طراحی الگوی توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.597
نویسندگان
1استادیارمدیریت ورزشی-گروه تربیت بدنی- دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان-ایران
2استاد مدیریت ورزشی-دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان-رشت -ایران
چکیده
مقدمه: دستیابی به اهداف اجتماعی در ورزش ، نیازمند توجه جدی به موضوع فرهنگ و ورزش وبه عبارت بهتر،توسعه فرهنگی است هدف این پژوهش نیز شناسایی ابعاد وملاک های توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی و ارائه الگو بود
روش شناسی:روش تحقیق، ترکیبی است که مرحله اول یا کیفی براساس نظریه کارکردگرایی ساختی پارسونز طراحی شد. ابتدا براساس منابع موجود‌، پرسش نامۀ محقق ساخته 71گویه ای با مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای تنظیم شد که سی نفر متخصص دانشگاهی، روایی محتوایی آن را تایید کردند و پایایی ابزارنیز با روش آلفای کرونباخ (0/91=α )تایید گردید. درمرحله دوم یاکمی، دویست پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی، فرهنگ و تربیت بدنی به طور هدفمند انتخاب شدندکه در نهایت تعداد143نفر (71/5درصد ) در تحقیق شرکت کردند.
یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی داده ها با چرخش متعامد، پنج بعد را برای توسعه فرهنگی آشکار ساخت که به ترتیب اهمیت شامل توسعه فرهنگ سیاسی (0/74 ± 4/35) هویت ملی-دینی (0/73±4/34) توسعه فرهنگ اقتصادی (0/78±4/24)، توسعه فرهنگ اجتماعی (0/77±4/20) و توسعه آموزشی و فنّاوری اطلاعات (0/72±4/12) بودند. از میان ملاک های ابعادپنج گانه توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی، ملاک شایسته سالاری(0/67± 4/50) در بعد توسعه فرهنگ سیاسی، ملاک سلامت اخلاقی (0/59±4/66) در بعد هویت ملی-دینی، ملاک اخلاق اقتصادی (0/69± 4/39) در بعد توسعه فرهنگ اقتصادی، ملاک سرمایه اجتماعی (0/66±4/51) در بعد توسعه فرهنگ اجتماعی و در نهایت ملاک آموزش وپژوهش (0/72± 4/27) در بعد توسعه آموزشی و فنّاوری اطلاعات، در اولویت اول قرار داشتند. توسعه فرهنگ اجتماعی، بیشترین بارعاملی (0/87) را درتبیین توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی داشت. به طور کلی و باتوجه به( 03/ 3) مشاهده شده مدل که ازمقدار (11/07 ) بحرانی با(5 = df)کمتراست مدل تحقیق تأیید گردید.
بحث ونتیجه گیری: بنابراین، ابعاد و ملاک های متعددی بر توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی تأثیر دارند، اما براساس یافته های این پژوهش توسعه فرهنگ سیاسی و تقویت هویت ملی – دینی به عنوان ابعادبسیار مهم شناسایی شدکه باید در جهت توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی مورد توجه قرارگیرند. ازسوی دیگر، برخوردبافسادمالی درورزش مانندرشوه وتبانی وحمایت ازتولیدومصرف کالای داخلی درتوسعه فرهنگی درورزش قهرمانی تأثیرگذاراست. هم چنین رعایت هنجارهای اجتماعی برای جلوگیری ازبروزخشونت و بداخلاقی درمحیط های ورزشی و استفاده از منابع، تحقیقات و یافته های علمی-پژوهشی می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانی ایفاء نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Designing of cultural development model in championship sport
Authors
Sayyed jalil Miryousefi, Rahim Ramzaninezad
Abstract
Introduction: Achieving the social goals on sport requires serious consideration and to culture and sport, and in other words, cultural development. The purpose of this research was also to identify the criteria and dimensions of cultural development in championship sport, and to present a model.
Methodology: The research method was a mixed-model protocol in which the first or qualitative stage was designed based on the Parsons Structural-Functionalism Theory. At first, based on existing resources, a researcher-made questionnaire consisted of 71-item Likert scale was set after confirmation of validity and content by 30 university experts. Hence reliability was confirmed with Cronbach's alpha (α = 0.91). In the second stage 200 experts in the field of sociology, culture and physical education were selected purposefully that 143 persons (71.5) participated in the research.
Results: The exploratory and confirmatory factor analysis of data with varimax rotation revealed five dimensions for cultural development that were development of political culture (4.35±0.74), national-religious identity (4.34±0.73) the development of economic culture (4.24±0.78) social culture (4.20±0.77) and educational and information technology (4.12±0.72) in the order of importance. From among the five criteria dimensions of cultural development for championship sport , the criteria of meritocracy (4.50±0.67) in development of political culture, criteria of moral health in dimension of national-religious identity (4.66±0.59), Economic ethics criteria(4.39±0.69) in the development of economic culture, social capital criteria (4.51±0.66) in the development of social culture, and finally, criteria of education and research (4.27±0.72) in the development of education and information technology were in the first priority. Meanwhile, the development of social culture had the greatest Factor Loading (0.87) in the cultural development of championship sport In general, and according to ( =3.03) observed model that was less than the Critical value ( =11.07) with (df=5), the research model is confirmed.
Discussion: It can be concluded that numerous dimensions and criteria effect of cultural development in championship sport, however, based on our results, political culture development and the reinforcement of national-religious identity identified as critical dimensions, and must be considered cultural development in championship sport. As well as, combat with corruption such as bribery and match-fixing in sport and supporting of the production and consumption of domestic goods effect in the cultural development of championship sport. Also respects to social norms for preventing violence and Immorality in sports environment and using resources; research and scientific-research could play an important role in the cultural development of championship sport.
Keywords
Cultural development, National - religious identity, Development of political culture, Championship sport