ارتباط بین کیفیت خدمات ادراک شده با رضایت‌مندی مشتریان در اماکن ورزشی شهرستان شبستر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.593
کد مقاله : 2963-10THCONF
نویسندگان
1استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز
2دانشگاه آزاد سردرود
3استادیار، گروه تربیت بدنی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
چکیده
مقدمه: کیفیت خدمات به طور فزاینده‏ای عامل مهمی در موفقیت و بقا هر سازمانی شده است. این بدین معناست که ارائه خدمات با کیفیت بالا دستیابی به اهداف اصلی مربوط به رضایت و وفاداری مشتری، سهم بازار، بدست آوردن مشتریان جدید، بهره‌وری، عملکرد مالی و سودآوری را تسهیل می‌کند. لذا صنعت ورزش نیز به عنوان یکی از پیشروترین صنایع از این امر مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات ادراک شده با رضایت‌مندی مشتریان در اماکن ورزشی شهرستان شبستر می‌باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران زن و مرد مراجعه کننده به باشگاه‌های ورزشی شهرستان شبستر بودند که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشتند. از بین 10 باشگاه ورزشی موجود در سطح شهرستان شبستر، 30 نفر از هر باشگاه که در مجموع 300 نفر بودند به روش تصادفی انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده، داده‌ها از طریق نرم افزار 20 SPSS و 2010 Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌های جمعیت شناختی با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع طبیعی داده‌ها و همچنین برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون پیرسون و رگرسیون خطی ساده گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد که بین برخورد مناسب کارکنان، تسهیلات، قابلیت اعتماد خدمات و تجهیزات و و سایل ورزشی با رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهرستان شبستر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که عامل تجهیزات اماکن ورزشی با 39 درصد بیشترین مشتریان و قابلیت اعتماد خدمات کمترین ضریب همبستگی همبستگی را با رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی دارند.
بحث و نتیجه گیری: مدیران باشگاه‌های ورزشی شهرستان شبستر باید به تجهیزات مدرن، افزایش مهارت‌های ارتباطی کارکنان در مواجهه با مشتریان به خصوص در اولین مراجعه مشتریان به باشگاه، ارائه‌ خدمات و تسهیلات مناسب و متنوع با توجه به نیازهای متفاوت مشتریان، اطلاع رسانی به موقع در مورد خدمات و تشویق به استفاده از آن‌ها توجه کافی مبذول دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between perceived service quality with customer satisfaction in the sports facilities city Shabestar
Authors
Mohammad Rasoul Khodadadi, Mohammad Pourranjbar
Abstract
Introduction: The quality of services is increasingly important factor in the success and survival of any organization. This means that providing high quality services to achieve the main objectives of customer satisfaction and loyalty, market share, gain new customers, productivity, financial performance and profitability will facilitate. So the sports industry is no exception as one of the foremost industry. The aim of this study is investigating the relationship between perceived service quality and customer satisfaction Shabestar city in sports.
Methodology: The study was applied research and research methods of descriptive-survey and field has been done. Statistical population included male and female athletes attending sports clubs Shabestar city that had at least one year of exercise. Between 10 sports clubs in the city Shabestar, 30 people from club were randomly selected that that the total 300 people. After collecting the questionnaires, the data were analyzed by software 20 SPSS and 2010 Excel. Demographic data analysis using descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test for normality of data distribution as well as for the hypothesis test and Pearson linear regression was used simple step-by-step.
Results: The results showed that the appropriate staff, facilities, equipment reliability, service and customer satisfaction sporting venues and sports across Shabestar city there is a significant relationship. The findings also showed that 39 percent of equipment for sport facilities with the highest customer and reliability of services are the lowest coefficient of correlation with customer satisfaction sport facilities.
Discussion: managers Shabestar city sports clubs should concentrate modern equipment's, enhancement Staff communication skills in dealing with customers, especially customers in the first visit to the club, Providing appropriate services and facilities, and varied according to the different needs of customers, prompt notification about service and encouragement to use them.
Keywords
Satisfaction, Customers, Perceived service quality, Sport facilities