تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر روی برخی عوامل آمادگی جسمانی دانشجویان دختر غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.601
کد مقاله : 2988-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
2استادیار گروه رفتار حرکتی .دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: پیلاتس یک روش تمرینی است که در سراسر جهان، از استقبال گسترده‌ای برخوردار می‌باشد چرا که شامل مزایای بسیاری از جمله بهبود قدرت، تحرک، استقامت، انعطاف‌پذیری، تعادل، حس عمقی، کنترل بدن و حتی یک ورزش "ذهنی- جسمانی" می‌باشد. این ورزش توسط پژشکان به عنوان یک روش منحصر به فرد از آمادگی جسمانی که در آن ترکیبی از تقویت، کشش و تنفس عضلانی به منظور توسعه عضلات تنه و بازگرداندن تعادل عضله استفاده می‌شود شناخته شده است. تحقیقات نشان داده‌اند که تمرینات پیلاتس باعث افزایش انعطاف‌پذیری، استقامت عضلانی، توان هوازی، قدرت، کاهش تودۀ چربی و محیط کمر می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر انعطاف‌پذیری، استقامت، چابکی و توان در دانشجویان دختر غیر فعال بود.
روش‌شناسی‌: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. شرکت‌کنندگان این تحقیق را 40 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل دادند. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی به دو گروه تجربی (20نفر، با میانگین سنی 1/6±21/5) و کنترل (20 نفر، با میانگین سنی 1/9±21) تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت هشت هفته ( 3 جلسه در هفته، 40 تا 60 دقیقه در هر جلسه) انجام شد. ولی گروه کنترل در این مدت هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات پیلاتس بهبود معنا‌داری در افزایش چابکی، انعطاف‌پذیری، توان و استقامت گروه تجربی مشاهده شد ( 5 0 /0≤ P) و در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق که حاکی از مثبت و معنادار تمرینات پیلاتس بر چابکی، انعطاف‌پذیری، توان و استقامت بود، به مربیان و دست‌‌اندکاران ورزش پیشنهاد می‌شود از این نوع تمرینات برای بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی ورزشکاران خود استفاده کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects 8 weeks pilates training on some factors of the physical fitness in female non-active students
Authors
Kobra Javadian, Rasool Abedanzadeh
Abstract
Introduction: Pilates has become a world-wide exercise modality which enjoys wide acceptance, because of a wide array of ascribed benefits including improved strength, mobility, endurance, flexibility, core stability, preconception, body control and even a“mind-body” effect in different gravitational planes. The exercise is recognized by physicians as a unique approach to of physical fitness that combines strengthening, stretching and breathing muscles order to develop trunk muscles and restoring muscle balance is used. Studies have shown that Pilates training increases flexibility, muscular endurance, aerobic capacity, strength, reduced fat mass and waist circumference placed. The purpose of the study was Effects 8 weeks Pilates training on flexibility , endurance, power and agility female non-athlete students.
Methodology: This research has a semi-experimental study with pre-post design. Research participants were Chamran University 40 students were. Subjects were randomly assigned to two groups: experimental group (n=20, with a mean age 21.5 ± 1.6) and control group (n=20, with a mean age 21 ± 1.9). Training protocol performed for eight weeks (3 times per week, 40 to 60 minutes per times) every week was increasing in intensity. Control group did not excise as well as
Results: Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. The results showed That 8 weeks Pilates training Induced significant improving in increased flexibility, endurance, power and agility in experimental group (P≤0.05), but were not observed and significant changes were observed in the control group.
Discussion: According to research findings that suggested positive and significant effect of the Pilates training on agility, flexibility, strength and endurance, was recommended to Coaches and sports recommended that use this type of training for athletes to improve their physical fitness factors.
Keywords
pilates training, Physical fitness, non- active