تحلیل نوآوری با پنج عامل شخصیتی و سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.592
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
2استادیار مدیریت ورزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،مدرس دانشگاه . گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه نهاوند. همدان.ایران
چکیده
مقدمه: تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده است و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت غیرممکن خواهد بود. در وضعیت کنونی، خلاقیت نه یک ضرورت بلکه شرطی برای بقاست. در حقیقت، خلاقیت عبارت است از توانایی فرد برای تولید ایده ها، نظریه ها، پیشنهادها یا اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها که متخصصان آن را اصیل و از نظر علمی، زیباشناسی، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی می کنند.
روش شناسی: این تحقیق هم بستگی و علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پردیس فارابی دانشگاه تهران تشکیل می دهند. نمونه ی این پژوهش شامل 100 دانشجوی ورزشکار و 100 دانشجوی غیر ورزشکار بود که به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب گردید. پرسشنامه های استفاده شده شامل پرسش نامه شخصیتی تجدید نظر شده ی جکسون که خرده مقیاس نوآوری پرسش نامه ی شخصیتی جکسون استفاده شد، پرسش نامه شخصیتی نئو که بر مبنای نظریه پنج عاملی شخصیتی کوستا و مک کری (1978) ساخته شده است و پرسش نامه ی سلامت روان گوردبرگ است.روایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آنها نیز با ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که به ترتیب ضرایب 0/87، 0/89و 0/9 برای پرسشنامه ها به دست آمد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و از روش ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد متغیر نوآوری با برونگرایی، گشودگی، انعطاف پذیری و وظیفه شناسی رابطه ی مثبت معنادار و با روان رنجورخویی مشکلات جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه منفی معنا داری دارد.
بحث و نتیجه گیری: احتمالا عوامل شخصیتی به همراه ورزش منظم است که امکان تفکر خلاق و تلاش در انجام دادن کارهای خلاقانه را فراهم می کند. گشودگی، برونگرایی، انعطاف پذیری و وظیفه شناسی به دانشجویان اجازه می دهد که کنجکاوی، علاقمندی به پیچیدگی ها، تجربه جویی، نوع دوستی، علاقمندی به کمک و همدردی با دیگران، کنترل تکانه ها، برنامه ریزی در کارها را در خود افزایش دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Innovation analysis of five factors of personality and mental health of athletes and non-athletes
Authors
Meysam Nazari ghanbari, Elham Arian
Abstract
Introduction: Human civilization is indebted to anyone's creative ideas and durability without the use of creativity will be impossible. In the current situation, creativity is not a necessity but a condition for survival. In fact, creativity is the ability to generate ideas, a proposed new or novel objects and reconstruction in science and other fields that experts percept it geniune scientifically, aesthetics, technology and socially valuable.
Methodology: This study is the correlation and causal-comparative. The population of the study, athletes and non-athletes to form the Tehran University campus, Farabi. The sample consisted of 100 student-athletes and 100 non-athlete students who were selected using stratified random sampling. The questionnaire used, included the Jackson Personality Inventory Revised Jackson personality questionnaire was used sub scale innovation, NEO Personality Inventory based on the theory of personality Costa and McCrae (1978) built and questionnaire Goldberg's mental health. Validity was confirmed by experts and their reliability was assessed by Cronbach's alpha coefficients, respectively, 87.0, 89.0 and 9.0 for Md.bh questionnaires to analyze the data, using SPSS 19 software and Pearson correlation coefficient and independent t were used.
Results: The results indicated that the variables of innovation with extraversion, openness, flexibility and conscientiousness and neuroticism significant positive relationship problems, physical and social dysfunction has a significant negative relationship.
Discussion: Probably personality factors, along with regular exercise is the possibility of creative thinking and trying to do creative work provides. Openness, extroversion, agreeableness and conscientiousness flexibility to allow students the curiosity, interest in complexity, experience, resources, altruism, and compassion for others interested in helping, impulse control, planning to increase their work.
Keywords
Innovation, five factors personality, mental health, athletes and non-athletes