شناسایی شاخص ها و استاندارهای ایمنی سالن های ورزشی شهر کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.599
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سنندج
2هیئت علمی دانشگاه ازاد سنندج
چکیده
مقدمه: امنیت اماکن ورزشی و برقراری نظم و انضباط در استادیوم ها هنگام برگزاری مسابقات یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ورزشی در شرایط کنونی است. اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیت های ورزشی هستند و کیفیت آنها بر روی اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات و رقابت های ورزشی تاثیر مستقیم دارد. ساخت اماکن ورزشی نیازمند دقت و درایت فراوان است، به طوری که اشتباه و غلفت در برنامه ریزی، طراحی، ساخت و تجهیز تاًسیسات باعث به هدر رفتن وقت، انرژی و بودجه می شود و این امر می تواند در برنامه های آینده ی یک کشور در زمینه های ورزشی و تفریحات سالم، تاًثیر نامطلوب بگذارد.
روش شناسی: هدف کلی پژوهش شناسایی و ارائه شاخص ها و استاندارهای موردنیاز برای مدیریت ایمنی و فضاهای ورزشی بود. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بود که از پرسشنامه نادریان جهرمی و همکران (1392) استفاده گردید.جامعه پژوهش شامل 260 نفر مدیران ورزشی، داوران ورزشی، انتظامات و کارشناسان ورزش و ورزشکاران بودند که بصورت هدفمند در سطح شهر کرمانشاه انتخاب شدند. میزان اهمیت هر شاخص توسط تی تک نمونه ای مورد سنجش قرارگرفت که هر سطوح کمتر از 3 بود حذف گردید و اولویت بندی آن توسط آزمون فریدمن انجام گرفت که با نرم افزار SPSS انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد کنترل محیط بیرونی ورزشگاه ها، ارزیابی شرایط مسابقه بازبینی تجهیزات و امکانات، نصب سیستم های محافظت بدنی، مدیریت خطر، تدوین قوانین پیشگیری، تدارک تسهیلات رفاهی، ارتباط موًثر با تماشاچیان، آموزش ویژه مسئولان امنیتی، آموزش های عمومی تماشاگران و بازیکنان، مدلسازی و شبیه سازی و کنترل شدیدو جلوگیری از ورود مواد منفجره به محیط های ورزشی از شاخص های مهم در مدیریت ایمنی اماکن و فضای ورزشی است. همچنین بین شاخص های امنیت با احساس راحتی تماشاچیان رابطهً معنادری مشاهد شد.
بحث و نتیجه گیری: تحلیلگران ورزشی باید اطلاعات مستند از موارد ایمنی و شاخص های علمی و معتبر استاندارد سازی برای سازمان ها و باشگاه های ورزشی تهیه کنند تا توجه آنها را به سرمایه گذاری در ایمنی و استاندارد سازی اماکن و فضاهای ورزشی معطوف دارند، زیرا احساس امنیت و رضایت تماشاچیان به عنوان مهمترین و اصلی ترین منبع درآمد باشگاه ها و تیم های ورزشی با ایجاد محیط آرام و ایمن محقق می شود و در نتیجه افزایش تعداد آنان را به دنبال خواهد داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identifing criteria and safety standards gyms in Kermanshah
Authors
Mohammad Norouzian, Mozafar Yektayar
Abstract
Introduction : Sport facilities at the stadium security and restore order and discipline during competitions, one of the most important issues in today's sports managers. Sport facilities context of the implementation of sports activities and quality of the implementation of training and competition sports competitions and direct impact. Construction of sport facilities require a lot of precision and tact, so that errors and neglect in the planning, design, construction and equipment for wasting time, energy and funds. This would be the future of a country program sports and recreation, seriously affect (1).
Methodology: The overall goal of identifying and providing the required criteria and standards for safety management and sports spaces. The tool measuring questionnaire that Naderian questionnaire Jahromy and Hmkran (2013) used Grdyd.jamh consisted of 260 sports managers, referees and sports, police and sports experts and athletes who were targeted in the city of Kermanshah. Each level was less than 3 was removed and prioritization was done by Friedman test was performed with SPSS software.
Results: The results showed that the outer perimeter control inventory, condition assessment quiz to review the equipment and facilities, physical protection systems, risk management, legislation prevention, provision of facilities, effective communication with the audience, special education, security officials, public education spectators and players , modeling and simulation, and control Shdydv prevent the entry of explosives sports environment of the important indicators in the areas of safety management and sporty atmosphere. The relationship between the audience feel comfortable with the security measures were observed statistically..
Debate and advantage: Sports analysts have documented information of a scientific and valid indicators of safety and standardization for their own organizations and sports clubs To attract them to invest in safety and standardization have focused on sport places, Because the audience a sense of security and satisfaction as the most important and the main source of income for clubs and sports teams will be achieved by creating a comfortable and secure environment And thus increase their numbers will follow.
Keywords
Safety indicators, standards, Hall Sport