مقایسه کینماتیک اندام فوقانی شمشیربازان نخبه مرد ایرانی و اسپانیایی در حین ضربه به حریف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.61
نویسندگان
1کارشناس ارشد/ دانشگاه آزاد تهران مرکز
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: شمشیربازی به عنوان یک رشته کاملاً تکنیکی و پر تحرک شناخته شده است، که اجرای ماهرانه تکنیک‌های آن متأثر از رعایت اصول کینماتیکی و کینتیکی حرکت اندام‌ها و توانایی عضلات جهت تولید نیرو می‌باشد. با توجه به نبود اطلاعات کافی در خصوص بررسی کینماتیک اندام فوقانی شمشیربازان طی ضربه به حریف، هدف این تحقیق مقایسه متغیرهای کینماتیکی اندام فوقانی شمشیربازان نخبه مرد ایرانی و اسپانیایی در حین ضربه به حریف بود.
روش شناسی: در این تحقیق نیمه تجربی 12 ملی پوش ایرانی و 13 ملی پوش اسپانیایی شرکت کردند. برای اندازه‌گیری متغیرهای کینماتیکی از سیستم آنالیز حرکت با شش دوربین (با فرکانس 500 هرتز) و متغیرهای کینتیکی از دو صفحه نیرو (با فرکانس 1000 هرتز) استفاده شد. برای آماده سازی آزمودنی 19 مارکر بازتابی روی کلیه لندمارک های دوسمت قرار داده شد. برای اجرای آزمون، آزمودنی روی دو صفحه در حالت آماده باش می ایستاد و به محض مشاهده هدف مخصوص طراحی شده (به جای حریف واقعی) با حداکثر سرعت با شمشیر به آن ضربه می زد. همزمان کلیه پارامترهای کینماتیکی خطی و زاویه ای اندام فوقانی آزمونی اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین اکثر متغیرهای کینماتیکی خطی و زاویه ای در لحظه آماده باش، در لحظه رسیدن به حداکثر سرعت پا و در لحظه برخورد با هدف بین شمشیربازان ایرانی و اسپانیایی‌ به طور معناداری تفاوت وجود دارد (P<0.01)،
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق جنبه‌هایی از تفاوت‌ تکنیکی میان متغیرهای کینماتیکی اندام فوقانی بین شمشیربازان ایرانی و شمشیربازان اسپانیایی را به نمایش کشید، تفاوتی که می‌تواند یکی از دلائل اختلاف سطح دو گروه و متعاقباً جایگاه دو کشور در رنکینگ جهانی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of upper limb kinematics between Iranian and Spanish elites fencing during an attack to the opponent
Authors
Sepideh Samavati Sharif, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Fencing is recognized as a technical and active sport and skillfully performing. Its techniques require the observance of all of the kinematical and kinetically principles and muscle ability to produce force. The aim of this study was to do a comparison of upper limb kinematics between Iranian and Spanish elites fencing during an attack to the opponent.
Methods: Twelve Iranian elites and thirteen Spanish fencers participated in this quasi-experimental study. Motion analysis system with six cameras (at sampling frequency of 500) and two Kistler force plates (at the sampling frequency of 1000) were used to measure kinematic and kinetic parameters. We used 19 reflective markers in all of the fencer's body landmarks to prepare them for further analysis. Fencer stands on the two force plates in the en guard position and attack to the objects (instead of the opponent) as soon as he saw it. All linear and angular kinematic parameters were measured during this period.
Results: The results of this study have shown that there are significant differences in the most of kinematic parameters between Iranian and Spanish fencers (P<0.01).
Discussion: The results of this study show that Spanish fencers used of more excursion in upper limb joints to propel the blade to the opponent and these strategies cause to have higher speed and more accuracy in their attack. The results of this study explore new aspects of technical differences from the kinematical point of view, the differences that may be one of the influencing factors that effect on differences in ranking of fencers.
Keywords
Fencing, Kinematic, Lunge