مقایسه و تعیین اثر تستوسترون و تمرین ورزشی بر بیانVEGF پس از ایسکمی میوکارد در عضله قلبی موش صحرایی نر بالغ
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.59
کد مقاله : 3596-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه فیریولوژی ورزشی
2دانشیار، گروه فیزیولوژی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده پزشکی، کرمان، ایران
3استاد، گروه فیزیولوژی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده پزشکی، کرمان، ایران
4دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده
مقدمه: بیماری‌های قلبی عروقی در سراسر جهان سبب مرگ و میر افراد زیادی می‌شود. این مشکل در مردان نسبت به زنان هم‌سن، تا قبل از سن یائسگی بیشتر است و فرضیه‌ی اثر منفی تستوسترون بر روی سیستم قلبی عروقی را تقویت می‌کند. تمرینات استقامتی موجب افزایش چگالی مویرگی عضله قلبی می‌شود، اما فرایند مولکولی افزایش چگالی مویرگی در پاسخ به فعالیت بدنی هنوز مشخص نیست. هدف از این تحقیق مقایسه اثر تستوسترون و تمرین استقامتی بر بیان VEGF پس از ایسکمی میوکارد در عضله قلبی موش صحرایی نر بالغ بود.
روش‌شناسی: نمونه آماری تحقیق تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بود که به طور تصادفی به 4 گروه 10 تایی گروه کنترل،گروه تمرین، گروه تمرین+تزریق تستوسترون و گروه تزریق تستوسترون تقسیم شدند. بعد از 2 هفته آشناسازی رت‌ها با محیط و دستگاه تردمیل، ایزوپروترنول (mg/kg50) در نرمال سالین حل ‌شد و به صورت زیر‌جلدی در دو روز متوالی به فاصله 24 ساعت به موش‌ها تزریق گردید تا آسیب ایجاد شود. موش‌ها در گروه تمرین و گروه تمرین+تزریق تستوسترون بعد از استراحت یک هفته‌ای پس از وقوع ایسکمی پروتکل تمرین را آغاز کردند. پروتکل تمرینی به این ترتیب بود که پس از 5 دقیقه گرم کردن تمرین با سرعت m/min 10 و به مدت 10 دقیقه در هفته اول انجام شد. سرعت و مدت زمان به تدریج افزایش یافت و به m/min 25 و 50 دقیقه در هفته چهارم رسید و تا هفته ششم با همین روند ادامه یافت. تمرین برای 6 هفته و هر هفته 5 جلسه انجام شد. تزریق پروپیونات تستوسترون mg/kg1 به صورت محلول در روغن کنجد و به روش درون صفاقی، به مدت 6 هفته و سه بار در هفته انجام گرفت. برای تعیین مقادیر VEGF وسترن‌بلات انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس یک طرفه (OneWay ANOVA) استفاده شد .سطح معنی-داری 0/05<P در نظر گرفته شد.
یافته ها: تستوسترون (0/05<P) و گروه تزریق تستوسترون (0/05<P) نسبت به گروه کنترل را مشاهده شد (0/05<P). این مقادیر در دو گروه تمرین و گروه تزریق تستوسترون بیشتر از ترکیب توأم تمرین+تزریق تستوسترون بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هر دو مداخله تمرین و تزریق تستوسترون در بهبود ایسکمی تأثیرگذار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the effects of testosterone and exercise training on VEGF expression density in adult male rats after myocardial ischemia
Authors
Mahnaz Haj Ghani, Siyavash Joukar, Hamid Najafipour, Hamid Marefati
Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases (CVDs) are the main causes of mortality through worldwide. The fact that men are more affected than women support the hypothesis that testosterone is a risk factor of CVD. Endurance training increases capillary density in heart muscle. But the molecular mechanism of these processes is not yet clear. The aim of this study was to compare the effects of testosterone and endurance training on VEGF expression after myocardial ischemia in adult male rats.
Methodology: The research population consisted of male Wistar rats and for the sample of study; 40 heads of male Wistar were, they were randomly divided into 4 groups of 10 rats for control group, exercise group, exercise group+testosterone injection and testosterone injection group. After 2 weeks, when rats got familiar with environment and treadmill, isoproterenol (50 mg/kg) was dissolved in saline and it was injected to rats subcutaneously on two consecutive days within 24 hours in order to make them injured. Other rats after taking one week for rest and after the occurrence of ischemia, started protocol. The exercise protocol was so that after 5-minute warm-up exercises with speed of 10 m/min which was done in 10 minutes in the first week, then the speed and duration gradually increased up to 25 m/min which reached to 50 minutes in fourth week and until the sixth week it continued with the same trend. Exercises were done for 6 weeks in 5 sessions. Injection of testosterone propionate 1 mg/kg dissolved in sesame oil intraperitoneally was conducted three times a week for 6 weeks. For determining the amounts of VEGF the Western blot test was done. To analyze the data, one way ANOVA was used. The significant level was considered p<0.05.
Findings: After 6 weeks exercise and injection of testosterone, a significant increase was seen in VEGF expression and the heart muscle capillary density in the exercise group exercise, exercise group+testosterone injection and testosterone injection group compared with the control group (P<0.05). The values in exercise and testosterone injection groups was more than exercise group+testosterone injection.
Conclusion: The results showed that both exercise intervention and injection of testosterone are effective in improving ischemia.
Keywords
VEGF, Endurance training, Testosterone, Myocardial ischemia