اولویت بندی موانع توسعه گردشگری ورزشی در استان همدان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.587
کد مقاله : 2953-10THCONF
نویسندگان
گروه تربیت بدنی،واحد ملایر،دانشگاه آزاد اسلامی،ملایر،ایران.
چکیده
مقدمه: گردشگری یکی از صنایع بزرگ در جهان است و بعنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع دنیا بحساب می آید. بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را بعنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های خود می دانند. یکی از بخش های پراهمیت که قابلیت تبدیل به امری فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد، ورزش است که از آن به عنوان گردشگری ورزشی، یاد می کنند. آمارها بیانگر آنست که بسیاری از کشورهایی که شرایط مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی دارند، بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طریق درآمد حاصل از گردشگری ورزشی اداره می کنند، گردشگری ورزشی کلید میزبانی رویدادهای بزرگی چون رقابت های المپیک و جام جهانی است.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، کارشناسان ادارات ورزش و جوانان و گردشگران ورزشی استان همدان تشکیل میدهند. بدین منظور 240 پرسشنامه در بین این افراد توزیع گردید که از این تعداد حدود 218 پرسشنامه قابل بررسی بود. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محرابی و همکاران (1391) بود که دارای 42 سؤال می باشد. در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیه ها و اولویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن نشان داد که موانع زیربنایی گردشگری با میانگین رتبه 11/5 مهمترین مانع موثر در عدم توسعه گردشگری ورزشی استان همدان است. پس از آن موانع دولتی (73/4)، موانع سیاسی (57/ 4)، موانع اقتصادی (39/ 4)، موانع انسانی (89/ 3)، موانع مدیریتی (83/ 2) قرار دارند. نهایتاً موانع فرهنگی با میانگین رتبه 73/2 در بین عوامل مختلف در رتبه آخر قرار دارد.
بحث و نتیجه گیری: یافته های این تحقیق با نتایج تحقیقات محرابی و همکاران (1391) و کرمی و همکاران (1395) همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ضعف امکانات زیربنایی و زیرساختی مهم ترین مانع در توسعه گردشگری ورزشی استان همدان می باشد. غیر استاندارد بودن جاده ها و راه های ارتباطی، ضعف سیستم ترابری، غیر استاندارد بودن و کمبود مراکز خدماتی از جمله موانع زیربنایی توسعه گردشگری ورزشی در استان همدان است. از جمله عوامل دولتی که می تواند بر عدم توسعه گردشگری ورزشی موثر باشد می توان به روشن نبودن اهداف و سیاست های گردشگری ورزشی و همچنین اقدامات سلیقه ای و محدود کننده مقامات غیر مسئول اشاره کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritizing the barriers to the development of sports tourism in the Hamedan province
Authors
Adel Afkar, Majid Soleymani
Abstract
Introduction: Tourism is a major industry in the world and as one of the largest and most diverse industries in the world is considered. Many countries, know this dynamic industry as the main source of income, employment, private sector growth and development of their infrastructure. One of the important sectors in the tourism industry has the ability to transform into something multi-sectorial, sport as sport tourism, has started. Statistics show that many countries with favorable conditions for sports tourism, a large part of its economy through income from their sport tourism office. Sport tourism is a key of hosting mega-events such as the Olympics and World Cup.
Methodology: This research is a descriptive- analytic one which is applied in terms of purpose. The statistical population of this research includes Experts of Cultural Heritage, Youth and Sport Office experts and sports tourists in Hamadan province. For this purpose, 240 questionnaires were distributed among the sample, of which about 218 questionnaires were evaluated. The data was collected through Mehrabi and colleagues's questionnaire that including 42 questions. In inferential statistics section, Friedman test was used to investigate hypotheses and prioritizing variables.
Results: Prioritizing results of Freidman Test indicated that tourism infrastructure barriers with a mean rating of 5.11 the most effective barrier is the lack of development of sport tourism in the province. Then government barriers (4.37), political barriers (4.57), economic barriers (4.39), human barriers (3.89) and administrative barriers (2.83) are located. Finally, the cultural barriers with a mean rating of 2.73 take into last place.
Discussion: Findings of this research accords with the findings of Mehrabi and colleagues's(2012), and Karami and colleagues's (2016). The results showed that the weak infrastructural facilities and infrastructure is the main barriers in the development of sport tourism in the province. Non-standard roads and communications, poor transportation systems, non-standard and lack of service centers, including barriers to the development of sports tourism in the province's infrastructure. Including government agencies that can help to develop sports tourism can be cited lack of clear objectives and policies sport tourism.
Keywords
Barriers of development, Sport tourism, Hamedan province