ارزیابی ویژگی های روانسنجی با تاکید بر حساسیت و ویژگی چک لیست آزمون حرکتی کودکان-2 برای تشخیص کودکان با اختلال هماهنگی رشدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.62
کد مقاله : 3599-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد رفتارحرکتی،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران
2هیات علمی و استادیار رفتارحرکتی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر ،کرمان، ایران
3هیات علمی و استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
چکیده
مقدمه: رشد حرکتی به بهبود عملکرد کمک می کند و بهبودحیطه حرکتی می تواند بطور مستقیم به بهبود رشد فعالیت های حرکتی، بهبود مهارت های اجتماعی وهوشی منجر گردد، بنابراین آگاهی از رشد حرکتی طبیعی اهمیت پیدا می کندو اغلب تاکید می شود که تشخیص کودکان در معرض اختلال حرکتی مهم است، زیرا می توان با انجام دادن اقدامات پیشگرانه و مداخلات لازم از پیشرفت این اختلال و بروز مشکلات ثانویه تحصیلی، اجتماعی و روانی کودکان جلوگیری کرد. برای تشخیص و ارزیابی کودکان با اختلال حرکتی ابزار های متعددی وجود دارد، از بین آنها مجموعه سنجش ارزیابی حرکتی کودکان-2(MABC-2) به عنوان بهترین ابزار استاندارد شناخته شده است. چک لیست MABC-2 نیز مکمل این آزمون حرکتی است که برای تشخیص کودکان با مشکلات حرکتی طراحی شده است. اما ارزیابی ویژگی های روانسجی چک لیست درجوامع متفاوت خارجی تناقض داشتند و بر اساس مطالعات محقق ویژگی های روانسنجی آن در جامعه ایرانی بررسی نشده است. هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی های روانسنجی با تاکید بر حساسیت و ویژگی چک لیست برای تشخیص کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود.
روش شناسی: در این تحقیق 321 کودک هفت تا ده سال (156پسر،165 دختر) شرکت داشتند. چک لیست MABC-2 برای کودکان تکمیل شد و همه کودکان با آزمون MABC-2 ارزیابی شدند. همسانی درونی30 آیتم چک لیست برای اندازه گیری پایایی تعیین شد. روایی همزمان با ضریب همبستگی بین چک لیست و آزمون حرکتی محاسبه شد و حساسیت و ویژگی چک لیست با فرمول های مربوطه و نمودار راک ارزیابی شد.
نتایج: همسانی درونی چک لیست با محاسبه آلفای کرونباخ 0/75 به دست آمد. همبستگی بین نمرات چک لیست و آزمون MABC-2 0/639- به دست آمد و همچنین حساسیت چک لیست 0/72 و ویژگی آن 0/82 به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری: همسانی درونی سوالات چک لیست خوب بود و به این معناست که هر یک از آیتم ها جنبه ای از عملکرد حرکتی کارکردی اشاره می کنند.روایی همزمان با ارتباط قوی بین چک لیست و آزمون با مقدار ضریب همبستگی 0/639- تایید شد. حساسیت ویژگی نشان دهنده این است که چقدر چک لیست کودکان بااختلال و سالم را به درستی تشخیص داده است که در مطالعه حاضر مقدار آنها قابل قبول بود بنابراین چک لیست MABC-2 یک ابزار مناسب ارزیابی مشکلات حرکتی می باشد و می توان جایگزین مناسبی برای آزمون MABC-2 باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the psychometric properties with an emphasis on sensitivity and specificity of the test check list motor -2 to identify children with DCD
Authors
Farnaz Nazari zade, Mahshid Zare zade, abdolhamid daneshjoo
Abstract
Introduction: motor development to improve performance and helps improve range of motion can be directly improved motor activity, improve social skills and intellectual result, the awareness of the growing natural progression important hives is often stressed that identifying children the risk of movement disorders is important because preventive measures and interventions can be done with the progression of the disorder and secondary academic problems, social and mental avoided. To identify and assess children with motor impairment There are several tools, among them a series motor ratings -2 (MABC-2) standard is known as the best tool. Check ;ist MABC-2 also complements this motion test is designed to detect children with motor problems. But psychometric evaluates the characteristics of different societies check foreign inconsistency list, and according to reports the psychometric characteristics of the Iranian society has not been investigated. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties with an emphasis on sensitivity and specificity for identifying children with developmental coordination disorder was a check list.
Methodology: In this study, 321 children seven to ten years (156 boys, 165 girls) participated. Check List MABC-2 was completed for children and all children with MABC-2 test were evaluated. Internal consistency reliability was determined by measuring 30-item list check. Check concurrent validity with a correlation coefficient between list and motion test sensitivity and specificity were calculated and the check list of formulas and Rock charts were evaluated.
Results: The internal consistency with Cronbach's alpha 0.75 was obtained check list. The correlation between test scores and check list MABC-2 0 / 639- obtained and the sensitivity of 0.72 and specificity of 0.82 was obtained check list.
Conclusion: The internal consistency check questions list was good and means that any of the items mentioned. Functional aspect of motor function in conjunction with a strong connection between the check and test list with a correlation coefficient of 0.639- confirmed. Sensitivity, Specificity indicates how much check List of children disorders and healthy rightly recognizes that in this study the amount of acceptable so check List MABC-2 is a perfect tool to assess mobility problems and can be a good alternative to the test MABC-2 is.
Keywords
Check List, internal consistency, sensitivity and specificity, DCD