مقایسه خودکارآمدی جسمانی معتادان در حال ترک، ترک‎کرده و افراد سالم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.609
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
2کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
چکیده
مقدمه: از دیدگاه رفتارشناسی، ترک اعتیاد، خداحافظی با رفتارهای نامناسب است. بیماران در زمان مصرف مواد، به اشتباه‌، مواد را عامل قدرت و انرژی خود می‌‏دانند، اما در حقیقت این مواد تهی از انرژی هستند و غالبا موجب سوء تغذیه و اختلال در کارکرد بدن می‎شوند. به دلایل روانشناختی و ناکارآمدی برنامه‌های پیشگیری موجود، اعتیاد طی سال‌های اخیر در ایران رو به افزایش ‌است. باور خودکارآمدی یکی از جنبه‎های روانشناختی مهم در حوزه افراد وابسته به مواد است. با تغییر سبک زندگی معمول، این افراد با مشکلات متعدد شخصی و اجتماعی روبرو بوده، شکست‎های متعددی را تجربه کرده و تغییرات زیادی در نگرش آنها نسبت به توانایی‎هایشان ایجاد می‎شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی جسمانی بود.
روش‌شناسی: در این پژوهش سه گروه آزمودنی با تعداد 180 نفر (در سه گروه 60 نفری معتادان ترک‌کرده، معتادان در حال ترک و افراد سالم) که از نظر ویژگی‌های دموگرافیک از قبیل سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل و محل سکونت با یکدیگر همسان شده بودند، مورد مقایسه قرار‌ گرفتند. جهت تشخیص خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی جسمانی (PSE) استفاده شد
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که تفاوت بین سه گروه پژوهش از نظر میانگین نمرات خودکارآمدی معنادار است. مقایسه‎های جفت‎گروهها در آزمون تعقیبی نشان داد که افراد سالم با هر دو گروه افراد در حال ترک و افرادی که دوره ترک اعتیاد خود را گذرانده بودند تفاوت معناداری دارند.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج برخی مطالعات شکل کلی پروفایل شخصیتی معتادان نشان‌دهنده نابهنجاری شخصیتی بارز آنها است و آشفتگی‌های روانشناختی در معتادانی که در سنین پایین‌تر اقدام به سوء مصرف مواد نموده‌اند بیش از سایرین بوده است. بر اساس این نتایج معتادان به مواد مخدر از اختلالات و آشفتگی‌های روانی مانند خودکارآمدی پایین رنج می‌برند و یافته‌های این پژوهش بر ضرورت استفاده از خدمات روانپزشکی و روانشناسی را در طول درمان اعتیاد تاکید می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the physical self-efficacy of drug users that are leaving, addiction left and healthy people
Authors
Ahmad Nikravan, Maryam Zarifkar
Abstract
Introduction: Based on behavioral standpoint, leaving Addiction is saying goodbye to bad behavior. Patients during the consumption, by mistake, they know the material as a power and power factor, but in fact, this material is depleted of energy and often leads to malnutrition and Impairment of body function. For psychological reasons and inefficiency of existing prevention programs, addiction has increased in recent years in Iran. Self-efficacy is one of the important psychological aspects in substance dependent individuals. By changes in lifestyle, these people have faced to personal and social problems, has experienced numerous failures, and appears a lot of changes in their attitudes toward their abilities. The aim of this study was to compare the physical self-efficacy of drug users that are leaving, addiction left and Healthy people.
Methodology: In this study, three groups with a total of 180 participants (drug users that are leaving, addiction left and Healthy people: per group 60 participant) who have the same level of demographic characteristics such as age, sex, education, marital status and place of residence were compared to each other. The physical self-efficacy questionnaire (PSE) was used to determine their efficacy.
Results: ANOVA test results showed that the difference between the three groups in the mean scores of self-efficacy is significant (F=10.27 and P=0.001). Comparison of pair Groups in post hoc showed that healthy people were significantly different with both groups of people are leaving and people who had passed his drug rehabilitation period.
Discussion: Based on the results of some studies, the overall Addicted people personality profile represent that it was obvious that they have an abnormality in their personality and the psychological distress in younger addicts who had attempted to substance abuse was higher than the others. Based on this results of drug addicts suffered from personality disorders and mental distress such as low self-efficacy and findings emphasize the need for psychiatric and psychology services during the treatment of addiction.
Keywords
Addiction, Drugs, Physical Self-efficacy