اثر مولفه های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.611
کد مقاله : 2982-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی /دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران
2استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
4دانشجو کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه:رهبران می‌توانند درکارکنان نفوذ نموده و در افزایش میزان معنویت آنان موثر باشند. در واقع رهبران می‌توانند در باورها، ارزش‌ها و اهداف کارکنان نفوذ کنند و تاثیر فوق العاده‌ای در آنان بر جای گذارند. همچنین معنویت از طریق رهبری در سازمان تهسیل می‌گردد و در عین حال می‌تواند بر کاهش فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان تأثیرگذار باشد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع معنویت در کار و تاثیری که رهبری می‌تواند در آن داشته باشد، در این پژوهش به بررسی اثر مولفه‌های رهبری‌اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران می پردازیم.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد 182 نفر می‌باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آولیو (2007) و معنویت در کار میلیمن همکارانش، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار PLS استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تحقیق نشان داد که، مسیر مؤلفه‌های ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﻲ، خودآگاهی، پردازش متوازن و شفافیت رابطه با معنویت در کار به ترتیب با ضریب معناداری 2/20 ، 3/33 ، 2/00 و 7/54 در بازه‌ی بیشتر از 1/96 می‌باشند. از این رو می توان گفت تمام مولفه های رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران تاثیر گذار هستند.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری می‌شود که مدیران سازمان‌های ورزشی می‌توانند با استفاده از سبک رهبری اصیل خصوصا بعد شفافیت رابطه ای آن در سازمان، زمینه را جهت افزایش معنویت در کار کارکنان فراهم کنند و موجبات پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analyze the Impact Components of leadership Style Authentic Spirituality at Work in the Offices of Youth and Sports West
Authors
maryam hosseini asgarabadi, shirin zardoshtian, javad karimi, ehsan piri ataei
Abstract
Introduction: Leaders can in staff The influence and be effective in increasing their spirituality. In fact, leaders can in beliefs, values and goals of influence staff and their tremendous impact in their instead of(1). Spirituality is also through leadership in organization will be an easy and facilities at the same time can reduce the impact on burnout and mental health staff(2). Therefore according to the importance of spirituality at work and the impact that leadership can have it, In This study investigates the impact Components of leadership style authentic spirituality at work in the offices of Youth and Sports West.
Methodology: The research method is descriptive survey. The population of this study included all administrative employees of Youth and Sports West Country are 182 of us. The sample was considered as a whole number. Mansour collecting the data, three questionnaires of authentic leadership Avolio (2007) and spirituality at work Mylymn (2003), was used. To analyze the data, structural equation modeling and path analysis were used by the PLS software.
Results: Results of factor analysis research showed that, the components of Internalized moral perspective ,Self-awareness , Balanced processing and Relational transparency with spirituality at work respectively is a significant factor , 20/2, 33/3, 00/2 and 54/7 in the range of greater than 96 / 1,Therefore it can be said, All components of authentic leadership on spirituality at work staff are effective.
Discussion: It is concluded that sport organizations can style of authentic leadership Particularly components Relational transparency in their organizations, Road conditions to provide enhanced spirituality staff and advancing and improving the performance of organizations provide
Keywords
Authentic leadership, spirituality at work, offices of Youth and Sports