ورزش و بهزیستی ذهنی(سلامت عینی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.594
کد مقاله : 2966-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
مقدمه:امروزه همه جوامع به این آگاهی رسیده اند که بهزیستی ذهنی و توجه به ابعاد بهزیستی انسانها، اساس و مبنای پیشرفت جوامع و تکامل انسان است. یکی از موضوعاتی که اخیرا وارد پژوهشهای مدیریت ورزشی شده است بهزیستی ذهنی یا سلامت عینی است. در سالهای اخیر، بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت جوامع به حساب می آید و حتی بعضی از منابع، آن را مقدم بر تولید ناخالص داخلی دانسته اند. کشورهایی که از نظر شاخصهای کیفیت زندگی و توسعه علمی بالایی برخوردارند، دارای نمره بالاتری در بهزیستی ذهنی هستند و البته سطح مشارکت در فعالیت بدنی(از نوع تفریحی!) در این کشورها بیشتر است.
روش شناسی:تحقیقات جاری در مورد بهزیستی ذهنی، از دو دیدگاه کلی سرچشمه می گیرند: 1- دیدگاه لذت گرایی که بر شادکامی تاکید داشته و بهزیستی را در کسب لذت و اجتناب از درد می داند و 2- دیدگاه سعادت گرایی که بر معنای زندگی و تحقق خود تاکید دارد. این دیدگاه سلامت واقعی را در این می نگرد که شخص تا چه اندازه نسبت به زندگی خوشبین است.
یافته ها:از دیدگاه نظری، مصرف ورزش را می توان به راحتی به تعاملات اجتماعی مرتبط کرد و در نتیجه، تاثیر مستقیم بر SWB خواهد گذاشت. همچنین افراد از طریق مشارکت در فعالیت های ورزشی به توانایی های نهفته خود واقعیت بخشیده و ماهیت حقیقی خویش را تحقق می بخشند و به چیزی بالاتر از شادی و لذت دست می یابند و از آنجا که این موارد از مؤلفه های بهزیستی ذهنی می باشد در نتیجه سطح بهزیستی ذهنی افراد جامعه از طریق مشارکت در ورزش، تماشای آن و یا میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی افزایش می یابد و به نظر می رسد جهت تحقق این امر سرمایه گذاری در بخش ورزش می بایست از اولویت های سیاستمداران و دولت باشد.
بحث و نتیچه گیری:در این مقاله، نویسندگان به مطالعات انجام شده در حوزه بهزیستی ذهنی و ورزش پرداخته و تلاش می کنند، ضمن مقایسه نقش ورزش و سایر نهادهای اجتماعی در سلامت عینی، بین این دو پدیده از نگاه مدیریت ورزشی، پیوند ایجاد کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Sport and subjective well-being
Authors
Elaheh Medadi nansa, Farzad Ghafouri
Abstract
Introduction: Today all the societies came to this knowledge that subjective well-being and paying attention to the different aspects of human well-being, is the base and foundation of society and human improvement. One of the subject that recently entered into search of sport management is subjective well-being (SWB). In recent years, SWB is considered as one of the distinguished indices of improving of the community, and even according to some sources, as an indicator of development of society, it is more important than Gross domestic product (GDP). Countries that are prominent in quality of life and are well- developed, are located in higher score of SWB, but level of participation in physical activity (Pleasure) are more in such countries. The current study about SWB, are founded from two general points of view: 1- Enjoyment which emphasizes on happiness and knows well-being obtaining joys and avoiding pain. 2- Luck views which emphasizes on the means of life that comes true. This view know the real health depends on how a person is optimistic to life. Theatrically, doing sport can be related to well-being of society. People by participating in sport activities would be able to understand their abilities. Participation, will cause something higher than happiness and joy. And as these are the factors of SWB, therefore, the level of SWB in society will affected by participating in sport and watching or holding the sport events. In order to achieve this fact by investment from the government and political side is necessary. In this paper, the authors studied about the SWB and sport, and are trying to compare the sport and other elements of society in relation to this indicator of quality of life sport management viewpoint.
Keywords
Subjective well-being, Physical activity, Sports participation, quality of life