بررسی روند ارجاع پرونده های حقوقی مرتبط با خشونت ورزشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.595
کد مقاله : 2970-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2دانشگاه رشت
چکیده
مقدمه: همه ‌ساله بر تعداد حوادثی که در محیط‌های ورزشی یا خارج از آن رخ می‌دهد و به دنبال آن‌ها ورزشکاران به شکستن قوانین جزایی متهم می‌شوند، افزوده می‌شود. خشونت در حیطه ورزش، موضوعی آشنا برای هر تماشاگر ورزشی است . بسیاری از حوادث مربوط به رفتار خشونت‌آمیز در ورزش، فراتر از دیدگاه معروف پذیرش خطر رشته‌های مختلف ورزشی قرار می‌گیرند.
روش‌شناسی: روش تحقیق در پژوهش‌های حقوقی مبتنی بر توصیف و تبیین داده‌ها و تحلیل و توجیه اطلاعات است. البته در حوزه حقوق ورزشی، مشاهدات عینی نیز از جایگاه مهمی برخوردار است. بنابراین، در این مقاله ضمن مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از اصول و قواعد علم منطق جهت توصیف و تحلیل مطالب مختلف، از مشاهدات عینی (محقق در دادگاه و پرونده ها حضور داشته) نیز استفاده شد.
یافته ها: شیوه‌های ارجاع در پرونده‌های مربوط به خشونت ورزشی: رضایت و دفاع از خود.
شیوه‌های دفاع مبتنی بر رضایت:
 تأکید بر خشونت طبیعی ورزش.
بررسی قوانین بازی برای دفاع مبتنی بر رضایت.
 شدتِ آسیب وارده به‌عنوان یک راه‌حل دفاع مبتنی بر رضایت.
بررسی قابلیت پیش‌بینی و متعارف بودن عمل در پرونده‌های مربوط به شبه جرم.
شیوه‌های دفاع مبتنی بر دفاع از خود:
 اثبات شود که نیروی مورد استفاده توسط فرد غیر مهاجم کمتر از نیرویی بوده که علیه او اعمال شده است.
 فرد غیر مهاجم اثبات کند که خطر آسیب بدنی شدید، قطعی و حتمی بوده است.
 مهاجم می‌تواند اثبات کند در موقع انجام عمل، کنترلی بر ذهن و رفتار خود نداشته است، از مجازات تبرئه شود.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی در پرونده‌های خشونت ورزشی، دو دسته دفاعیه مبنی بر رضایت و دفاع از خود را می‌توان بکار گرفت. تعریف خشونت ورزشی (به‌ویژه ایراد ضرب و جرح)، بسیار دشوارتر از خشونت در محیط غیرورزشی است، بنابراین در مواردی می‌توان از رضایت به‌عنوان دفاعی در پرونده‌های ایراد ضرب ‌و جرح در ورزش استفاده کرد. در مرحله دفاع از خود، درجائیکه خطر آسیب‌دیدگی، حتمی و قریب‌الوقوع است و به‌کارگیری نیرو برای جلوگیری از خطر ضروری است، فرد غیر مهاجم نیز در یک برخورد خشن ممکن است مقدار متعارفی نیرو را علیه فرد مهاجم بکار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the trend refer law related to violence in sports
Authors
Abstract
Introduction: Every year the number of accidents that occur in the environment sports or outside of it and are looking for athletes breaking criminal laws they are accused, is added. Violence in the area of sports, Familiar topics to any spectator sports (Thornton, 2011). lots of famous view of taking risks are different sports (Aghaei Nia, 2010).
Methodology: Methodology in legal researches are based on description and explanation of data and also analysis and justifications. However direct observation has a great role in sport law, so in this research in addition to use the traditional literature studies and using logical rules to describe and analysis of the different issues, direct observation(Researcher was present in court and cases) is also used.
Result: Referral practices in cases involving violence in sports: satisfaction and self-defense (Shabani Moghadam, 2014).
Defend practices based on satisfaction:
 Natural emphasis on Sport violence.
 Review the rules of the game for defense -based satisfaction.
 The severity of injury as a solution for defense-based satisfaction.
 review Predictability and conventional of action in tort cases involving.
Defend practices based on defense self-defense:
 Proving that the force used by the non-striker's less of a force is applied against him.
 Non striker proves that the risk of severe bodily injury,was definitive and certain.
 Attacker can prove that at the time of operation, had control over mind and their behavior, the punishment of acquittal.
Discussion: Overall, in cases of violence in sports, two categories defense based on consensual and self-defense can be used. The definition of violence in sports (especially battery and wounding), is much more difficult in violence of Nonsports environments. Therefore in some cases can be consent as a defense in cases of battery and wounding used in sports.The self-defense, When the the risk of injury, is imminent and the use of force to prevent danger is necessary, Non invasive in a amount of rough treatment may apply reasonable force against an attacker.
Keywords
Sport, Violence, Law