بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی با توجه به انواع مهارت اجرایی ژیمناستیک کاران دانش آموز دختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.615
کد مقاله : 3004-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
2دکتری بیومکانیک ورزشی
3دکتری فیزیولوژی ورزشی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
چکیده
مقدمه: ژیمناستیک به عنوان یک ورزش پایه و مادر طرفداران بسیاری در دنیا دارد و براساس نتایج به دست آمده , یکی از آسیب پذیرترین رشته های ورزشی می باشد . از آنجایی که همواره هنگام برگزاری مسابقات یا تمرینات بر روی انواع وسیله و نوع حرکت در رشته ی ژیمناستیک شاهد بروز حوادثی هستیم که منجر به آسیب های گوناگون در ورزشکاران این رشته می شود، چگونگی کاهش این حوادث، بررسی علل و نقاط آسیب پذیر آن هدف تحقیق حاضر بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر به صورت میدانی – توصیفی با استفاده از فرم گزارش آسیب فولر و همکاران از مجله طب پزشکی انگلستان و پرسشنامه بسته در سه بخش صورت پذیرفت . بخش اول , تنظیم خصوصیات فردی و عناوین و سوابق قهرمانی آزمودنی و بخش دوم , آسیبهای ورزشی ژیمناست ها در انواع استخوانی , پوستی , عضلانی و مفصلی و بخش سوم , علل احتمالی وقوع آسیب اختصاص داشت. یافته ها: در بین آسیبهای کلی آسیبهای عضلانی 59/8 درصد , آسیبهای پوستی 17/7 درصد، آسیبهای مفصلی 19/7 درصد و آسیبهای استخوانی 3/1 درصد را به خود اختصاص داده اند . از مجموع آسیبها، اندام سر و صورت (3/2 ) درصد پایین ترین میزان ابتلا و اندام تحتانی با ( 57/7 ) بالاترین میزان ابتلا به آسیب را داشتند که مفصل زانو با 2/2 درصد به عنوان آسیب پذیرترین ناحیه شناسایی شد. از طرفی از بین آسیب ها کوفتگی با 35/8 درصد بیشترین و شکستگی یا ترک خوردگی با 2/2 درصد کمترین شیوع را داشتند.
بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها , میزان شیوع آسیب با توجه به نوع مهارت اجرایی به ترتیب در حرکات زمینی 55/7 درصد، موازنه 6/2 درصد، پارالل 15/9 درصد و حرکات روی خرک 7/8 درصد گزارش شد. بنابراین با توجه به نوع مهارت اجرایی بیشترین علل آسیب را حرکات زمینی با 55/7 درصد، تکنیک غلط و عدم استفاده صحیح از وسایل تخصصی با 44/3 درصد به خود اختصاص دادند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of prevalence and main causes of athletic injuries regarding operative capabilities of girl gymnast students
Authors
Fatemeh Mohitabadi, Mona Sarhadi
Abstract
Introduction: Gymnastic is considered as one of the well-known sport which is being advocated by many different people around the world. According to the results of previous studies, gymnastic is of the most injury making sports, too. Since we observe events during gymnastic contests or training sessions which leads to various injuries among athletics in this field, the aim of this study was to investigate how to reduce events and discover vulnerable organ. This study is a descriptive- by using a Fowler ET AL. injury report form. This form is taken from "Medicine Magazine" of England. The close- ended questionnaire was designed in three different parts. First part is dedicated to personal characteristics, titles and testable athletic histories. Second part is dedicated to the gymnast's physical injuries in bone, skin, muscular and articular injuries. However, third part is dedicated to the possible causes of injuries .Among the overall injuries, muscular injuries included 59.8%, skin injuries 17.7%, articular injuries 19.7%, and bone injuries included 3.1% of overall injuries. Among other injuries, face and head injuries with 3.2% had the lowest percent of injuries and lower organs with 57.7 % had the highest percent of injuries. Knee-joint with 2.2% is considered as the most vulnerable organ. Contusion with 35.8% is the highest and fracture or cracks with 2.2% were the lowest amount of prevalence. According to results, the level of injury prevalence regarding to the operative abilities are as follows: ground exercise with 55.7%, balance with 2.6%, parallel exercises with 15.9%, and exercise with pommel horse (horse) with 7.8%. Therefore, regarding to the type of operative skill, ground exercise with 55.7%,wrong techniques and lack of correct usage of specialized equipment's with 44.3% were among the top causes of injuries.
Keywords
Prevalence Of Athletic Injuries, Type Of Operative Skill, Girl Student, Balance, Pommel Horse