تعیین و اولویت بندی ویژگی های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و آمادگی جسمانی- حرکتی پسران نوجوان نخبه در شنای 100 متر پروانه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.584
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، گروه تربیت بدنی سراب، سراب، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده
مقدمه: استعدادیابی زمان لازم برای رسیدن به اجراهای ورزشی بهتر توسط ورزشکاران زبده را کاهش می دهد و کاربرد تمرینات علمی را میسر می سازد و بدین طریق متخصصان و کارشناسان علوم ورزشی با انگیزه بیشتری کار خود را ادامه خواهند داد. هدف از تحقیق تعیین و اولویت بندی ویژگی های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و آمادگی جسمانی- حرکتی پسران نوجوان نخبه در شنای 100 متر پروانه بود.

روش شناسی: 24 نوجوان شناگر نخبه پسر12-11ساله، شرکت کننده در ماده 100 متر پروانه در مسابقات قهرمانی کشور، که رتبه های برتر را در مسابقات قهرمانی استانهای خود به دست آورده و به مسابقات کشوری راه یافته بودند، رضایت نامه را تکمیل کردند. پارامترهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و آمادگی جسمانی-حرکتی براساس فرم ریدکو، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از میانگین±انحراف معیار و آزمون فریدمن تحلیل شد.

یافته ها:چربی در سه ناحیه فوق خاری (8/40 میلی متر)، تحت کتفی (8/77 میلی متر) و سه سر بازوئی (8/73 میلی متر)، طول دست (cm 18/23) و طول ساعد (cm 24/67) مهمترین شاخص های آنتروپومتریکی؛ هایپراکستنشن آرنج (3/75 درجه)، دورسی فلکشن مچ پا (6/04 درجه)، اکستنشن گردن (38/71 درجه)، خم شدن به چپ گردن ( 40/83 درجه) و خم شدن به راست گردن (42/29 درجه) مهمترین شاخص های بیومکانیکی؛ و سرعت عمل و عکس العمل ( cm 21/01)، قدرت دست چپ ( kg 24/73)، انعطاف پذیری ( cm 24/92)، قدرت دست راست ( kg 25/25) و پرش ارتفاع )توان) (cm 29/10) مهمترین شاخص های آمادگی جسمانی -حرکتی در استعدادیابی شناگران نخبه ی پسر در رده سنی 12-11 سال کشور در ماده 100متر پروانه می باشد.

بحث و نتیجه گیری:به مسئوولین، دست اندرکاران، مربیان و اولیاء توصیه می شود نتایج تحقیق حاضر را جهت استعدادیابی پسران نوجوان نخبه، به کار گیرند، تا علاوه بر کسب عملکرد مطلوب و نتیجه بهتر، از اتلاف وقت و هدر رفتن منابع انرژی و مالی جلوگیری شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The identification and prioritization of the anthropometric, biomechanical and physical fitness characteristics of the elite boys in 100m butterfly swimming
Authors
Mehdi Pahlevani, Ameneh Pourrahim-e-Ghouroghchi
Abstract
Introduction: Talent identification reduces time to achieve better sports performances by elite athletes and enables application of scientific training; and thereby sports science experts will continue their work with more motivation. The purpose of this study was the identification and prioritization of the anthropometric, biomechanical and physical fitness characteristics of the elite boys in 100 m butterfly swimming.
Methodology: 24 elite young swimmers aged 11-12 years and ranked in the top of championship and earned his province had been entered in national competitions completed the letter of satisfaction questionnaires. The anthropometrical, biomechanical and physical fitness-motion parameters were measured by Rydkv questionnaires. Data were analyzed using mean±SD and friedman test.
Results: The most important anthropometrical parameters are fats in three regions; supraspinatus (8.40 mm), subscapularis (8.77 mm) and triceps (8.73 mm), length hand (18.23 cm) and length forearm (24.67 cm); the most important biomechanical parameters are elbow hyperextension (3.75 degree), ankle dorsi flexion (6.04 degree) and neck extension (38.71 degree), neck lateral bend left (40.83) and neck lateral bend right (42.29); and the most important physical fitness-motion parameters are action and reaction velocity (21.01 cm), left hand strength (24.73 kg), flexibility (24.92 cm), right hand strength (25.25 kg) and jump height (power) (29.10 cm) in 100 m butterfly swimming of the elite 11-12 year old boys.
Discussion: It ́s recommend to consider the results of this study in talent identification of elite young boys by administrators, coaches and parents for acquiring the best result and optimal function and avoiding wasting time, energetic and financial resources.
Keywords
Anthropometrical, Biomechanical, Physical Fitness-motion, swimming, elite