مقایسه اثر بخشی بازخورد مثبت و منفی بر عملکرد سرویس بلند بدمینتون در پسران 11 تا 13 ساله
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.605
کد مقاله : 2978-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دبیر آموزش و پرورش
3دانشگاه رازی
چکیده
مقدمه: یکی از این متغیرها که همواره به دستکاری آن پرداخته‌اند و به‌یقین بر کارایی یادگیری حرکتی و نحوة اجرای مهارت تأثیر می-گذارد، بازخورد است. بازخورد هنجاری نوعی بازخورد است که در آن اطلاعاتی در مورد عملکرد فرد در مقایسه با دیگر همسالان، به صورت غیرواقعی (مثبت یا منفی) ارائه می‌شود. این تحقیق، با هدف تعیین تأثیر بازخورد هنجاری مثبت و منفی بر دقت سرویس بلند بدمینتون در پسران 11 تا 13 ساله انجام گرفت.
روش شناسی: به این منظور 45 پسر به روش دردسترس به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند و به سه گروه بازخورد هنجاری مثبت، منفی و کنترل تقسیم گردیدند. در پیش آزمون از کودکان آزمون سرویس بلند بدمینتون به عمل آمد. مرحلة اکتساب، شامل شش بلوک ده کوششی بود. در این مرحله هر سه گروه بعد از هر کوشش بازخورد حقیقی و گروههای مثبت و منفی علاوه بر این، در پایان هر بلوک بازخورد هنجاری دریافت می‌کردند. آزمون انتقال و یادداری به دو صورت بلافاصله و تأخیری بعد از مرحلة اکتساب انجام گرفت. بعد از بررسی داده‌ها و همگنی واریانس‌ها، داده‌ها به روش تحلیل واریانس یک راهه با اندازه‌گیری مکرر، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد.
یافته ها: به طور کلی نتایج نشان داد در هر سه مرحله اکتساب، یادداری فوری و تاخیری بین گروه‌ها تفاوت معناداری مشاهده شد و گروه بازخورد هنجاری مثبت عملکرد بهتری داشت.
بحث و نتیجه گیری: به‌طور کلی ارائة اطلاعات هنجاری به افراد مانند میانگین امتیاز یادگیرنده در یک تکلیف حرکتی، می‌تواند مبنایی قوی برای ارزیابی عملکرد شخص شود. اگر چنین مقایسة هنجاری برای فرد مطلوب و مساعد باشد، می‌تواند به افزایش خودکارامدی، واکنشهای مثبت و لذت از تکلیف منجر شود. در مقابل، پیامدهای منفی مقایسه با هنجار ممکن است به کاهش خودکارامدی، خودواکنشی منفی و کاهش انگیزه برای تمرین مهارت بی انجامد. به عبارت دیگر، دانستن اینکه اجرای فرد بالاتر از میانگین است، سبب کاهش نگرانی‌های مربوط به خود و کاهش دخالت‌های فعال در فرایند پردازش می‌شود، درنتیجه به فرایندهای خودکار اجازة ادارة مؤثرتر تکلیف را می‌دهد. در مقابل تمرکز بیشتر روی خودهدایتی احتمالاً ناشی از آگاهی فرد از اجرای پایین‌تر از میانگین است. یافته‌های حاضر برای محیط‌های آموزشی و عملی که در آن مدرسان تمایل به دادن بازخورد برای جلوگیری از اشتباهات و هدایت فراگیرنده به الگوی حرکتی درست دارند، لازم است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing the effectiveness of positive and negative feedback on the performance of Badminton High Service in boys 11 to 13 years’ old
Authors
Abstract
Introduction: feedback is one of the variables that have always manipulate it and certainly affects the efficiency of motor learning and methods of skills. Normative feedback about the kind of feedback that the performance in comparison with other peers, as unrealistic (positive or negative) is presented. This study aimed to determine the effects of positive and negative feedback on the accuracy of long service badminton anomalies in boys 11 to 13 years.
Methodology: For this purpose, 45 children were selected by convenience sampling method as the sample into three groups normative feedback, positive and negative control. Children in pre-test was used to test long service badminton. Acquisition, including six blocks was ten attempts. At this stage, all three groups are real and positive and negative feedback after each trial additionally, normative feedback received at the end of each block. Transfer and retention test both immediate and delayed post-acquisition phase was carried out. After studying the data and homogeneity of variance, data analysis of variance with repeated measures analysis of variance (ANOVA) and Tukey test were analyzed.
Results: Overall results showed that in all three phases of acquisition, retention significant difference between the groups was immediate and delayed normative and positive feedback was better.
Discussion: In general normative providing information to people such as the mean score of the learner in a movement task can be a strong basis to evaluate the performance of them. If the comparison is favorable norm for the person, leads to increase self-efficacy, positive and fun task lead. In contrast, negative consequences may decline compared to the norm of self-efficacy, self-reactive negative and lasting decline in motivation to exercise skill. In other words, knowing that the implementation of a higher than average, reduce their concerns and mitigate interference is active in the mining process, as a result of the automated processes allow for more effective management of the task. The present findings and practical educational environment where teachers tend to give feedback to avoid mistakes and guide learners are required to correct movement patterns.
Keywords
Feedback, Service badminton, Boys