بررسی تاثیر سفتی کفی داخلی کفش بر آهنگ بارگذاری نیروی برخوردی و هماهنگی بین مفصلی حین پرش-فرود: کاربرد در پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.614
نویسندگان
استادیار-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: بارگذاری نیروی ضربه ای حین برخورد پا با زمین در برخی فعالیت های ورزشی می تواند منجر به آسیب هایی در اندام تحتانی شود. تحقیقات گذشته شواهدی در خصوص ارتباط سفتی کفش با میزان بارگذاری نیروی برخوردی و استراتژی های تطابقی مفاصل حین پرش-فرود فراهم نکرده اند. به طور وِیژه کفی کفش ها به نحوی قابل تغییر هستند که باعث کنترل مقدار نیروی جذب شده توسط کفش می شوند و تحت تاثیر عواملی چون جنس و ساختار آن قرار می گیرد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سختی کفی داخلی کفش بر آهنگ بارگذاری نیروی عکس العمل زمین و هماهنگی مفاصل اندام تحتانی در لحظه فرود طی حرکات پرش-فرود است.
روش شناسی: 15 دانشجوی مرد در فاصله سنی 20- 25 سال سابقه آسیب اندام تحتانی در این مطالعه شرکت کردند. افراد شرکت کننده طی انجام تست ها از یک جفت کفش یکسان با کفی هایی با چگالی متفاوت با مشخصات طبیعی (Asker C-52)، نرم (Asker C-40) و سخت (Asker C-65) به منظور پرش-فرود استفاده کردند. اطلاعات کینماتیکی با استفاده از 12 مارکر انعکاسی اندام تحتانی قرار گرفته بود و با استفاده از یک سیستم شش دوربینه، با فرکانس 250 هرتز و سیتم ثبت حرکت (qualisys) جمع آوری شد. اطلاعات کینتیکی هم زمان توسط یک صفحه نیروسنج AMTI و با فرکانس 1000 هرتز به منظور محاسبه اوج نیروی عکس العمل زمین و اوج آهنگ بارگذاری نیروی عکس العمل زمین اندازه گیری شد. فاز نسبی متوالی (CRP) در پا/ساق و ساق/ران در فاز فرود به عنوان شاخص هماهنگی محاسبه شد. آهنگ بارگذاری نیز از شیب منحنی نیرو-زمان و بازه 20-80 درصدی لحظه برخورد پا تا لحظه حداکثر نیرو محاسبه شد. تحلیل واریانس اندازه های تکراری به منظور تعیین تفاوت میانگین ها استفاده شد.
یافته ها: آهنگ بارگذتری نیروی برخوردی به طور معنی داری هنگام فرود با کفی سفت کمتر بود (p=0.027). تفاوت معنی داری بین در هماهنگی بین عضوی بین حالت های مختلف مشاهده نشد(p=0.05).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه استفاده از کفی های سفت تر به منظور کاهش آهنگ بارگذاری نیروی برخوردی حین فرود را تایید می کند. تغییرات سفتی کفش به نظر نمی رسد استراتژی های تطابقی از جمله هماهنگی بین مفصلی را تحت تاثیر قرار دهد. تاثیر سفتی کفی کفش در میزان وقوع آسیب حین فرود نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment the effect of shoe insole stiffness on loading rate and coordination during a jump-landing task: Implications for injury prevention and performance enhancement
Authors
3 585
Abstract
introduction: Impact loading experienced at foot contact in some sport activities has been speculated to be the cause of lower extremity injuries (Lafortune et al. 1996). Previous researches have not provided convincing evidence that shoe stiffness is related to the rate of impact forces and adaptive strategies during jump-landing tasks (Hamill, 2011, Bishop 2006). Footwear or shoe insole stiffness may be a control parameter that results in new coordinative strategies and loading rate of ground reaction force. This study aimed to examine how shoe insole cushioning influences loading rate and coordination during landing phase of a jump-landing task.
Methodology: Fifteen healthy male college athletes performed three trials of jump-landings three test conditions (soft, stiff, and without insoles). Ground reaction forces (GRF) and lower extremity joints kinematics was sampled simultaneously. Continuous relative phase (CRP) in foot or shank and shank or thigh couplings was determined during landing phase. Loading rate of GRF was determined as the slope of the force-time profile from 20-80% of period between initial foot contact and the impact peak repeated measure ANOVAs with three levels (soft, hard and control) were used to determine differences between means Results: The mean vertical GRF loading rate was significantly lower with the stiff cushioned insoles (p=0.027). But, softer insoles might adversely influence the impact force attenuating capacity of shoes. No significant differences in Intra-limb coordination were observed between shoe conditions (p 0.05).
Discussion: Results of this study support the use of hard cushioned insoles to reduce loading rates during jump-landing tasks. Changes in shoe insole stiffness in current study may not have an effect on coordinative strategies of lower extremity joint couplings during landing. Their ability to reduce landing related injuries however, remains in question.
Keywords
Coordination, Continuous Relative Phase (CRP), loading rate, jump-landing, shoe insole