تاثیر شش هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی با سوئیس بال بر میزان درد و تعادل زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر‌اختصاصی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.623
نویسندگان
1مربی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوکان و دانشگاه پیام نور بوکان
2دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی
3ندارد
چکیده
مقدمه: کمر درد از جمله شایع‌ترین بیماری‌‌هایی اسکلتی-عضلانی است، که در 80% افراد دیده می‌شود. درد ناشی از آسیب و به دنبال آن اختلالات تعادلی از جمله مهمترین عواملی است که موجب ضعف و ناتوانی فرد حتی در انجام کارهای روزمره می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر شش هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی با سوئیس بال بر میزان درد و تعادل زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی صورت گرفت.
روش روشناسی: 20 زن جوان 30-20 ساله‌ی مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با میانگین (وزن9/31±58/22کیلوگرم، قد6/62±162/56سانتی‌متر، درد1/67±4/63 وBMI 21/77±3/61 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و تجربی تقیسم شدند. گروه تمرین به مدت شش هفته و بصورت یک روز در میان و هر جلسه یک ساعت در برنامه های تمرینی شرکت نمودند، تمامی تمرینات روی سوئیس بال انجام شد. و گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را انجام ندادند. قبل از مداخلات تمرینی میزان درد با پرسشنامه VAS و تعادل با سیستم فورس پلیت اندازه گیری شد. میانگین تغییرات مرکز فشار (COP) در جهت جانبی داخلی (ML) و قدامی خلفی (AP) در حالت ایستاده روی یک پا، به عنوان شاخص تعادل ایستا در نظر گرفته شد. از t همبسته جهت مقایسه تغییرات درون گروهی استفاده شد.
یافته‌ها: تمرین ثبات دهنده مرکزی روی سوئیس بال، باعث کاهش میزان شدت درد و بهبود تعادل ایستا در جهت‌های قدامی- خلفی و جانبی- داخلی گردید. (0/05 ≤p ).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق تمرینات ثبات دهنده روی سوئیس بال باعث کاهش درد و بهبود تعادل مبتلایان به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تمرینات ثبات دهنده مرکزی در کنار سایر روش ها برای درمان مبتلایان به کمردرد مزمن غیر اختصاصی استفاده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of six week core stabilization exercise with the Swiss ball on the balance and pain in women chronic non-specific low back pain.
Authors
Razieh Salehivand, Hadis Salarvand, Forough Hosseiny
Abstract
Introduction: Low back pain is the most common neuromuscular diseases; a skeleton , which is seen in 80 % of patients. Pain from injury and looking for balance disorders are among the most important factors that cause weakness and one is even doing chores. This study aimed to evaluate the effects of core stabilization exercise with the Swiss ball on the balance and pain in women chronic non-specific low back pain.
Methodology: 20 young women 30-20 years old with chronic non-specific low back pain, with an average weight (31.9 ± 22.58 kg , height 62.6 ± 56.162 cm , pain 67.1 ± 63.4 and BMI 77.21 ± 61.3 kg/m2) were randomly divided into control and experimental groups equally. The exercises Group had an hour training program for 3 days a week for six weeks, all exercises were performed on a Swiss Ball. The control group had no exercise. Before the training intervention VAS pain scale and the balance was measured with force plates. Average shifts of center of pressure (COP) to the inter lateral (ML) and anteroposterior (AP) standing on one leg, was considered as an indicator of static equilibrium. The paired t were used to compare changes within groups .
Results: Core stabilization exercises on the Swiss Ball, reduced pain and improved static balance in the direction of the anterior - posterior and lateral –Medial. (p ≤0.05).
Conclusion: Considering the findings on the Swiss Ball stabilization exercises pain was reduce and balance improved in patients with non-specific chronic low back pain. It is therefore suggested that core stabilization exercises along with other methods can be used to treat patients with non-specific chronic low back pain .
Keywords
Core stabilization exercises, Pain, Balance, Chronic, Non-specific, low back pain