تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر مقادیر آیریزین سرمی زنان چاق
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.620
کد مقاله : 3014-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری
2استاد
3فرهنگی
چکیده
مقدمه: در رابطه با سازو کارهای سلولی و ملکولی سازگاری های مربوط به تغییرات بافت چربی بر اثر تمرین، تئوری های متفاوتی وجود دارد یکی از جدیدترین آنها تئوری هورمون آیریزین است. طبق این تئوری در اثر تمرین مایوکاینی از عضله اسکلتی به نام آیریزین ترشح می شود که با تاثیر بر بافت چربی سفید و قهوه ای سبب کاهش وزن می گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرهشت هفته اجرای دو نوع تمرین شدید تناوبی(HIIT) بر مقادیر آیریزین سرمی زنان چاق 25 تا 35 ساله بود.
روش شناسی: 42 زن چاق غیر فعال داوطلبانه انتخاب و تصادفی به سه گروه کنترل(12) نفر،گروه تجربی یک (HIIT1) (20) نفر، و گروه تجربی دوم (HIIT2) (20) نفرتقسیم شدند. آزمودنی ها یک روز قبل و 48 ساعت بعد از تمرین در حالت ناشتا آزمایش خون گیری شدند. گروه تجربی HIIT1 فعالیت یک دقیقه ای را در سه نوبت با استراحت چهار دقیقه بین نوبت ها انجام دادند. مدت زمان هر نوبت تمرینی 12 دقیقه شامل شش تکرار یک دقیقه ای با 90 درصد ضربان قلب ذخیره (HRR) و شش تکرار یک دقیقه ای با 50 درصد HRR بود. گروه تجربی HIIT2 فعالیت 30 ثانیه ای خود را در چهار نوبت انجام دادند و استراحت بین هر نوبت چهار دقیقه بود. مدت زمان فعالیت هر نوبت 9 دقیقه و شامل 9 تکرار فعالیت 30 ثانیه ای با 90 درصد HRR و 9 تکرار فعالیت 30 ثانیه ای با 50 درصد HRR بود. 10 دقیقه گرم کردن و پنج دقیقه سرد کردن برای هر دو گروه تجربی یکسان بود.
یافته ها: برای طبیعی بودن داده ها از آزمونK-S و برای تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین های سه گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، با توجه به معنی دار بودن اختلاف بین گروه ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هشت هفته اجرای HIIT بر تغییرات سرمی آیریزین اثر افزایشی معنی داری در گروه1 (0/047= p) و در گروه 2 (0/041=p )داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of two kinds of high intensity interval training (HIIT) on serum levels of obese women’s Irisin
Authors
Firoozeh Pirveysian, 69 9, 54 45, Akbar Chamani
Abstract
Introduction: There are different theories about cellular and molecular mechanisms of adaptation to changes in fat tissue as a result of practice. One of the most recent theories is Irisin hormone. This theory states that during exercise, the skeletal muscle secretes a myokines that is called irisin, which triggers weight loss through affecting white and brown adipose tissue. This study aimed to investigate the effects of eight week of high intensity interval training types (HIIT) on serum Irisin in obese women aged between 25 and 35.
Methodology: 42 volunteer obese women were selected randomly and divided into three groups: control group, the first experimental group (HIIT1),(20) people, and the second experimental group (HIIT2) (20). Participants had a fasting blood test one day before and 48 hours after exercise. The experimental group HIIT1 did a one-minute activity three times with four minutes rest between sets. Each twelve-minute exercise session consisted of 6 one-minute repeats at 90% heart rate reserve and 6 one-minute repeats at 50% of the HRR. The experimental group HIIT2 carried out their thirty-second activity four times with a four-minute rest after every 4 minutes. Each activity session lasted for 9 minutes that included 9 repeats of a thirty-second activity at 90 percent of HRR and 9 repeats of a thirty-second activity at 50% HRR. Both experimental groups had a ten-minute warm-up and a five-minute cool-down.
Results: K-S test was used for normality and one-way ANOVA was employed to compare means of the three groups, Turkey’s test was also used due to the significant difference between the groups The results showed that eight weeks of HIIT implementation resulted in a significant increase in serum Irisin of group HIIT1 (047/0 = p) and group HIIT2 (041/0 = p).
Conclusion: Eight weeks of HIIT causes an increase in serum Irisin of obese women.
Keywords
Irisin, intense interval training HIIT, Obese women