ارتباط بین شاخص‌های کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه‌های خصوصی ایروبیک بانوان استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.591
نویسندگان
1دانشگاه ارومیه
2استاد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: بکار گیری سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری به طراحی مجدد فرایندهای مشتری گرا منجر می شود و مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی ساده بازار یابی مشتری محور شوند. CRM تمام کارکرد های سازمان بازاریابی تولی، خدمت به مشتریان و غیره را که نیازمند تماس مستقیم یا غیر مستقیم با مشتریان است را در بر می گیرد. یکی دیگر از مفاهیمی که امروزه در مدیریت به موضوع اجتماعی عمده ای مبدل شده است، و میتواند بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر داشته باشد بحث کیفیت زندگی کاری است.طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجو نظام های جدیدی برای کمک به افراد هستند تا انها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند. هدف این تحقیق ارتباط بین شاخص های کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه های خصوصی ایروبیک است.
روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی باشگاهای ایروبیک بانوان استان آذربایجان غربی بودند، تعداد 100 نفر بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی و کریمی استفاده شده است. از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد
یافته ها: بین کیفیت زندگی و ابعاد ان با مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی ویکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان زندگی، میتواند به طور مثبت و معنی دار بعد مدیریت ارتباط با مشتری را پیش بینی کند
بحث و نتیجه گیری: بنابراین چناچه مدیران باشگاه ها میزان درامد و حقوقشان با آن مقداری درامدی که انتظار دارند مطابقت داشته باشد، محیط زندگی کاری انها ایمن و بهداشتی باشد، فرصت رشد و ارتقا وگسترش شغلی و امنیت شغلی داشته باشند، و از آرامش نصبی برخوردار باشند و قوانین و مقررات در باشگاه ها رعایت شود، باشگاه های ایروبیک بانوان در برابر محیط زیست و قوانین حاکم برجامعه متعهد باشند، بین مدیران و کارکنان باشگاه ها و مدیران و مشتریان اعتماد وجود داشته باشد و سلسله مراتب رعایت شود و در آخر مدیران به اطلاعات وسیع دسترسی داشته باشند بطور کلی کیفیت زندگی شغلی آنها تامین شده باشد میتوان شاهد این امر بود که باشگاه ها مشوق هایی را برای مشتریان فعلی خود جهت جذب مشتریان بالقوه فراهم می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between indicators of quality of work life and customer women's aerobics clubs relationship management major characteristics of western Azerbaijan province
Authors
Nasim Forughifard, Mir hasan Seyed Ameri
Abstract
Introduction: The use of customer relationship management systems to customer-oriented redesign of processes, leads and at all levels of business to do business and not simple customer-centric marketing strategies. CRM marketing organization all the functions of production, customer service, etc. that require direct or indirect contact with our customers in the covers.Another concept that today has become a major social issue management, and customer relationship management can have an impact on the quality of working life, Supporters of the idea in search of a new quality of working life is to help people so they can balance between their work life and personal life. The aim of this study, the relationship between indicators of quality of work life and Aerobics private clubs is customer relationship management.
Methodology: The methodology of this research, in terms is a survey-descriptive and it is a kind of correlation analysis in which the relationship between variables can be analyzed based on objective research. The population consisted of all clubs, aerobics west Azerbaijan province were women, 100 were randomly selected Walton quality of work life questionnaire for data collection and inventory management, customer relationship Abbasi and Karimi have been used for Methods of statistical correlation, and multiple regression analysis was used
Results: The quality of life associated with customer relationship management. Regression analysis showed that rule of law in the organization, social dependence of work life, whole life, integrity and social cohesion in the organization of living space, can positively and significantly predict the customer relationship management.
Discussion: Therefore, if the managers of the clubs income and salary income amounts that are expected to comply with it, Their job is safe and sanitary living environment, promote growth and expand job opportunities and job security, and have peace installation, And rules and regulations to be observed in clubs, women's clubs Aerobics are committed to the environment and the laws governing society, clubs and managers trust between managers and employees and customers exist, And the hierarchy is respected, and finally managers will have access to extensive information. In general, we can see the quality of life was that their job is to provide incentives for clubs to attract potential customers to provide their current customers.
Keywords
Quality of working life, Customer relationship management, Club, Aerobic