بررسی اثرات تمرینات یوگا بر جنبه های روانشناختی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.608
کد مقاله : 2979-10THCONF
نویسندگان
1عضوهیئت علمی
2دانشجو
چکیده
مقدمه :کمر درد یکی از مهمترین معضلات بهداشتی افراد میباشد. اغلب افرادی که از این درد رنج می برند با مشکلات روانی وجسمی مانند کاهش عملکردهای جسمی ، روانی ، اجتماعی، کاهش سلامت عمومی و ایجاد درد های دوره ای یا ثابت مواجه هستند. تمرینات ورزشی یوگا در درمان این بیماری اثرات مهمی دارد. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات تمرینات یوگا بر جنبه های روانشناختی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی است
روش شناسی :پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است . آزمودنی ها به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد24 نفر با دامنه سنی 40 تا 55 سال انتخاب شدند، و درمرحله پیش آزمون پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی را تکمیل کردند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون وگروه کنترل هریک 12 نفر تقسیم شدند.گروه آزمون به مدت 8 هفته و سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به مدت 60 تا 90 دقیقه ،تمرینات یوگا را انجام دادند، و گروه کنترل هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند.پس از 8 هفته ،پس آزمون انجام شد و مجددا پرسش نامه سلامت عمومی توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 86% تعیین شد. در آمار توصیفی ازشاخص های گرایش مرکزی وشاخص های پراکندگی و برای مقایسه میانگین نمره قبل و بعد همه متغیرها از Paired T-test و جهت مقایسه اختلافات در دوگروه ازآزمون T-testاستفاده شد. آزمون های آماری در سطح اطمینان 95 درصد(p<0/05) انجام شد.
یافته ها:میانگین نمره سلامت روان آزمودنی ها قبل ازمداخله درگروه آزمون 29/65و درگروه کنترل 89/ 30بود اما بعد از انجام مداخله میانگین نمره سلامت روان گروه آزمون به 74/ 21 و گروه کنترل به 62/ 33 تغییر یافت. مقایسه میانگین نمره سلامت عمومی قبل و بعد از مداخله با استفاده ازآزمون t وابسته در هریک از گروهها نشان داد که درگروه آزمون تفاوت آماری معنی داری است .
بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد تمرینات هاتا یوگا باعث افزایش سطح سلامت عمومی بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی می شود بنابراین تمرینات منظم هاتا یوگا به عنوان یک استراتژی مهم در بهبود جنبه های روانشناختی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن توصیه می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluate the effects of yoga on the psychological aspects of women with chronic non-specific back pain
Authors
Abstract
Introduction: Back pain is one of the most important health problems of people. Most people who suffering from this pain with the emotional and physical problems such as the decrease of physical function, psychological, social, general health and face with constant or recurring pain. Yoga exercises have an important impact in the treatment of this disease. The aim of this study was evaluating the effects of yoga on the psychological aspects of women with chronic non-specific back pain.
Methodology: This study was a clinical trial. Using purposive sampling method, 24 participants, aged 40 to 55 years, were selected, All participants completed twenty-eight questioned general health questionnaire at the beginning of the study; then, they were randomly divided into two groups of 12 patients.The intervention group performed hatha yoga exercise for 8 weeks, each week three sessions and each session 60 to 90 minutes under the supervision of the yoga teacher and the performer of this research, while the control group didn’t perform any exercise during this period. After the end of 8 weeks, post-test was performed and general health questionnaire was completed by participants to determine the difference between intervention and control groups. Cronbach's alpha reliability coefficient of 86% was determined. To compare before and after in all variables, Paired T-test was used. To compare differences in the two groups, T-test was used. All statistical tests were performed at 95% confidence interval (P<0.05).
Results: The average score of the general health in the intervention group before the intervention was 29.65 and the control group was 30.89, but after the intervention the average score of the general health in the intervention group was 21.74 and the control group was 33.62. The results showed that there was a significant difference in the general health of the intervention group.
Discussion: Results showed that exercise of Hatha Yoga increases the general health level of women with chronic non-specific low back pain. So regular exercise Hatha Yoga as an important strategy in improving the psychological aspects of patients with chronic low back pain is recommended.
Keywords
Chronic nonspecific back pain, Hatha Yoga, General health