آیا اثرتمرینات مقاومتی اندام تحتانی و اندام فوقانی بر غلظت لپتین و حساسیت انسولین مردان دارای اضافه‌وزن متفاوت است؟
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.619
کد مقاله : 3012-10THCONF
نویسندگان
1عضو هیات علمی-دانشگاه ازاد اسلامی واحد مریوان
2دانشجوی دبیری تربیت بدنی/دانشگاه فرهنگیان
چکیده
مقدمه:از آنجا که توده‌های عضلانی بالاتنه و پایین‌تنه و جریان خون ورودی به این ناحیه‌ها متفاوت می‌باشد، این امکان وجود دارد که تمرینات مقاومتی جداگانه بر روی این اندام‌ها منجر به پاسخ‌های متفاوت بر متابولیسم گلوکز، حساسیت انسولین و غلظت لپتین شود، بنابراین هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیااثرتمرینات مقاومتی اندام تحتانی و اندام فوقانی بر غلظت لپتین و حساسیت انسولین مردان دارای اضافه‌وزن متفاوت است؟
روش‌شناسی:24 مرد سالم دارای اضافه‌وزن (سن 1/7 ± 22/45 سال، قد6/63 ±178/37سانتی‌متر و وزن 7/46 ± 88/25 کیلوگرم) از میان دانشجویان در این پژوهش شرکت کردند، که به طور تصادفی به دو گروه تمرینی اندام فوقانی و اندام تحتانی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین با وزنه برای هر گروه تمرینی با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه، به مدت 6 هفته اجرا شد.
یافته ها:سطح گلوکز خون در هیچ گروهی تغییر معنی‌داری پیدا نکرد.غلظت انسولین و لپتین سرم، شاخص مقاومت انسولین و درصد چربی بدن دو گروه تمرینی نسبت به پیش‌آزمون به صورت معنی‌داری کاهش یافت (0/05≥p). همچنین توده بدون چربی در دو گروه به صورت معنی‌داری افزایش یافت (0/05≥p). بین تغییرات ایجاد شده در متغیرهای اندازه‌گیری شده در اثر تمرینات بین دو گروه تمرینی، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری:کاهش درصد چربی و افزایش توده بدون چربی این پژوهش به عنوان مهمترین دلیل کاهش شاخص مقاومت انسولین مطرح می‌باشد. بنابراین با توجه به نتایجی که در این پژوهش بدست آمد می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هرچند با درگیر کردن نیمی از بدن در تمرین با وزنه حساسیت انسولینی بهبود می‌یابد ولی به نظر نمی‌رسد بین اندام‌های مختلف بدن از نظر متابولیسم گلوکز، عملکرد انسولین و غلظت لپتین اختلاف معنی‌داری وجود داشته باشد، هرچند نیاز به مطالعات بیشتری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Is the effect of lower and upper limbs resistance training on leptin concentration and insulin sensitivity overweight males different?
Authors
Adnan Fattahi, fatima fatahi
Abstract
Introduction: Because upper and lower limbs's muscle masses and incoming blood flow in the zones, are different, It is possible that separate resistance training on this limbs leading to different responses on glucose metabolism, insulin sensitivity and lepton concentration, so the purpose of this study survey is this Question: Is the effect of lower and upper limbs resistance training on lepton concentration and insulin sensitivity overweight males different?
Methodology: Twenty four healthy students in Gilan University with overweight (age, 22.45 ± 1.7 years; height, 178.37 ± 6.63 cm; weight, 88.25 ± 7.46 kg), participated in this study, and were divided randomly into two upper and lower limbs training groups and one control group. The weight training program for each group with 70% 1RM intensity for 6 weeks was performed.
Results:Blood glucose levels did not significant change in any groups. Serum concentrations of insulin and lepton, insulin resistance index and body fat percent in the two training groups as compared to the pre test decreased significantly(p≤0.05). Fat free mass also was increased in both groups(p≤0.05). But there was no significant difference between changes of any measured variables between two groups training (other than muscular strength).
Discussion: It seems that the reduction of body fat percent and increasing of fat free mass in this study as the most important reason is to reduce insulin resistance index.Finally, according to the results obtained from this study one can conclude that although involving half of the body weight training improves insulin sensitivity, it does not seem any significant difference exists between body’s different limbs of metabolism of glucose, insulin action and leptin concentration. Nevertheless, more studies are needed in this regard.
Keywords
upper limbs, insulin sensitivity, weight training, leptin and lower limbs