بودن یا نبودن در رسانه ورزشی: چگونه وفاداری برند ورزشی بر رسانه ورزشی موثر است؟
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.607
کد مقاله : 2995-10THCONF
نویسندگان
1گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران
2دانشگاه ازاد، دانشکده مدیریت، گروه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: بحث در مورد فعالیتهای برندهای معروف ورزشی در رسانه ورزشی در حال پیشروی است. برخی محققان براین باورند که پیشرفت رسانه ورزشی یک فرصت بی نظیربرای برندها در تغذیه روابطشان با مشتریان است، در حالیکه دیگران مخالف این عقیده اند. هدف ما ایجاد یک نمای اجتماعی در رسانه های ورزشی در برندسازی مثبت، اعتماد برند و ادبیات وفاداری، بر پایه نفوذ عناصر رسانه ورزشی در مدل مشتری مداری (ارتباطات میان مشتری اصلی با برند، محصول، شرکت و دیگر مشتریان) و وفاداری برند است.
روش شناسی: روش تحقیق از نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی - اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش را مشتریانی که از نمایندگی های رسمی برند های ورزشی داخلی (دایی، مجید، صمیمی،....) خرید میکردند تشکیل می دادند که از طریق فرمول جامعه نامشخص کوکران تعداد360 نفر به عنوان نمونه اماری پژوهش انتخاب گردیدند. به این منظور ابتدا پرسشنامه‌ای براساس مبانی نظری و سایر پرسشنامه‌های الگو طراحی شد. برای بررسی اعتبار سازه (روایی هم‌گرایی) ابزار اندازه‌گیری یعنی پرسشنامه از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و برای اعتبار محتوایی و صوری نیز از تائید اساتید و صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی و رسانه استفاده ‌شد. همچنین در یک مطالعه مقدماتی تعداد 40 پرسشنامه توزیع شد و پایایی کلی پرسشنامه 780/0 بدست آمد. در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار AMOS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد، همچنین سطح اطمینان در این پژوهش برابر با 95 % بود.
یافته ها: نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که رسانه های ورزشی تاثیرات مثبتی بر محصول / مشتری، برند/مشتری ، شرکت/ مشتری، و سایر روابط با مشتریان/مشتری، داشته اند که به نوبه ی خود تاثیرات مثبتی بر اعتماد برند داشت و اعتماد تاثیرات مثبتی بر وفاداری برند داشت.
بحث و نتیجه گیری: ما یافتیم که ا عتماد یک نقش واسطه پرکننده در بودن رسانه های ورزشی و تاثیر آن در مشتریان برای وفاداری برند داشت. که این نشان دهنده ای مطلب است که مشتریان ورزشی امروزه نه تنها انتظار خدمات مناسب و با ارزش را دارند بلکه خواستار صداقت و نیکخواهی نیز هستند.با توجه با نتایج گفته شده بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که استراتژ‌های بازاریابی مناسب‌تری را برای تولیدات برند خود طراحی کنند. همچنین متعاقب آن، نمایندگی های برند را از طیف مشتریان بیشتر که منجر به منافع مالی بسیار می‌شود، بهره‌مند گردانند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
To be or not to be on sport media: How believing to sport brand has effect on sport media
Authors
* *, * *
Abstract
Introduction: Today, disuse about celebrate sport brand in media has increasing , so some researchers think improvement of sport media is golden opportunity to brands for feeding their costumers, but this idea has others opposites . Our aim is to create the social appearance in sport media for foundation a positive brands , believing brand, and literature constant to brand, by base of influence sport media elements in model of customer service(relation between main customer and brand, products, company and other Customers).
Methodology: Method of research for collecting data has been descriptive- exploring method. Method of aim has been applicable. And at view of action has been scope. Research statistics social has been the customers that have purchasing of internal legal representation of brand (Daee, Majid, Samimi,...). At the KOKRAN formula method 360 persons were chosen. For statistics social sample of investigation at first design application by looking of theoretical base of pattern idea. For checking validity of measurement instrument (application) has use of method of analysis of exploring and confirmatory factor. And for endorsement content and factitive has use of confirmation of media sport masters and professors.at the primary study 40 member of were test distributed and analysis by AMOS and SPSS software stability resulted of application was 0.870. And in other analysis in this research has use of software too. Certainty levels in this research is 0.95.
Results: This structural research model explicit sport media has positive effect on customers, brand, Product Company and other relationship between customers as well as has positive effect on fealty and believing sport brand.
Discussion: We discovered trust has supplementation effect rule in presentment sport media that this say to us today sport customer not only want suitable and high price service but also they want honesty, benevolent and trustful so sport businessman can design better strategy for offer their brand products. In other hand representation of brand will benefit of financial cost from increasing customers.
Keywords
Sport media, Brand, trustful, fealty