تحلیل محتوای نشریه فیزیولوژی ورزشی از بدو انتشار تا سال 1395
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.585
کد مقاله : 2886-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی
2پژوهشگاه علوم ورزشی
3دانشجوی فرصت مطالعاتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
4کارشناس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: نشریه هاى علمى- پژوهشى مهمترین شاخص سنجش دانش علمى و دستاوردهاى پژوهشى کل کشور به‌شمار می‌آیند. حجم گسترده تحقیقات در حوزه فیزیولوژی ورزشی از یک سو و جایگاه علمی نشریه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان اولین نشریه تخصصی این حیطه، از سوی دیگر، ضرورت تحلیل محتوا و دسته بندى موضوعى مقاله‌های این نشریه را ایجاب می‌کند تا ضمن شناخت هر چه بهتر حوزه مطالعاتی فیزیولوژی ورزشی در بازه زمانی 1388 تا 1395، زمینه هدفمند‌سازی حرکت علمى و تعیین اولویت هاى پژوهشى این رشته فراهم گردد و ضعف ها و کمبودهاى تولید علم در حیطه فیزیولوژی ورزشی در داخل کشور شناسایی شود.
روش شناسی: در این مطالعه، تحلیل محتوا به صورت کمى و به لحاظ پراکندگى، موضوعى انجام شد. پس از مراجعه به نسخه بایگانی شماره های منتشر شده نشریه‌ و ورود داده های کمی خام در برگه کدگذاری نرم‌افزارExcel ، شاخص های آماری توصیفی توسط نرم‌افزار IBM SPSS Statistics v23.0 محاسبه و جدول های توزیع فراوانی تنظیم شد.
یافته ها: از مجموع 263 مقاله، از لحاظ حوزه مطالعاتی، 204 عنوان معادل 6/77% در حوزه سلامت و 24 مقاله معادل 1/9% در حوزه ورزش قهرمانی و 35 عنوان معادل 3/13% در سایر مباحث انجام شده است. از لحاظ روش تحقیق، 26 مقاله معادل 9/9% توصیفی،202 مقاله معادل 8/%76 نیمه تجربی،33 مقاله معادل 5/12% تجربی و 2 مقاله معادل 8/ 0% نیز سایر موارد بودند. از لحاظ نوع آزمودنی‌های پژوهش، 227 مقاله معادل 3/ 86% دارای نمونه انسانی و 33 مقاله معادل 5/12% دارای نمونه حیوانی بودند. از مجموع 217 مقاله بررسی شده دارای بازه سنی، آزمودنی های 2 مقاله معادل 8/0% کودک،30 مقاله معادل 4/ 11% نوجوان،151 مقاله معادل 4/ 57% جوان، 31 مقاله معادل 8/ 11% میانسال و 3 مقاله معادل 1/1% سالمند بودند. 107 مطالعه معادل 7/40% روی آزمودنی های سالم و غیر ورزشکار، 96 مطالعه معادل 5/36% روی ورزشکاران، 29 مطالعه معادل 11% روی بیماران و 30 مطالعه معادل 4/ 11% روی افراد چاق یا دارای اضافه وزن انجام شده و 1 مقاله نیز مروری بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: بیشترین سهم مقالات منتشر شده در نشریه فیزیولوژی ورزشی از لحاظ حوزه مطالعاتی، در حوزه سلامت، از لحاظ روش تحقیق به صورت نیمه تجربی و روی نمونه انسانی و آزمودنی های گروه سنی جوانان انجام شده و آزمودنی ها عمدتاً سالم و غیر ورزشکار بوده‌اند. بیشترین نوع متغیر مستقل، تمرین ورزشی بدون مداخله همراه و بیشترین سهم موضوعی مقالات بر حسب متغیر وابسته، قلب و تنفس و عروق بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Content analysis of journal of sport physiology since the first issue until 2016
Authors
Masoumeh Helalizadeh, Mostafa Afshari, Mohmadreza Taghizadeh, Raziyeh Irani
Abstract
Introduction: Scientific research journals are the most important indicator of scientific knowledge and research achievements of countries. Content analysis of journal of sport physiology as a peer-reviewed scholarly journal may determine the scientific direction of the field of exercise physiology in Iran and may indicate its research priorities, weaknesses and inadequacies of scientific production.
Methodology: The aim of this study was to analyze the content of journal of Sport Physiology since the first issue until 2016. While the description of content was quantitative, a systematic and objective approach to measurement issues was also considered. Quantitative data was analyzed using IBM SPSS Statistics v 23.0.
Results: The total number of papers were 263, in which 204 papers (77.6%) were in the scope of health, 24 papers (9.1%) were in the scope of championship and 35 remained papers were related to other areas. Surveying research designs, the methodology of 26 papers (9.9%) was descriptive, the methodology of 202 papers (76.8 %) was quasi- experimental, 33 papers (12.5%) were done using experimental method and 2 papers (0.8%) were done by other methods. Considering the research subjects, in 227 researches (86.3%), the subjects were human and in 33 researches (12.5%) the samples were animal. Reviewing the age range, from 217 articles, the samples of 2 articles were children (0.8%), 11.4% of subjects were youth (samples of 30 papers), 57.4% of subjects were adults (samples of 151 papers), 11.8% were middle aged (samples of 31 papers) and 1.1% (samples of 3 papers) were seniors. The subjects of 107 researches were healthy non athletes, subjects of 96 researches were athletes, 11% (29 research) were patients, 11.4% were obese people and one remained article was a review research.
Discussion: Most articles published in journal of sport physiology, were related to health in terms of area of study. The methodology of the most research was quasi- experimental with human samples in adult age range and the subjects were mainly healthy non athlete people. Exercise without any additional intervention was the most selected variable as independent variable, and the most selected variable as dependent variable was circulatory and respiratory system.
Keywords
Content analysis- Scientific research journals- Exercise physiology