تأثیر تمرینات ریباندتراپی بر کنترل قامت معلولان کم شنوا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.621
کد مقاله : 3003-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوکارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان ، ایران؛
2دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: تمرینات ریباند تراپی به عنوان یک روش تمرینی جدید که موجب تحریک مکانیکی سیستم عصبی-عضلانی می شود، مورد توجه پژوهشگران و درمانگران قرار گرفته است. با توجه به رابطه کارایی سیستم عصبی-عضلانی با تعادل که جزء لاینفک فعالیت های روزمره و ورزشی است، هدف از انجام این پژوهش تاثیر تمرینات ریباند تراپی بر کنترل قامت معلولان کم شنوا بود.
روش شناسی: در این مطالعه تعداد 32 نفر از دانش آموزان کم شنوا با میانگین و انحراف استاندارد ( سن: 1،641± 16،22 سال، وزن: 10،070±52،88کیلوگرم، قد: 7،239 ±158،09سانتی متر ) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل(16 نفر) و تجربی( 16 نفر) تقسیم شدند. به منظور ارزیابی کنترل قامت از آزمون تعادل Y و آزمون تعادل لک لک استفاده شد.گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه 30 الی 45 دقیقه ای تمرینات ریباند را انجام دادند. همچنین در پایان دوره پس آزمون به عمل آمد. از تحلیل ANOVAبرای اندازه گیری مکرر استفاده شد و سطح معناداری 5 0/ 0 محاسبه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین رکورد آزمون تعادل Y در پیش آزمون در دو گروه به ترتیب 101,64 و 73,71بود و در پس آزمون این میزان به ترتیب به 115,84 و 72,04رسید. و آزمون تعادل ایستا در دو گروه به ترتیب 7,43و 14,81بود و در پس آزمون این میزان به ترتیب به 32,43 و 3,5رسید.یا فته ها بیانگر تاثیر مثبت تمرینات ریباند تراپی بر تعادل Y و تعادل ایستا دانش آموزان کم شنوا بود.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات ریباند تراپی، تاثیر معناداری در سه جهت( قدامی، خلفی- داخلی، خلفی- خارجی) آزمون تست تعادل Y و آزمون تست تعادل لک لک برای ارزیابی کنترل قامت نشان داد. با توجه به یافته های تحقیق، تمرینات ریباند تراپی را می توان برای بهبود کنترل قامت و تعادل معلولان کم شنوا توصیه کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of rebound therapy practices on hearingloss disabled postural control
Authors
gholamali ghasemi
Abstract
Introduction: Rebound therapy has been taken researchers and physicians attention as a new practical method which cause mechanical stimulation in nerve-muscular system. By considering a relation of nerve- muscular system with balance which is inseparable part of sport and routine activities, the purpose of performing this project is rebound therapy exercises effect on postural control of hearing disabled persons .
Methodology: In this study, 32 people of hearing loss students with average and standard deviation (Age: 16,22± 1,641 year ; weight: 52,88± 10,070 kg , height: 158,09 ± 7,239 cm) attended in the research voluntarily and divided in two control (16 persons) and empirical (16 persons) groups. In order to evaluating Postural control; Y balance test and stork balance test is used. This empirical group did rebound practices for 8 weeks and 3 sessions a week for 30 to 45 minutes. However post-test was done at the end of the period. AN0VA analysis was used for repeated measuring and 0.05 meaningful level was computed.
Discussion: The results showed that average of Y balance test record was 101,64 and 73,71 in order and this amount got to 115,84 and 72,04 in order in post-test. and static balance test record was 7,43 and 14,81 in order and this amount got to 32,43 and 3,5 in order in post-test. The findings was expression of positive effect of rebound therapy practices on Postural control in hearing-loss students.
Discussion: Rebound therapy exercises showed meaningful effect in 3 direction (anterior, posterior-interior, posterior- exterior) Y balance test and stork balance test for evaluating Postural control. According to researches findings, rebound therapy proposed for improving postural control and hearing-loss disabled persons balance.
Keywords
Rebound therapy practices, Postural control ( dynamic and static balance), Hearing-loss