating psychometric properties of students' attitudes scale towards physical education
Authors
Meysam Biyabani, Rasool Hemayattalab, Fazlollah Bagherzadeh, Elaheh Arabameri
Abstract
Introduction: In the last two decades, professionals in the field of physical education have seen an increase in the body of knowledge in several areas related to teaching and learning. There are many factors that may affect student learning that one of these aspects is attitude. The formation of positive attitudes toward physical education can play an important role in maintaining an active lifestyle outside of school and cause people to become more active in adults.
Methodology: To use this questionnaire, ecological and cultural aspects of a country must to be considered. For this reason, and due to the lack of this instrument in our country, the aim of this study was investigating the psychometric properties of the Persian version of the attitude of students toward physical education. Samples was dependent on the purpose of the study and was selected on type of stratified randomly. Statistical population included all boy and girl students in Tehran in fourth and fifth grade levels which 208 of them completed the survey instrument. Subramaniam and Silverman (2000) have validated original version of this scale that have 20 questions and 2 dimension (enjoyment and usefulness) in America and reported good validity and reliability of it. For assessing validation of the scale, confirmatory factor analysis and for assessing internal consistency and temporal reliability, Cronbach's alpha coefficient and intra-class correlation were used.
Results: Participants in this study had scores of 79.6 and 6.9 in mean and standard deviation in attitude construction. Also Cronbach's alpha coefficient for enjoyment, usefulness and whole factor was 0.82, 0.81 and 0.84 respectively and intra-class correlation was 0.86, 0.88 and 0.91. Fit indexes of GFI, CFI, IFI, NNFI and NFI was 0.91, 0.93, 0.93, 0.93, 0.92 respectively. RMSR and RMSEA values was 0.06 and 0.07.
Discussion: According to the results, the present study was parallel with the results of Subramaniam and Silverman (2000) research and the Persian version of attitude scale have good reliability and validity (acceptable fit indexes were higher than 0.9 and acceptable error values were less than 0.08) and reliability (acceptable higher than 0.7). As a result, this scale recommended to measure students' attitude toward physical education.
Keywords
Reliability, factor analysis, Validity, attitude