اثر مداخله ویبریشن بلافاصله پس از خستگی اندام تحتانی بر تعادل ایستا و پویا دختران ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.586
نویسندگان
1رییس امور دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
2معاون دانشجویی و فرهنگی / دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
چکیده
مقدمه:هدف از انجام این تحقیق تاثیر مداخله ویبریشن بلافاصله پس از خستگی اندام تحتانی بر تعادل ایستا دختران ورزشــکار بود .
روش شناسی:برای این منظور 12 دختر ورزشـکار با میانگین سن 4/ 22 سال، قد 6/ 168 سانتی متر و وزن 8/ 58 کیلوگرم با رضایت خود در این مطالعه شرکت نمودند. آزمودنی ها با روش همطرازسازی متقابل به سه گروه 4 نفره تقسیم و در مرحله پیش آزمون با استفاده از دستگاه بایودکس مورد اندازه گیری تعادل ایستا به صورت چشم های باز و بسته بر روی سطح سخت قرار گرفتند. سپس هر یک از گروه ها در شرایط یکسان و در سه هفته متوالی تکالیف ویبریشن، خستگی اندام تحتانی، خستگی و بلافاصله ویبریشن را انجام و تعادل آنها اندازه گیری شد. پروتکل خستگی بر روی عضله چهار سر ران با حرکت بشین و پاشو در زاویه 90 درجه با وزنه 5 کیلویی و با آهنگ مترونوم 80 بار در دقیقه و آزمون درک تلاش بورگ اجرا گردید و تکلیف ویبریشن با فرکانس 20 هرتز در دامنه 10 میلی متر با زانوی خمیده به مدت 90 ثانیه انجام شد . یافته ها:نتایج تحلیل واریانس مکرر و آزمون فریدمن تفاوت معنی داری را در تکالیف مختلف اعمال شده نشان نداد . اگرچه تعادل ایستا و نوسانات قدامی- خلفی و نوسانات جانبی با چشمان باز و بسته پس از اعمال ویبریشن نشان دهنده بهبود وضعیت پایداری به دلیل فعال سازی و افزایش حساسیت پذیری دوک های عضلانی، فرا خوانی واحدهای حرکتی و بهبود پاسخ های عصبی- عضلانی بود ولی از نظر آماری در سطح آلفای 0/05 معنی دار نبود و نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of innervations of vibration immediately after fatigue in lower limb on static and dynamic balance in females athlete
Authors
Maryam Farhang, alireza Rahimi
Abstract
Introduction: The purpose of this study the effect of innervation and vibration immediately after fatigue in lower limb on static and dynamic balance in female athletes.
Methodology: In this object, almost 12 female athletes with (mean of 22.4 age and 168.6 cm.b and 58 .8w.km) all participated in this study. For the subjects used of alignment way against 3 groups of four and in term of pre-test used of Biodex Stability System for measuring static balance performed with opened and closed eyes on a hard surface. Thus, each group measured in a same condition with doing their tasks and vibrations in 3 weeks as continually. In this field, the fatigue in lower limb and immediate fatigue after vibration and their balance were measured as well. The fatigue protocol on hamstring with sit and stand movements in 90 degrees plus a weight 5 kg and metronome rhythms 80 times.S and Borg attempted comprehension test were implemented and related tasks plus vibrations performed with 20 MHZ frequency in range of 10 mm with bent knees for 90 seconds.
Results: The results of repeated analysis of variance and Friedman test showed a kind of significant differences in various implemented tasks. Although this static balance with Fluctuations in the anterior- posterior and adverse fluctuations with opened and closed eyes performed after doing these tasks and its vibrations indicated a kind of improvements and stability condition for activation and increased sensitivity of muscle spindle, and calling movement units and improvement neuromuscular reactions. But statistically, 0.05 alpha level seen any meaningful differences but it is needed more studies in this field.
Keywords
Vibration, Fatigue, Static and dynamic balance