بررسی عوامل موثر بر تعهد ورزشی مربیان فوتبال ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.622
کد مقاله : 3015-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2دانشگاه گیلان
3استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: امروزه اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که در هر عرصه سازمانی، منابع انسانی مهم‌ترین دارایی آن به شمار می‌آید. در ورزش نیز همانند عرصة کسب و کار تعهد این نیروی انسانی ماهر و متعهد است که سبب ایجاد مزیت رقابتی و پیروزی و موفقیت در عرصه رقابت‌های ورزشی می‌گردد. یکی از منابع انسانی همه، مربیان ورزشی هستند که نقش مربیان فوتبال نیز در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. تحقیقات فراوانی در زمینه ابعاد مختلف مربیگری و تاثیر آن بر شرایط روان شناختی ورزشکاران از جمله تعهد صورت پذیرفته است. سید حسینی ، فتحی و بروجردی در پژوهش خود نشان دادند که رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی ، انگیزش پیشرفت و رضایتمندی ورزشکاران اثرگذار است. وایلمن نشان داد که ارتباطات موثر بین مربی و ورزشکار نقش مهمی در انگیزش ، تعهد و عملکردهای ورزشی بازیکنان دارد. لایوز و همکاران نشان دادند مربیان ، تخصص و مرجعیت را به عنوان مهم ترین پایگاه های قدرت می دانند و قدرت های قانونی ، قدرت مبتنی بر زور و قدرت پاداش در رده های بعدی قرار داشتند.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و داده های آن کمی است. تعداد 271 نفر از بین 925 نفر مربیان دارای مدرک مربیگری Aفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت کردند. پرسشنامه تحقیق برگرفته از پرسشنامه سنجش تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) بود که با 37 سوال 5 ارزشی طیف لیکرت ، شش عامل موثر بر تعهد ورزشی مربیان را اندازه گیری می کرد. . در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری و برای ترسیم مدل از نرم‌افزار آموس استفاده شده است.
یافته ها: نشان داد که به ترتیب عوامل حمایت‌های اجتماعی (= 0.74 ; ρ<0.001 β)، فشارهای اجتماعی (= 0.53 ; ρ<0.001 β)، فرصت‌های مشارکتی (= 0.37 ; ρ<0.001 β) و گزینه‌های جایگزین (= 0.23 ; ρ<0.001 β) بر تعهد ورزشی مربیان فوتبال ایران تاثیر می‌گذارند. همچنین بین عوامل لذت ورزشی و سرمایه‌گذاری شخصی با تعهد ورزشی مربیان فوتبال ایران رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین، استفاده از نقش عوامل مهم اجتماعی مانند خانواده، دوستان و هواداران می‌تواند احتمالاً تعهد مربی را افزایش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the factors affecting on sport commitment of football coaches in Iran
Authors
Mohamadreza Zamani, Hesham Rostami, Rahim Ramezani Nejad
Abstract
Introduction: Today, scientists have come to the conclusion that in every area of the organization, human resources are the most important asset. In sport, as in the field of business, commitment of skilled manpower is due to creating competitive advantage and succeeds in the field of sport. The role of coaches in football and sport talent development is emphasized. So the research that is done in the context of commitment of coaches are not only takes an important steps to protect athletes in their sport careers, but also maintain an important sport patterns are called coaches. A lot of researches on different aspects of coaching and its impact on psychological conditions of athletes such as commitment have done. Seyed Hoseyni, Fathi and Broujerdi are showed in their research that coaches' leadership behavior affects on sport commitment, motivation and satisfaction of athletes (Fathi and Broujerdi, 1391). wylleman also showed that effective communication between coach and athlete plays an important role in motivation, commitment and sport performance of players. laios and his colleagues showed that coaches are realize, expertise and authority as the most important power bases and legislative power, the power of force and rewarded power are in the next category.
Methodology: This study is applied research and data are quantitative. 271 coaches among 925 AFC A Certificate holders participated in this research. Questionnaire of present research is derived from Scanlan et al. (1993) 37 questions with 5-point Likert scale that measures six effective factors on sport commitment. In this study descriptive statistics is used to analyze the data and structural equation model and Amos software were used to illustrate the model.
Result: Results showed that social support (= 0.74; ρ <0.001 β), social pressures (= 0.53; ρ <0.001 β), involvement opportunities(= 0.37; ρ <0.001 β) and alternatives (= 0.23; ρ <0.001 β) have effect on commitment of Iranian football coaches. Also there is not a significant relation among sport enjoyment and personal investment with sport commitment of coaches in football of Iran.
Conclusion: Therefore, using the role of social factors such as family, friends and fans can probably increase coaches commitment.
Keywords
sport commitment, football coaches, coaches commitment, Iran Football