رابطه بین کنترل پوسچر استاتیک و داینامیک با بروز درد و آسیب های عضلانی-اسکلتی در قایقرانان تیم ملی کانوکانادایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.589
نویسندگان
1ندارم
2استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
چکیده
مقدمه:مطالعات متفاوتی بر انواع آسیبهای قایقرانان به انجام رسیده است.پژوهشگران به میزان شیوع و مقایسه آسیبهای متفاوت در زمان تمرین و مسابقه پرداختند.
روش شناسی: تحقیق حاضر تجربی بوده و آزمودنیها 15 قایقران تیم ملی قایقرانی کانوکانادایی بامیانگین (سن19/74سال،قد172سانتیمتر، وزن70/25کیلوگرم،سابقه ورزشی5/33سال) بودند. پوسچر استاتیک بوسیله گونیامترفورواردهد، گونیامتر،کایفومتر،اسکولیومتر،خط کش منعطف،کالیپر)،پوسچر داینامیک بوسیله پرسشنامه محقق ساخته توسط فیلم برداری و شناسایی پوسچر غالب حین اجرا،درد بوسیله پرسشنامه کرنل و آسیب های عضلانی-اسکلتی بوسیله جدول ثبت اطلاعات آسیب ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-22 در سطح معنی دار(0/05≥p) انجام شد.
یافته ها :بین مولفه های کنترل پوسچر استاتیک: ژنوورم و ژنوریکوارواتم با درد گردن، آن ایون شولدر و درد ناحیه تحتانی پشت و ران چپ،کایفوز و درد ناحیه تحتانی پای چپ، آن ایون پلویس و درد ناحیه تحتانی پای راست،دورسی فلکشن مچ پای چپ و درد زانوی چپ،ناحیه تحتانی پای راست و پای چپ رابطه معنی دار وجود داشت.بین مولفه های کنترل پوسچر داینامیک و بروز درد های عضلانی-اسکلتی:بین عادت بالابردن بیش از حد دست مخالف و درد بازوی راست و مچ دست چپ،بین عادت حفظ تعادل کامل و درد بازوی راست، چپ و مچ دست راست رابطه معنی دار وجود داشت.شایع ترین آسیب ها (ستون فقرات پشتی،زانو،کمر) و شایع ترین دردها (زانو،شانه،قسمت تحتانی پا)، دفورمیتی ها (فورواردهد،هایپوکایفوزیس،اسکولیوزیس،هایپرلوردوزیس و کاهش دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا)
بحث و نتیجه گیری: به منظور پیشگیری از بروز دردهای مرتبط با دفورمیتی های ذکر شده، بهره وری از پروتکل های مناسب و تخصصی اصلاحی که باعث کاهش شدت دفورمیتی ها و یا عوارض بعدی آنها می شود لازم و ضروری می باشد.اصلاح تکنیک و لزوم گنجاندن تمرینات ثبات پوسچرال، تعادلی و تقویتی برای عضلات مخالف و تمرینات کششی برای عضلات موافق به منظور کاهش فشار بر مفصل شانه و عضلات تونیک موافق،درد مفاصل و عضلات روشن می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between static and dynamic posture control with pain and musculoskeletal injuries in Canadian Canoe sailing national team.
Authors
shabnam Siahmansouri, Behnaz Ganji, Mohamad Hossein Naser Melli
Abstract
Introdduction: Several studies have been conducted on different types of sailing injuries. Researchers compare the prevalence of different injuries during practice and the race. Existance research was experimental study 15 out board canoe Canadian national team withan average(age 19.74 years, height 172 cm, weight 70.25 kg, athletic experience 5.33 years). Dynamic posture made by questionnaire, pain by Cornell questionnaire, musculoskeletal injuries was assessed by recording information table. Data analysis software SPSS-22 at significant levels (p≤0/05) was performed.
Methodology: Between the components of static postural control including Genu varum and Genu recuarvatum with neck pain, Uneven shoulder and pain lower back left thigh, scoliosis and pain in the right and left knee and lower left leg, kyphosis and pain in the lower left leg, uneven pelvis and pain in the lower right leg, Dorsiflexion, there were significant relationship between the left ankle and left knee pain, lower right leg and left leg. Among the components of the dynamic postural control and muscle-skeletal pain: the opposition between the habits of raising too much rowing and pain in the upper right arm and left wrist, Between habit of maintaining a perfect balance and pain in the right arm, left and right wrist significant relationship existed. The most common injuries (spine, back, knee, back) the most common pain (knee, shoulder, lower leg).
Discussion: In order to prevent the pain associated with deformities listed. Productivity of appropriate and specialized protocols that reduce the degree of deformity correction or complications they cause is necessary. Modification techniques and the need to incorporate exercises and postural stability, balance and strengthening exercises for opposing muscle and stretching exercises for the muscles agreed to reduce the pressure on the shoulder joint and muscles tonic agreed and reduce joint and muscles pain is clear.
Keywords
Dynamic posture, Pain, Musculoskeletal injuries, Sailing national team, Canadian Canoe