مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.625
کد مقاله : 3006-10THCONF
نویسندگان
1آموزش و پرورش زنجان
2دانشگاه زنجان
3استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
چکیده
مقدمه: سازمان‌های ورزشی برای ادامه حیات خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه‌های تامین سرمایه، جذب حامیان مالی جهت حمایت از ورزش می باشد.در این تحقیق به شناسایی و مقایسه عوامل انگیزاننده موثر برتوسعه حمایت مالی از
ورزش بدمینتون در استان زنجان پرداخته شده_است.
روش شناسی:تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق-ساخته با 25گویه استفاده شدکه روایی‌آن نیز به تائید گروهی از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی رسید، همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای‌کرونباخ0/88 بدست آمد.جامعه‌آماری این‌پژوهش را تمامی‌کارشناسان بدمینتون استان زنجان (مسئولان هیئت، ورزشکاران حرفه‌ای، پیشکسوتان، مربیان و داوران درجه2و بالاتر) تشکیل می‌دادند. تحلیل داده‌ها بااستفاده از آزمون‌های آنوا و فریدمن انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان‌داد که مهمترین عوامل‌موثر از دیدگاه کارشناسان جهت توسعه حمایت‌مالی از ورزش بدمینتون استان زنجان عبارت بودند از ایجاد اطمینان درحامیان در فروش بیشتر محصولات و دستیابی به مزیت‌رقابتی پایدار ازطریق‌حمایت-مالی ورزشی5/29، وجود هماهنگی و تعامل مناسب بین سرمایه گذاران و دست اندرکاران ورزش استان4/46، شفاف سازی اطلاعات‌مالی و اقتصادی باشگاه ها 4/22، انجام تبلیغات مربوط در فضای مجازی3/70، ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از بلیت‌های مسابقات برای تبلیغ 3/33، دستیابی به بازار فروش‌جدید و پایدار از طریق حمایت‌مالی ورزشی5/42و پذیرش حامیان ورزشی به‌عنوان خیر در اجتماع توسط تماشاگران و بینندگان تلویزیونی 5/05، پوشش رسانه‌ای مناسب‌اعم ازتصویری، صوتی، مطبوعاتی-چاپی واینترنتی در رویدادها و مسابقات ورزشی 3/86 و توجه به پخش صحیح و واضح علائم تبلیغاتی‌حامیان توسط رسانه‌ها 3/67 که بیشترین میانگین را به خود اختصاص می دادند. همچنین مهمترین عوامل موثر بر توسعه حمایت‌مالی از ورزش بدمینتون استان زنجان عبارت بودند از تبلیغات محیطی بامیانگین وزنی82/ 2، ساختار و مدیریت ورزش بامیانگین2/72، مشوق‌های حمایتی و تشویقی بامیانگین2/25 و امکان تبلیغات‌رسانه‌ای بامیانگین2/22.
بحث و نتیجه گیری: با توجه اینکه عامل تبلیغات محیطی بیشترین و عامل امکان تبلیغات رسانه‌ای کمترین اهمیت را بین عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون استان زنجان از دیدگاه کارشناسان بود از این‌رو لزوم توجه مسئولان ورزشی به تبلیغات، امکانات مناسب تبلیغاتی و فراهم کردن شرایط برای تبلیغات مناسب و گسترده در تمامی زمینه‌ها برای رویدادهای مختلف ورزشی کمک زیادی در معرفی بیشتر حامی مالی شده و در نتیجه حمایت بیشتر آنان را به دنبال خواهد داشت. در نهایت پیشنهاد می‌شود، با توجه به محدودیت منابع‌دولتی در ورزش، مدیران‌ورزشی جهت جذب و توسعه حامیان مالی در ورزش، باگرفتن تصمیمات بهتر و ایجاد شرایط مناسب، محیط ورزش را طوری فراهم‌کنند که حامیان-بتوانند به اهداف خود برسند که‌منجر به‌حضور بیشتر حامیان مالی درباشگاه‌های ورزشی شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification of factors affecting financial support development of Badminton of Zanjan province
Authors
Abstract
Introduction: Sport clubs and organizations are needed for their continued existence of financial resources One of the ways of financing is attracting sponsors to support the sport. The aim of this study was identifying effective factors regarding sport sponsorship development in Badminton in Zanjan Province.
Methodology: This study was a descriptive survey. Data was collected through a researcher- made questionnaire and its validity was confirmed by sport management experts. The reliability of questionnaire was calculated as a=0.88. The statistical population of this study included all Zanjan`s badminton experts (coaches, referees, management and athletes). Data were analyzed through one way analysis variance (ANOVA) and Friedman tests.
Results: The results showed that the most important factors that influenced sport sponsorship development in Zanjan’s badminton were products sale and achieving sustainable competitive advantage through sports financial support (5.29), appropriate interaction and coordination between investors and the provincial sports authorities (4.46), transparency of financial and economic information (4.22), clubs advertisement in cyberspace (3.70), tickets promotion (3.33), achieving sustainable and new market through sports financial support and sports fans (5.42), spectators and fans attitude toward sponsors as donors (5,05), media coverage of appropriate, audio, video and print press-Internet and sports events (3.86), and broadcast to correct and clear advertising signs by supporters (3.67) of the medias well as the most important factors affecting the development of financial support of the badminton in Zanjan province were environmental campaign with the weighted average 2.82, structure and the management of sport with an average of 2.72 incentives, support and encouragement with an average of 2.25 and the possibility of a media campaign with an average of 2.22.
Discussion: Since peripheral advertisement and media advertisement the most importance and the less importance, respectively from badminton experts perspective it is imperative for the sport and athletic management to consider advertisement and sponsorship as their foremost priorities. It is recommended the authorities involved in sport take better measures and policies to meet the sponsorship needs in Zanjan clubs.
Keywords
Sponsorship, badminton, Zanjan, Media, Sport