بررسی تاثیر فرهنگ دانشی بر تسهیم و قابلیت جذب و اشتراک دانش اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.590
کد مقاله : 2958-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ارومیه
2استاد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: یک سازمان جهت تضمین بقای خود باید راه هایی را جهت تسهیم دانشی در درون سازمان که به آن نیاز دارند یا نیاز خواهند داشت پیدا کند برخی از منافع استراتژیک مهم تسهیم دانش عبارتند از پیوند متخصصان در سراسر سیستم سازمانی در هر نقطه ای استاندارد سازی فعالیت های متخصصان، اجتناب از اشتباهات، ترویج بهترین روش ها ،کاهش زمان برای نخبگان ایجاد شهرت و در تعامل بودن برای کسب قابلیت های استراتژیک همچنین امروزه ملاک توفیق سازمان میزان سرمایه فکری انحصاری بودن آن که مزیت رقابتی ایجاد می کند و توانایی کاربرد و فراوری سرمایه فیزیکی و دانش است.تسهیل تبادل دانش و اطلاعات یکی از فرایند های اساسی مدیریت دانش در سازمان های امروزی است بنابراین هدف از این تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و فعالیت های دانش در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است.

روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشدو برای گرداوری داده های تحقیق از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه تسهیم دانش لاوسون استفاده شد.جامعه اماری شامل کلیه کارکنان که 89 نفر بوده و به روش نمونه گیری غیر تصادفی و تمام شمار مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.

یافته ها: یافته ها نشان می دهد فرهنگ سازمانی مشارکتی، انعطاف پذیر و رسالتی رابطه مثبتی با تسهیم دانش در بین کارکنان اداره کل دارند و فرهنگ دانشی رابطه ای با تسهیم دانش ندارد،اقدامات مدیریتی می تواند تاثیری بر قابلیت جذب و اشتراک دانش داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری: عوامل فرهنگی می تواند مهم ترین عوامل بازدارنده یا پیش برنده فعالیت های تسهیم دانش باشد.فرهنگ یادگیری مستمر با تاکید بر آموزش های کاربردی و درگیری و مشارکت کارکنان در فعالیت های مختلف سازمان باعث جذب و عملکرد دانش در ادارات می شود.که این نتایج و اقدامات مدیریتی و ساختاری می تواند بر تسهیم دانش عینی کمک کند . باوجود الگوی دنیسون ویزگی های مثبت، فرهنگ سازمانی را توصیف و در واقع چهارنوع الگوی رفتاری را معین می کند.با وجود نقش بسیار مهم ویژگی های فرهنگی الگوی دنیسون، آنها در تبیین کامل عوامل فرهنگی تسهیم دانش به خصوص عوامل بازدارنده فرهنگی محدودیت دارند. بنابراین فرهنگ مهم ترین عاملی است که تسهیم دانش را تحت تاثیر قرار می دهد که فرهنگ حمایتی و به طور ویژه فرهنگ نوآورانه اثر مثبت بر اکتساب و اثردانش دارد ولی تاثیر معناداری برسایر فعالیت های مدیریتی دانش ندارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The study of the effect of the culture of knowledge sharing and the ability to capture and share knowledge, directorate general of the Youth and Sport West Azerbaijan province
Authors
Nasim Forughifard, Mirhossein Seyed Ameri
Abstract
Introduction: An organization must find ways to ensure their survival for knowledge sharing within the organization who need or will need to find some of the important strategic interests including knowledge sharing; growing specialists across the enterprise system at any point standardization activities specialists, avoid mistakes, promote best practices, reducing the time to create an elite reputation and interactivity for strategic capabilities also today, the success criteria of the intellectual capital, it creates a competitive advantage for its exclusivity and the ability to use and processing of physical capital and knowledge Facilitate the exchange of knowledge and information is one of the fundamental processes of knowledge management in organizations today. The aim of this study is the relationship between organizational culture and knowledge among the staff of the Directorate General of the Youth and Sports activities of western Azerbaijan province.
Methodology: The methodology of this research, in terms is a survey -descriptive and it is a kind of correlation analysis in which the relationship between variables can be analyzed based on objective research. The population includes all employees 89 people To collect data, Lawson was used the questionnaire Denison organizational culture and knowledge sharing questionnaire. And For data analysis Pearson correlation coefficient test and regression analysis was performed using the software SPSS.
Discussion: The findings suggest that organizational culture is participatory, flexible and mission positively related to knowledge sharing among employees and knowledge culture of knowledge sharing has no relationship with management actions can have an impact on the ability to capture and share knowledge.
Findings: Cultural factors can be the most important deterrent factors or driving knowledge sharing activities a culture of continuous learning with an emphasis on practical training and involvement of employees in various activities to attract and performance in administrative knowledge the results of objective knowledge sharing and management practices and structures can help. Despite the positive features of Denison organizational culture describes and defines the four type meme. Despite the crucial role of cultural characteristics denison pattern, they explain cultural factors inhibiting agents particularly limited knowledge sharing culture. So culture is the most important factor that influences the culture of knowledge sharing and support particularly innovative culture has a positive effect on the acquisition and the effect of knowledge but have no significant effect on other knowledge management activities.
Keywords
Corporate culture, Knowledge Sharing