اثر مداخلات تمرینی و ارگونومیکی منتخب بر درد عضلانی- اسکلتی و خطرات محیط کار خیاطان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.588
نویسندگان
1دانشگاه ازاد واحد کرج
2استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
چکیده
مقدمه: بر خلاف گسترش روز افزون فرایند های مکانیزه هنوز بخش عمده ای از فعالیت های شغلی به صورت دستی و توسط انسان انجام می شود، از این دسته از شغل ها می توان به خیاطی اشاره کرد. به همین جهت میزان اختلالات اسکلتی _ عضلانی مرتبط با کار بسیار شایع می باشد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مداخلات تمرینی و ارگونومیکی منتخب بر درد عضلانی - اسکلتی و خطرات محیط کار خیاطان است.
روش شناسی تحقیق: مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی است. جامعه آماری مورد مطالعه خیاطان زن و مرد استان تهران و البرز بود. 500 خیاط در ارزیابی اولیه مورد بررسی قرار گرفتند جهت شناسایی درد در این شغل، که 60 نفر با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، شرایط مطالعه را داشته و به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزاراولیه پژوهش پرسشنامه استاندارد بررسی اختلالات اسکلتی _ عضلانی نوردیک بود. پس از ورود به مطالعه پرسنامه کرنل(جهت ارزیابی درد) توسط آزمودنی ها و OWAS (جهت ارزیابی ریسک فاکتورها) توسط پژوهش گر تکمیل شد. برنامه اصلاح محیط کار و تمرینات ثبات مرکزی طی 8 هفته و 24 جلسه توسط محقق انجام شد.
یافته ها: 60 نفر(40 نفر گروه تجربی،20 نفر گروه کنترل) در یکی از نواحی نه گانه بدنشان درد های اسکلتی _ عضلانی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و بیشترین شیوع درد در شانه(58%)،گردن(54%)،ناحیه فوقانی پشت(48%)،تحتانی پشت و زانو(44%) بود.پس از مداخلات کاهش معنی داری0/05 > P در مشکلات 9 گانه کرنل دیده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: : مداخلات تمرینی به قدرت و تعادل عضلات کمک می کند و مداخلات ارگونومی به موقعیت مکانیکی جدید و تصیح و بالانس عضلانی. مداخلات ارگونومی و تمرینی هر دو به بالانس عضلات کمک می کند. افراد با اعمال کمترین نیرو پاسچر مناسب را حفظ می کنند که در ادامه کاهش درد را به همراه خواهد داشت. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد تمرینات ثبات دهنده و مداخلات ارگونومی در کاهش دردها اسکلتی _ عضلانی خیاطان اثر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of exercise and ergonomic interventions on musculoskeletal pain and work related risks in tailors
Authors
Monire Ghanavati, Behnaz Ganji namin, Mohamad hossein Nasermeli, Mohamad Akhgar
Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the most common chronic disorders and can develop from repetitive micro-traumas, which occurs often from one’s occupation. Work-related musculoskeletal disorders (WMSD) cost the United States billions of dollars annually. Many traditional therapeutic interventions like manual therapy, electrical stimulation and hot and cold packs, are being utilized to treat WMSD however there is minimal evidence supporting the use of these interventions to treat WMSD. Therefore, exercise and ergonomic interventions has been proposed as a conservative, non-invasive, and cost effective intervention to treat WMSD.
Methodology: This study is a quasi-experimental study. The population studied was seamstresses and tailors in Tehran and Alborz. 500 tailors were evaluated on initial assessment to identify pain in the job, the 60 due to the inclusion criteria, study conditions and responded. _ Skeletal muscle disorders Nordic questionnaire was the first standard tool. Upon entering the study, questionnaires kernel (to assess pain) by subjects and OWAS (to assess risk factors) was completed by the researcher. Workplace reform and core stability exercises for 8 weeks and 24 sessions were conducted by the researcher.
Results: For this study selected 60 sewing machine operator with Musculoskeletal pain (20 men, 20 women experimental group and 10 men , 10 women for control group with 13.3, 167.4, 69.7, 35.09 for work experience, height, weight and age respectively and they received exercise and ergonomic intervention for 3 sessions per week for 8 weeks.
Discussion: Our results indicate that the prevalence of musculoskeletal pain among tailors most of body is high and core exercise and ergonomic intervention are effective on decrease of pain (p<0.05).
Keywords
Work-related musculoskeletal disorders, Ergonomic intervention, Tailors