نقش دو قیاس و طول دوره تمرین بر اجرا، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.606
کد مقاله : 2992-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکترای رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران, ایران
2دانشگاه تهران
3مربی پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان, تهران. ایران
چکیده
مقدمه: به منظور توسعه اجرای مهارت‌هایی که اغلب پیچیده هستند، مربیان ورزشی باید دستورالعمل‌هایی قابل فهم و کاربردی مانند قیاس (1) با توزیع تمرین متناسب در اختیار ورزشکاران قرار دهند. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش دو قیاس و طول دوره تمرین بر اجرا، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال بر دانشجویان مبتدی بود.
روش‌شناسی: نوع تحقیق نیمه تجربی بود. 24 دانشجوی بدون تجربه بازی بسکتبال در دو گروه قیاسی و دو گروه آشکار تقسیم شدند. در مرحله اکتساب دو گروه اول (یکی قیاسی و یکی آشکار) 8 بلوک 20 کوششی، 4 روز بصورت پشت سر هم و دو گروه دیگر بصورت یک روز در میان تمرین کردند. قبل از هر بلوک آزمودنی‌های گروه آشکار دستورالعمل‌های آشکار و آزمودنی‌های گروه قیاسی 2 تشبیه در دست و بدن را دریافت کردند. در روز پنجم دو آزمون یادداری و یک آزمون انتقال شامل تکلیف ثانویه شمارش معکوس اجرا شد. امتیازات دانش آشکار، اجرا، یادداری و انتقال اندازه‎گیری شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری حاکی از دانش آشکار کمتر در گروه‌های قیاسی بود. با این‎حال در مرحله اکتساب تفاوت معناداری بین گروه‌ها وجود نداشت ولی در مرحله اول یادداری تفاوت بین همه گروه‌ها معنادار بود. همچنین تفاوت بین گروه‌های قیاسی و آشکار و همچنین دو گروه آشکار در مرحله انتقال معنادار بود.
بحث و نتیجه گیری: همسو با ادبیات پژوهشی یادگیری قیاسی (2)، استفاده از دو قیاس اجرایی برابر با شرایط آشکار ایجاد کرد. همچنین به نظر می‎رسد یادگیری با استفاده از دو قیاس بتواند حافظه با دوام‎تری ایجاد کند. از سویی دیگر یادداری بهتر در گروه‌های تمرین یک روز در میان از فرضیه تحکیم و همچنین توزیع فاصله‎دار تمرین حمایت کرد. اما برخلاف تحقیقات قبلی، یادگیری قیاسی نسبت به آشکار در شرایط پرفشار مانع از افت اجرا نشد. پیشنهاد می‌شود در استفاده زیاد از قیاس در تمرینات، باید محتاطانه عمل کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of two analogies and practice distribution at performance, retention and transfer of basketball free throw
Authors
Abstract
Introduction: To develop the skills which are usually complicated, coaches should learn them with practice distribution and applicable and intelligible instructions such as analogy. So the aim of this study was the effect of two analogy and practice distribution at performance, retention and transfer of basketball free throw in novices.
Methodology: In this semi-experimental study, 24 subjects without any basketball experience were replaced in two analogy and tow explicit groups. In the acquisition phase, two groups (one analogy and one explicit) practice 8 blocks of 20 trials in 4 days in a raw. Two other groups practice every other day. Before each block explicit groups receive explicit instructions and analogy groups receive 2 analogies of hand and body. In the test phase two retention and one transfer test contains backward counting was conducted. Explicit knowledge, performance, retention and transfer scores were measured.
Results: The results revealed explicit knowledge were low in analogy groups. Analyze of variance with repeated measure showed there were no differences between groups in acquisition phase. Differences between all groups in first retention test was significant. In the transfer test there were significant differences between analogy and explicit groups and between two explicit groups.
Discussion: Using two analogies make the same performance score as explicit conditions. Also It seems, learning by two analogies can make lasting memory. Better retention in the distributed practice groups support consolidation hypothesis and distributed practice. Unlike the previous literature, analogy learning could not prevent performance decrements under pressure than explicit learning. It suggest that in using analogies in learning sessions should be cautious.
Keywords
analogy, practice distribution, consolidation, basketball