طراحی چارچوب مدیریت مسیر شغلی در ورزش (مطالعه کشتی‌گیران ایرانی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.613
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
3استادیار / دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: گذر شغلی، یک ترتیب مسیر زندگی کاری مطابق با نگرش‌ها و انگیزه‌های افراد است که آنها در نقش‌های کاری خود ایفا می‌کنند. مسیر شغلی شامل مجموعه‌ای از مشاغل است که یک شخص در طی مسیر زندگی‌اش در پیش می‌گیرد. مراحل مسیر شغلی در ورزش شامل؛ دوره استعدادیابی، دوره قهرمانی، کناره‌گیری از قهرمانی، حرفه بعد از قهرمانی و بازنشستگی حرفه‌ای و شغلی را دربر می‌گیرد. با توجه به عدم مطالعات داخلی مناسب در زمینه مدیریت مسیر شغلی در ورزش و مطرح بودن ورزش کشتی به عنوان ورزش اول کشور، هدف از این پژوهش بررسی و مدلسازی عوامل موثر بر گذر شغلی در بین کشتی‌گیران ملی و حرفه‌ای کشور بود
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل جامعه پیشکسوتان ورزش کشتی مدیر و کارشناسان سازمان‌های حوزه ورزش کشتی (فدراسیون، هیأت، باشگاه)، مربیان تیم‌های ملی و باشگاه‌های لیگ برتر کشتی، اساتید و مدرسان ورزش کشتی در دانشگاه‌ها و کشتی‌گیران مطرح به همراه منابع کتابخانه‌ای در این زمینه می‌باشد. نمونه آماری به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده و مطالعه کتابخانه‌ای بود. روایی ابزار با استفاده از روش-های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر بر گذرشغلی کشتی‌گیران در پنج حیطه کلی شامل؛ مراحل مسیر (گذر) ورزشی و شغلی، مطلوبیت مسیر ورزشی و شغلی، مدیریت منابع انسانی در ورزش کشتی، عوامل زمینه‌ای و شغلی و عوامل فردی و شخصی می‌باشد. ترسیم مدل نشان داد که ترتیب نحوی اثر بین این عوامل به ترتیب (مستقل به وابسته) عوامل زمینه‌ای و شغلی، مدیریت منابع انسانی، عوامل فردی و شخصی، مراحل مسیر شغلی و مطلوبیت مسیر شغلی می‌باشد. عوامل و مولفه‌های مختلف شناسایی شده به صورت یک چارچوب مدیریت مسیر شغلی در کشتی‌گیران نظامند و ترسیم شدند.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که نظام مدیریت منابع انسانی و مدیریت مسیر شغلی در ورزش کشتی مستلزم درک مراحل مسیر شغلی، توجه به مطلوبیت مسیر شغلی، پیاده‌سازی سیستم مناسب مدیریت استعداد، شناسایی و تحلیل عوامل زمینه‌ای و شغلی و برنامه‌ریزی جهت مدیریت اثر عوامل فردی و شخصی می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Designing framework career path management in sport (case study of wrestlers)
Authors
ali ashkani, hamidreza goharrostami
Abstract
Introduction: Career transition is the course of a working life in accordance with person's attitudes and motivation that they perform in their work roles. career path includes a set of career that a person takes during the course of life. Steps career path in sport include: Talent period, championship, withdrew from the championship, career after championship and career and professional retirement. Due to the lack of appropriate internal In the field of career path management in sport and wrestling being raised as the first sport in our country, The aim of this research was checked and modeling effective factors on career transition between national and professional wrestlers in country.
Methodology: research method was type of Qualitative. Statistical society includes the veteran wrestling, manager and experts and organizations in field of wrestling (federation, board, clubs), Coaches of national teams and premier league clubs wrestling, professors and instructors wrestling in universities and famous wrestlers and along with Library resources about this field. The statistical sample was surveyed for targeted available selection. Research tool was semi guided exploratory interview and library study .tool validity was evaluated by using methods favorable quality validation.
Results: the results showed, the factors influencing the career transition wrestlers In five general gamut's include: Steps path (transition) sporty and career, the desirability sporty and path career, Human Resource Management in wrestling are career and preparation factors and Individual factors and personal.
Drawing model showed arrangement in these factor in order(dependent to independent) are career and preparation factors, Human Resource Management in wrestling, Individual factors and personal,steps career path and The desirability career path. The factors and components are identified for a career path management framework wrestlers were drawn systematically.
Discussion: Based on the research findings can be said. Human Resources Management system And management career path wrestling requires an understanding of steps career path attention to the desirability career path, Implementation of appropriate systems to manage talent Identify and analyze career and preparation factors and planning for management is the effect of individual factors.
Keywords
Competitive sport, talent management, career transition, professional process, wrestling