نقش سبک رهبری اصیل در هویت یابی سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.600
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی /دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران
2استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
4دانشجو کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه: احساس هویت کارکنان با سازمان برای موفقیت بسیاری از سازمان ها ضروری است و مزایای بسیار زیادی برای سازمان دارد. رفتارهای رهبر باعث اطمینان و اعتماد کارکنان به رهبر شده، افزایش ایمنی روان شناختی وهویت یابی با سازمان را تقویت می‌کند، از این رو هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش سبک رهبری ‌اصیل در هویت‌ یابی سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 200 نفر می‌ ‌باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری اصیل )آولیو،2007) و پرسشنامه هویت‌ یابی سازمانی (چنی،1983)، استفاده شد برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌ وسیله نرم‌افزارLISREL استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده، ضریب استاندارد بین دو متغیر رهبری اصیل و هویت ‌یابی سازمانی برابر با 54/ 0 است، و با توجه به مقدار t بدست آمده بین رهبری اصیل و هویت ‌یابی سازمانی (07/ 8) که بزرگتر از 96/1 می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که رهبری اصیل بر هویت ‌یابی سازمانی اثرگذار است.
بحث و نتیجه گیری: از دیدگاه مدیریتی هویت یابی سودمند است، زیر احتمال اتخاذ تصمیماتی که در جهت منافع سازمان است را حتی در زمان نبود نظارت در سازمان افزایش می دهد. هویت در سازمان هایی تقویت می شود، که سازمان را برای کارکنان جذّاب سازد. لذا امید است مدیران سازمان های ورزشی با استفاده از سبک رهبری اصیل، میزان هویت یابی کارکنان خود را افزایش دهند، که این امر موجب افزایش عملکرد آن‌ها می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Role of authentic leadership style in organizational identification in the west Iranian general youth and sport Offices
Authors
Maryam Hossini asgarabadi, shirin zardoshtian, Javad Karimi, Ehsan Piri Ataei
Abstract
Introduction: A feeling of identity staff with the organizations to the success of many organization is essential and benefits so many for the organization. The leaders' behaviors cause the trust and confidence staff headed, increase psychological safety and identity with the organization will strengthen, therefore The purpose of this study was to investigate role of Authentic Leadership style in organizational identification in the West Iranian General Youth and Sport Offices.
Methodology: The research method is descriptive survey and the purpose practical. The population of this study included all administrative employees of general youth and sports west of Iran are 200 of us. The sample was considered as a whole number. In order to collect data, a questionnaire of authentic leadership (Avolio, 2007) and Organizational Identification (Cheney, 1983), was used. To analyze the data, structural equation modeling and path analysis were used by the LISREL software.
Results: Based on the results obtained standardized coefficient between the two variables authentic leadership and organizational identification is equal to 54.0, And considering the amount of t obtained between authentic leadership and organizational identification (07.8) that is larger than 96.1, It can be concluded that authentic leadership is affect to organizational identification.
Discussion: From a management perspective identification is beneficial, because probability the decisions that are in the interests in the organization even when no surveillance there was increase. The identity of in the organizations that the organization attractive make to staff. It is hoped sport organizations directors using authentic leadership style, the identification increase their employees, which will enhance their performance.
Keywords
Authentic leadership, Organizational Identification, Offices of General Youth and Sports