طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.603
نویسندگان
1مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیما
2دانشیارمدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران
چکیده
مقدمه:هدف از انجام این پژوهش، طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران بود. روش شناسی:جامعه آماری این پژوهش،120 نفر از اساتیدودانشجویان تربیت بدنی موسسات آموزش عالی استان مازندران جمعی از صاحب نظران بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا= 0/92) تائید گردید، استفاده شد‏‏‎‏ًٌٌُُ، در نهایت از 120پرسشنامه توزیع شده 90 پرسشنامه به محقق بازگردانده شد. پرسشنامه مشتمل بر 46 سئوال رتبه بندی شده در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی دانشگاه های غیرانتفاعی مازندران. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد از هر 100 نفر کمتر از 20 نفر از دانشجویان در بخش ورزش همگانی مشارکت داشته اند، که به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل این وضعیت نامطلوب، نداشتن استراتژی توسعه ورزش همگانی بوده است.
بحث و نتیجه گیری:نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی (SWOT)ورزش همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، استخراج گردید که چند نمونه از آن ذکر می گردد؛ استراتژیهای SO شامل توسعه ورزش در اداراه ،ایجاد پایگاههای ورزش همگانی در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی غیرانتفاعی مازندران. استراتژی هایST شامل: دراختیار گذاشتن لوازم اولیه ورزشی در بین ورزشکاران با قیمت مناسب، دسترسی آسان مردم به مکانهای ورزشی. استراتژی هایWOشامل: افزایش منابع و اعتبارات ورزش همگانی،استفاده از توان مالی بخش خصوصی در کمک به ورزش همگانی. استراتژی هایWT شامل: به روز نمودن اماکن وامکانات ورزشی، استفاده از نفوذ مقامات دانشگاهی جهت توسعه ورزش همگانی
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Universities and higher education institutions, non-profit developement of public sport strategy planning of Mazandaran
Authors
Abstract
Introduction: The aim of this research is to design the development strategies of sport for-profit universities and institutions of higher education study.
Methodology: The study population, 120 students and professors of physical education institutes of higher education in Mazandaran province is a group of experts. To collect the data, valid by a number of experts and its reliability Cronbach's alpha (alpha = ./92) has been approved, was, at the end of the 120 questionnaires distributed 90 questionnaires were returned to the researchers. The questionnaire included 46 ranked questions about surveying the strengths, weaknesses, opportunities and threats to sport for-profit University of Mazandaran. Data using descriptive statistics, average comparison test and Friedman test were analyzed.
Result: The results showed that out of every 100 less than 20 students have participated in the sport, which seems to be one of the main reasons for this situation, no strategy has been the development of sport.
Discussion: The results of the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats and evaluation matrix of each of the internal and external factors (SWOT) sport for all universities and higher education institutions, emerged some of them are mentioned, strategies SO includes the development of sports in Adarah, bases of sport in Mazandaran non-profit universities and institutions of higher education. ST strategies include: providing sports athletes putting raw materials at reasonable prices, easy access to public sports facilities. WO strategies include: increasing resources and funding of sport, the financial strength of the private sector in helping the sport. WT strategies include: the updating of the sites, sports facilities, use of the university authorities to promote the sport.
Keywords
Public, University, Development, Strategy