اثر رهبری معتبر بر تسهیل آوای سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.602
کد مقاله : 2989-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
3دانشجو کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه: جهت دست‌یابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان وﻛﺎرﻛﻨﺎن، باید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ به‌راﺣﺘﻲ، ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه‌ی خود را ﺑﻴﺎن کنند. آوای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ به بحث درﺑﺎره‌ی ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ارائه‌ی راه‌کارﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻳﺰﻧﻲ با ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ است. در سبک رهبری معتبر، رﻫﺒﺮ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و رواﺑﻄﻲ ﺑﺎز، ﺷﻔﺎف، دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻟﺒﺮﻳﺰ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ آن‌ها ﺑﺮﻗﺮار می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع در سازمان های ورزشی، این پژوهش با هدف بررسی اثر رهبری معتبر بر تسهیل آوای سازمانی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان انجام گردید.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان لرستان به تعداد 170 نفر می‌باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رهبری اصیل)آولیو، 2007) و پرسشنامه و آوای سازمانی همس(2012)، استفاده شد برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزار PLS استفاده گردید.
یافت ها: یافته های تحقیق نشان داد رهبری معتبر بر آوای سازمانی اثر گذاشته و موجب تسهیل آن می‌گردد و با توجه به مقدار t بدست آمده بین رهبری معتبر و آوای سازمانی که بزرگتر از 1/96 می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که رهبری معتبر بر آوای سازمانی اثرگذار است.
بحث و نتیجه‌گیری: رﻓﺘﺎرهای رهبران معتبر، ﺑﺮای زﻳﺮدﺳﺘﺎن دور از اﺑﻬﺎم می باشد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی، اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن می ﻛﻨﻨﺪ. مدیران باید ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و سیستم‌های اطلاعاتی سازمان را به روزرسانی کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of authentic leadership on facilitating organizational voice sport and youth Offices Lorestan province
Authors
javad karimi, Maryam Hosseini Asgar Abadi, Ehsan Piri Ataei
Abstract
Introduction: In Order to achievie organizational goals in today's competitive environment, Relations between managers and workers, must manner consistent that subordinates can free, to express opinions maker. organizational voice to discussion of the problems with supervisors, provide solutions and suggestions and consultations with specialists organizational. Authentic leadership style, leaders and followers to reach self-awareness and open relationships, transparent, friendly and full of trust between them occurs. According the importance of sports organizations, this study examined the effect of authentic leadership on facilitating organizational voice among workers and youth sports of Lorestan province was conducted .
Methodology: The research method is descriptive survey and the purpose practical. the population of this study included all administrative employees of general youth and sports Lorestan province are 200 of us. The sample was considered as a whole number. In order to collect data, a questionnaire of authentic leadership Avolio (2007) and organizational voices Hames (2012) , was used. To analyze the data, structural equation modeling and path analysis were used by the PLS software.
Results: Research findings showed that the authentic leadership on organizational voices influence and to facilitate it And considering the amount of t obtained between authentic leadership and, Organizational Voice that is larger than 96.1, It can be concluded that authentic leadership is affect to organizational voice.
Discussion: Authentic leadership behaviors, for subordinates is unambiguous and consequently, staff feel more relaxed, your criticisms and offers is expressed. Managers must care the criticisms and suggestions update their organization's information systems.
Keywords
Authentic leadership, Organizational Voice, Offices of General Youth and Sports