پیش بینی عوامل ایجاد ارزش ویژه برند بر اساس عناصر آمیخته بازاریابی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.60
کد مقاله : 3597-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4ااااا
چکیده
مقدمه: امروزه مصرف کنندگان ورزشی از فروشگاه‌هایی خرید می‌کنند که همه اجناس (پوشاک، تجهیزات ورزشی و...) در آنها عرضه شوند و شرکت‌ها نیز از طریق فعالیت‌های بازاریابی مصرف کنندگان را از برند آگاه ساخته و تصویر مطلوبی از برند در ذهن آنها ایجاد می‌کنند. در صورت آگاهی از نحوه اثرگذاری آمیخته بازاریابی به ویژه راهبردهای مرتبط با محصول، بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، قیمت گذاری و توزیع بر روی ارزش ویژه برند می‌توان از این فعالیت‌ها در جهت ارتقای ارزش ویژه برند استفاده نمود (ون ریل و همکاران، 2005، به نقل از ایران زاده، 1391). آزادی (1393) در تحقیق خود با عنوان ارتباط میان عناصر منتخب آمیخته بازاریابی و عوامل ایجاد ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی نشان داد متغیر ارزش ویژه برند از مسیرهای مختلف بر ارزش نهایی برند اثرگذار می‌باشند.
روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 94 (تقریباً ده هزار نفر) تشکیل می‌دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 370 نفر بصورت طبقه‌ای، تصادفی به عنوان نمونه تعیین شد. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه عناصر آمیخته بازار یابی و ارزش ویژه برند مدل یو، دانته و لی (2000) که اقتباس شده از مدل آکر است، استفاده شد، روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تائید متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ به ترتیب 0/80 و 0/83 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ) استفاده شد.
نتایج: نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، مکان، تبلیغات و ترفیع) 22/0 درصد از واریانس ارزش ویژه برند را تبیین میکنند (r square= 0/22 , sig= 0/000)، همچنین نتایج نشان داد که بغیر از بعد مکان بقیه عناصر آمیخته بازاریابی سهم یگانه معناداری در پیش بینی ارزش ویزه برند دارند و مولفه قیمت قویترین مولفه در این پیش بینی می باشد.
بحث و نتیجه گیری: عناصر آمیخته بازاریابی به دلیل اینکه از جمله عوامل قابل کنترل در اختیار مدیران و تصمیم گیران شرکت هستند با توجه به ارتباط بین این عناصر و ارزش ویژه برند در خصوص چگونگی به کارگیری عناصر آمیخته بازاریابی تصمیم گیری نمایند تا بتوانند به حداکثر ارزش ویژه برند و در نهایت سودآوری پایدار شرکت دست یابند و از آن، درجهت افزایش سودمندی و ارضای نیازهای مشتریان استفاده نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Predictive factors of brand equity based on marketing mix elements
Authors
Javad Akramian, Hossein Eydi, Elham Asad Zade, Mohamad Moradi, tyj ryhj
Abstract
Introduction: Today, sport consumers purchase from stores that all goods (clothing, sports equipment, etc) are offered. Companies and consumers have awareness from brand through marketing activities and create a good image of the brand in their minds. If you know how to influence marketing mix strategies, particularly related products, evaluate the effectiveness of marketing mix on brand equity, pricing and distribution of these activities on brand equity can be used to promote brand equity (Van rail and et al, 2005, quoted by Iran Zadeh, 1391). Azadi (1393) in his study of the relationship between marketing mix elements and factors creating brand equity sportswear showed that all variables influencing brand equity are different paths to the final value.
Methodology: The research was descriptive-comparative. The population of students of Razi University in Kermanshah in 94 (ten thousand) accounted for using Morgan table 370 of whom stratified random sample were determined. To gather data from two questionnaires marketing mix elements and brand equity model U, Dante and Lee (2000) which is adapted, acres model was used. Content validity was confirmed by experts and professors and its reliability by using Cronbach's alpha, respectively, 80.0 and 83.0 ,respectively. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation and regression) were used.
Results: The results of multivariate regression analysis showed that elements of the marketing mix (price, location, advertising and promotion) brand equity 22.0 percent of the variance explained (r square=0.22, sig=0.000). The results also showed that aside from the rest of the marketing mix elements share one significant place in anticipation of Visa brand value and price components are the strongest element in this forecast.
Discussion: Elements of the marketing are mixed because of such factors controlling the company's managers and decision-makers. Regarding the relationship between these elements and brand equity in terms of how the elements of the marketing mix decisions. In order to maximize brand equity and ultimately achieve sustainable profitability and the company, in order to increase productivity and satisfy the needs of their clients.
Keywords
Marketing mix elements, brand equity