دلایل عدم نتیجه گیری فوتبال در منطقه شرق مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.618
کد مقاله : 3002-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
2گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری
3استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
چکیده
مقدمه: استان مازندران، مانند همه شهرهای دیگر کشور پهناورمان، دارای پتانسیل‌های زیادی در عرصه ورزش‌های مختلف از قبیل، فوتبال، می‌باشد. به عنوان مثال، شرق مازندران دارای هفت تیم برتر در رشته فوتبال بوده که در لیگ-های برتر مازندران و دسته سوم کشوری مشغول فعالیت هستند همچنین تعداد بازیکنان این رشته ورزشی، تقریباً 50 نفر می باشند، ولیکن با این وجود و با توجه به توجهات زیادی که از طرف سازمان مرتبط و نیز هواداران آن رشته، می گردد، ولیکن پیشرفت و نتیجه دلخواه را کسب نمی نمایند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی دلایل عدم نتیجه گیری فوتبال در منطقه شرق مازندران می باشد.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل نخبگان دانشگاهی، مدیران، داوران، مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان فوتبال استان و در مرحله کمی، نخبگان دانشگاهی، مدیران، مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان استان، بوده-اند. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته که با 20 نفر از جامعه آماری انجام و پس از اشباع نظری مصاحبه متوقف شد، دلایل عدم موفقیت شناسایی و در مرحله کمی به رتبه‌بندی آن‌ها پرداخته شد. در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در 6 محور که شامل: امکانات و تجهیزات، آموزش، توجه مسئولین، مدیریت ورزشی، حمایت ورزشی، نظارت شناسایی‌شده در بخش مصاحبه، آماده گردید و بین جامعه آماری توزیع شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به میانگین رتبه‌ای به دست آمده از آزمون فریدمن، از دیدگاه کل نمونه تحقیق، به ترتیب از موثرترین تا کم اثرترین دلیل عدم موفقیت فوتبال در شرق مازندران برابر است با: عامل آموزشی با میانگین رتبه‌ای 0/ 5، عامل حمایت ورزشی با میانگین رتبه‌ای 3/ 4، عامل امکانات و تجهیزات با میانگین رتبه‌ای 5/ 3، عامل نظارت با میانگین رتبه‌ای 3/3، عامل توجه مسئولین با میانگین رتبه‌ای 25/ 3 و عامل مدیریت ورزشی با میانگین رتبه‌ای 59/ 1.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق که نشان داد در بین محورهای مورد مطالعه، بخش آموزش و پروراندن نیروی انسانی مهم‌ترین دلیل عدم نتیجه‌گیری فوتبال در منطقه شرق استان مازندران می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reasons for the failure of football in Eastern Mazandaran
Authors
amin Farzaneh Hesari
Abstract
Introduction: Mazandaran Province, like all the cities of our country, has a great potential in various fields of sport such as football. For example, there are seven teams in the major soccer leagues out of eastern Mazandaran which participate in Mazandaran major soccer leagues and third division. In addition, the number of players in this sport is almost 50 individuals. Given the consideration being paid to this sport from the organization and its supporters, the desired results and progress are not achieved. So the aim of this study was to investigate the reasons for the failure of football in Eastern Mazandaran.
Methodology: The study population on the qualitative side includes academic elite, managers, referees, coaches, athletes and veterans of football in the province and on the quantitative side includes academic elite, managers, coaches, athletes and the province football veterans. In the qualitative phase, the reason for lack of success was discussed through the semi-structured interviews with 20 individuals of the study population. In the quantitative phase we categorize them. In the quantitative phase, a research made questionnaire was used that has the following six axes as the main points: facilities, training, official attention, sports management, sports support, monitoring. These items were prepared and distributed among the population.
Results: The results show that, regarding the average scores obtained from Friedman test and from the viewpoint of the whole sample, the lack of football success in the Eastern Mazandaran based on the most important to the least important factors include: educational factor with average rating of 5.0, sport sponsorship with an average rating of 4.3, operating facilities with an average rating of 3.5, the monitoring agent with an average rating of 3.3, official attention with an average rating of 3.25 and sports management with average rating of 1.59.
Discussion: The findings showed that among the topics of under study, training and developing human resources was recognized as the most important reason for the lack of football success in Eastern Mazandaran Province
Keywords
Football, Sports Equipment, training, Soccer