بررسی رابطه عوامل موقعیتی برانگیزاننده و ادراک موفقیت دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.596
کد مقاله : 2981-10THCONF
نویسندگان
آموزش و پرورش بزینه رود
چکیده
مقدمه: در بین متغیرهای روان شناختی، انگیزش بعنوان فاکتوری مهم برای شناسایی افراد بااستعداد می ‌باشد. انگیزش مجموعه شرایطی است که به رفتار نیرو و جهت می دهد و آدمی آن‌را بصورت میل آگاهانه می یابد. منبع اصلی روان شناختی هر فرد برای سازگاری با این جهان، عزت نفس و درک شایستگی اوست که روی انگیزش اثرگزار می باشد. آن دسته از کودکانی که تکلیف‌گرا هستند موفقیت را براساس انجام دادن درست تکلیف و مشارکت تعریف می‌کنند و آن دسته از کودکانی که خودگرا هستند موفقیت را در پیروزی و نمایش توانایی به دیگران تعریف می‌کنند. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط عوامل موقعیتی برانگیزاننده با خودگرایی و تکلیف‌گرایی دردانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی بود.
روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ابهر بود، که از بین آنها 277نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. برای ارزیابی عوامل موقعیتی برانگیزاننده از پرسشنامه مقیاس موقعیتی انگیزه ورزشی (SIMS)و از پرسشنامه ادراک موفقیت نسخه کودکان (POSQ) جهت تعیین ادراک موفقیت استفاده شد. باتوجه به نرمال بودن داده‌ها طبق آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، از آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه عوامل مذکور در سطح معنی‌داری (05/ 0 ≥P)استفاده گردید.
یافته ها: پس ازگرد‌آوری پرسش‌نامه‌ها، 265 پرسش‌نامه قابل قبول شناخته شده و برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین خرده مقیاس‌های تکلیف‌گرایی با تنظیم درونی، خود‌گرایی با تنظیم بیرونی و بی انگیزگی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت(05/ 0 <P ). در سایر خرده مقیاس‌ها ارتباط معنی دار بدست نیامد.

بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق به نظر می‌رسد تفاوت در نوع انگیزه های مشارکتی در ادراک موفقیت کودکان تاثیرگذار است. دانش‌آموزانی که به دلیل میل شخصی به فعالیت می‌پردازند در صورتی که در انجام درست تکلیف موفق شوند بیشتر ترغیب شده و فعالیت را ادامه خواهند داد و کودکانی که تنظیم کننده های خارجی در فعالیت شان تاثیر می‌گذارند بدلایل بیرونی و صرف دستیابی به نتیجه بر ادامه رقابت ترغیب خواهند شد. آنچه در اینجا باید مورد توجه مربیان قرار گیرد این است که برای دانش‌آموزان با انگیزه های درونی، فعالیت هایی را در نظر بگیرند که کودکان در تجربیات حرکتی خود به موفقیت برسند واحساس کفایت کنند. این احساس کفایت از مهم‌ترین متغیر های انگیزشی است که سبب افزایش انگیزش پیشرفت در آن‌ها می‌شود. همچنین می‌توان برای کودکان با میل به تنظیم کننده های خارجی مسابقاتی در نظر گرفت که در آنها به پیروزی برسند تا به ادامه رشته ورزشی خود ترغیب شود
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Examine the relationships between driving position and perception of male students successfully in elementary school
Authors
leila Ahadi
Abstract
Introduction: In between psychological variables, motivation is an important factor for identifying talented people. The conditions that force and motivation and human behavior it is just a conscious desire. The main source of psychological each individual to adapt to this world, his self-esteem and perceived competence that is influencing the motivation. Those children who are the success of the task - oriented according to do just duty and define participation and those of their children who are the success in winning the ability to others and define. The purpose of this study determining factors linked with compelling situation and extremism in knowledge - boy students section in elementary school.
Methodology: Population of this study including all the students ' section of the boy was between them 277 people randomly chosen by simple . To assess the situational factors driving position Exercise Motivation Scale (SIMS) and the success of children's perception questionnaire (POSQ) was used to determine the perception of success. According to data normality according to Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation test to examine the relationship between them in a significant (05/0 ≥P) was used.
Results: after selection data, 265 accepted questionnaire known and was used for statistical analysis. Test results showed that the correlation between the subscales of task-oriented with internal regulation, self-orientation with external regulation and reluctance there was a significant positive correlation (p<0/05). A significant association wasn’t observed in the other subscales.
Discussion: According to the results seem to be differences in the kind of motivation to participate in perception affect children's success. The students because of personal desire to work in the event that the success of the task at a further activity and willcontinue and children regulating foreign investment in their activity affecting access to external reasons, and as a result of the competition will be encouraged to continue. what should be coaches for students with intrinsic motives activities that children in their movement experiences and achieve sufficient. this feeling plenty of the most important motivation variables that increase motivation in progress. Also, may be for children with a desire to regulate foreign contests in that they triumph to continue their sports.
Keywords
Perceived success, Task-oriented, Self-oriented students