تاثیر هشت هفته تمرینات DNS بر قابلیت های حرکتی کودکان فلج مغزی دی پلژی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.610
نویسندگان
1کارشناس ارشد
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ازاد کرج ایران
3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ازاد کرج ایران
چکیده
مقدمه: مطالعات متفاوت انجام شده در مورد اثر تمرین بر قابلیت های حرکتی با نتایجی متفاوتی همراه بوده . ثبات داینامیک عصبی _ عضلانی(DNS) یک استراژی بازسازی است که اساس اصل توسعه حرکت شناسی و جنبه نوروفیزیولوژی را وادار به بلوغ سیستم پاسچرال حرکتی می کند و هدف اولیه این روش درمانی بهینه سازی توزیع نیروهای داخلی عضلات فعال برروی هر بخش از ستون فقرات و یا مفاصل دیگر است.
روش شناسی: تعداد 29 نفر از کودکان مبتلا به فلج مغزی دی پلژی با میانگین سنی 8 تا 12 سال را تشکیل دادند و به 2 گروه کنترل (14) و تجربی (15) تقسیم شدند. انجام 8 هفته تمرینات DNS در 3 سطح به آزمودنی های گروه تجربی پیشنهاد شده این تمرینات به منظور بهبود فعالیت های عضلانی برای غلبه بر نیروی گرانش و کنترل عمودی پاسچر در وضعیت های کنترل سر ، گردن و تنه ، نشستن و ایستادن ارائه شد. گروه کنترل برنامه بازتوانی خاصی را دریافت نکردند. پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شد از هر دو گروه تجربی و کنترل شامل استفاده از آزمون های پرس دمبل، بالا اوردن تنه ، دراز و نشست، شنای نشسته، قدرت پنجه دست غالب برای آزمون قدرت و آزمون 40 متر پیاده روی برای ارزیابی عملکرد هوازی و در نهایت آزمون ایستادن روی یک پا برای ارزیابی تعادل آزمودنی استفاده شد.
یافته ها: بعد از اجرای 8 هفته تمرینات بازتوانی با توجه به نتایج بدست آمده می توان اینگونه عنوان نمود که با توجه به آزمون های شنای نشسته، پرس با دمبل، بالا آوردن تنه ،دراز و نشست، قدرت پنجه تمرینات DNS منجر به بهبود معنادار قدرت در آزمودنی ها شده است. تمرینات DNS منجر به بهبودی معنادار در قدرت و استقامت عضلات بالاتنه ، کمربند شانه ، عضلات شکمی ، انعطاف پذیری تنه و قدرت ساعد کودکان مبتلا به فلج مغزی شده است. در آزمون 40 متر پیاده روی و پس از اجرای تمرینات DNS منجر به بهبود معنی دار اجرای 40 متر پیاده روی (کاهش زمان اجرا) شده است . آزمون تعادل پس از اجرای تمرینات تفاوت معنی داری در تعادل وجود نداشته است.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات DNS با تمرکز بر روند رشد طبیعی سیستم حرکتی، سبب بهبود برخی مولفه های عملکردی مانند قدرت و عملکرد هوازی شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of the 8 weeks DNS training on capabilites motor child diplegia cerebral palsy
Authors
Fahimeh Jalali Ghareh oneh, Mohamad hosein Nasermelli, Behnaz Ganji
Abstract
Introduction: Various studies on the effect of exercise on motor function were associated with different results.or other joints.Dynamic stability of the neuromuscular (DNS) is a reconstruction strategy originally developed by kinesiology and neurophysiology of the postural system moves into maturity and The primary objective of this therapy optimization and distribution of internal forces active muscles on each section of the spine or other joints is.
Methodology: Twenty-nine children with cerebral palsy hemiplegia January with an average age of 8 to 12 years and the two formed the control group and experimental were divided. 8 weeks of training DNS on 3 levels to the experimental group suggested exercises to improve muscle activity to overcome the force of gravity and vertical control postural control in the head, neck and trunk, sit and was standing. The control group did not receive any rehabilitation program. Pre-test and post-test evaluation of both experimental and control groups including presses using dumbbells, raise the trunk, sit, sitting swimming، Dominant hand grip strength tests and tests to assess aerobic performance and walk 40 meters, the test subjects were used to assess the balance standing on one leg.
Results: After 8 weeks of rehabilitation with regard to the implementation of the results In the test, it can be stated that due to sitting swimming tests presses with dumbbell raise the trunk Sit-ups Power tillers DNS exercises led to significant improvement in the subjects is power. Also according to the results of the test, it can be stated that due to sitting swimming test presses with dumbbell raise the trunk Sit-ups Power tillers. DNS exercises led to significant improvement in muscle strength and endurance, trunk, shoulder girdle, abdominal muscles, flexibility, trunk and arm strength are children with cerebral palsy 40 m walk test and after the implementation of DNS exercises led to significant improvements in the implementation of the 40 km walk (run time reduction) is. Balance test after performing the exercises, there was no significant difference in the balance
Discussion: DNS exercise focused on the normal development of motor system, improve some functional components such as strength and aerobic performance was.
Keywords
Training DNS, capabilities motor, Cerebral palsy, diplegia