اثر 8 هفته برنامه تمرینی ریباند تراپی بر توان انفجاری اندام تحتانی دانش آموزان معلول شنوایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.616
کد مقاله : 3008-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوکارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان ، ایران؛
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: با آنکه مشکل ارتباطی، عمده ترین نقص ناشی از کم شنوایی است، ممکن است مشکلات جسمی دیگری نیز با کم شنوایی همراه باشد، و کودکان و نوجوانان کم شنوا از نظر جسمی و روحی دارای محدودیت ها و مشکلات خاص خود هستند. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه اثر 8 هفته برنامه تمرینی ریباند تراپی بر توان انفجاری اندام تحتانی دانش آموزان معلول شنوایی بود.
روش شناسی: روش مطالعه نیمه تجربی و تعداد 32 نفر از دانش آموزان دختر 12 تا 18 سالۀ مدارس استثنائئ شهر اصفهان با میانگین و انحراف استاندارد ( سن: 1،641± 16،22 سال، وزن: 10،070±52،88کیلوگرم، قد: 7،239 ±158،09سانتی متر ) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل(16 نفر) و تجربی( 16 نفر) تقسیم شدند. به منظور ارزیابی توان انفجاری اندام تحتانی از آزمون پرش عمودی سارجنت استفاده شد. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه 30 الی 45 دقیقه ای تمرینات ریباند را انجام دادند. همچنین در پایان دوره پس آزمون به عمل آمد. از تحلیل ANOVAبرای اندازه گیری مکرر استفاده شد و سطح معناداری 5 0/ 0 محاسبه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین رکورد آزمون پرش عمودی سارجنت در پیش آزمون در دو گروه به ترتیب 2517.28 و 3474.65بود و در پس آزمون این میزان به ترتیب به 2910.08 و 2167.8رسید.یا فته ها بیانگر تاثیر مثبت تمرینات ریباند تراپی بر توان انفجاری اندام تحتانی( .839=P) دانش آموزان کم شنوا بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تمرینات ریباند تراپی در توان بخشی دانش آموزان کم شنوا موثر می باشد و از این روش می توان در توانبخشی جسمانی کودکان و نوجوانان کم شنوا استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks practical programme on explosive power of bottom organs in hearing disabled students
Authors
14 14, gholamali ghasemi
Abstract
Introduction: Although relational problems is the main fault from hearing-loss, but it may accompany with other physical problems, hearing-impaired children and teenagers have special limits and problems in their lives. Therefore the purpose of this study was the effect of 8 weeks rebound therapy practical program on explosive power of bottom organs in hearing disabled students .
Methodology: Semi-empirical studying method and 32 persons from girls students between 12 to 18 years from Isfahan exceptional schools attended in this study voluntarily with average and standard deviation (Age: 16,22 ± 1,641 year, weight: 52,88± 10,070 kg , height: 158,09 ± 7,239 cm) and they divided in two control ( 16 persons) and empirical (16 persons) groups. In order to evaluating explosive power of bottom organs , Sargent vertical jumping test was used. Empirical group did rebound practices for 8 weeks and 3 sessions at week for 30 to 45 minutes. However post-test was done at the end of the period. AN0VA analysis was used for repeated measuring and 0.05 meaningful level was computed.
Result: the results showed that average of Sargent vertical jumping test record was 2517,28 and 3474,65 in order and this amount got to 2167,8 and 2910,08 in order in post-test. The findings was expression of positive effect of rebound therapy practices on bottom members explosive power (p= 839) in hearing-loss students.
Discussion: by considering obtained results, we can say rebound therapy is an effective in hearing loss student’s rehabilitation and this method can use in children and teenager’s physical rehabilitation.
Keywords
Rebound therapy practices, explosive power, bottom members, Hearing-loss