نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رﻫﺒﺮی اﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.612
کد مقاله : 2990-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران
3دانشجو کارشناسی ارشد
چکیده
مقدمه: رهبری اشتراکی، یک رهبری جمعی توسط اعضای گروه است و به‌وسیله تصمیم‌گیری و مسئولیت اشتراکی در برابر نتایج، تعریف شده است. رهبری اشتراکی با افزایش میزان مشارکت اعضاء و به اشتراک گذاری دانش، یادگیری در گروه-های کاری را افزایش داده و موجب اثربخشی کار گروهی می‌گردد. براساس اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رﻫﺒﺮی اﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی انجام شد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 220 نفر می‌باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. از پرسشنامه استاندارد رهبری اشتراکی کارتون(2010)، پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش هسلت(2003)، و پرسشنامه اثربخشی کارگروهی نصراصفهانی و همکاران(2013) استفاده شد. برای تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزار LISREL استفاده گردید.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که با توجه به مقادیر شاخص‌های توصیفی ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش، ارتباط بین متغیرها معنادار می باشد(P≤0/01). همچنین، بر اساس مدل ارایه شده، می توان گفت که، رهبری اشتراکی اثر مثبت و متوسطی بر تسهیم دانش و اثر مثبت و بالایی بر اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ دارد. تسهیم دانش نیز، اثر مثبت و متوسطی بر اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ دارد.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، برای اثربخشی بیشتر کار گروهی در ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که مدیر سازمان، از نظرات همه‌ی کارکنان استفاده نماید که این امر باعث می شود افراد بیشتری دانش خود را به اشتراک بگذارند و کار گروهی با اثر بخشی بیشتری مواجه باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of mediator knowledge sharing in the relationship between shared leadership, and effectiveness of group work of sport and youth workers in a West Azerbaijan province
Authors
Javad Karimi, Maryam Hosseini Asgarabadi, Ehsan Piri Ataei
Abstract
Introduction: Shared leadership, collective leadership by the team and by the decision and sharing responsibility for results, have been described. Shared leadership by increasing member participation rate and knowledge sharing, learning in working groups would increase and the effectiveness of group work. Based on these considerations, the study examined, the role of mediator knowledge sharing in the relationship between shared leadership and effectiveness of group work of sport and youth workers in West Azerbaijan province was conducted.
Methodology: The research method is descriptive survey and the purpose practical. the population of this study included all administrative employees of general youth and sports Western Azerbaijan province are 220 of us. The sample was considered as a whole number. In order to collect data, a questionnaire of Shared Leadership cartoon, share knowledge questionnaire Hslt (2003), and Effectiveness of Group work questionnaire Nasr and colleagues (2013) , was used. To analyze the data, structural equation modeling and path analysis were used by the LISREL software.
Results: The results showed that according to the value of indexes matrix descriptive of variables correlation the relationship between variables is significant (P≤0.01). Also, according to the proposed model, we can say that, Shared Leadership Positive and moderate effect on knowledge sharing and positive effect on the effectiveness of group work is high. Knowledge sharing, positive and medium effect on the Effectiveness of group work
Discussion: According to the obtained results, for more effectiveness of group work in sports and youth departments is recommended The director of the organization, the opinions of all the staff use that it makes more people to share their knowledge and teamwork are encountered with more efficiency.
Keywords
Knowledge Sharing, Shared Leadership, Effectiveness of Group work, Offices of General Youth and Sports