ارتباط استراتژی های مدیریت منابع انسانی با استراتژی های مدیریت دانش در بین کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.626
کد مقاله : 3021-10THCONF
نویسندگان
1هیئت علمی سنندج
2دانشگاه ازاد سنندج
چکیده
مقدمه: دستیابی به همسویی بین استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار برای هر سازمانی ضروری است. این امر بخصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم در عصر حاضر سرمایه گذاریهای عظیمی بر روی فناوری اطلاعات صورت می پذیرد و شکست در این سرمایه گذاریها، لطمات جبران ناپذیری را بر سازمانهای ورزشی وارد میکند. بنابراین مدیران ورزشی باید علاوه بر شناخت مفهوم همسویی استراتژیک و عوامل تاثیر گذار برآن، گامهای رسیدن به همسویی را شناسایی و دنبال کنند. به گونه ای که استفاده از استراتژی های گوناگون منابع انسانی، می تواند امکان تحقق مقاصد کلی یک سازمان را افزایش و یا کاهش بدهد. لذا این تحقیق با هدف برسی ارتباط بین استراتژی مدیریت دانش واستراتژی منابع انسانی انجام شد. استراتژی مدیریت دانش شامل دواستراتژی مدیریت دانش کد بندی شده و استراتژی مدیریت دانش فردی شده می باشد.
روش شناسی:. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه تشکیل می دهد که طبق جدول جامعه مشخص مورگان برابر است با 148 نفر. جهت گرداوری داده های اماری پژوهش از پرسشنامه استاندارد (مک لیندون 2013) استفاده شد که شامل استراتژی های منابع انسانی (منابع انسانی ارگانیک، منابع انسانی بوروکراتیک) و استراتژی مدیریت دانش (مدیریت دانش فردی شده و مدیریت دانش کدبندی شده) می باشد. تجزیه و تحلیل یافته ها در دوبخش امارتوصیفی و استنباطی می باشد، که از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن و تی تک نمونه و پیرسون استفاده گردید که با نرم افزار spss:23 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف نشان داد که داده ها از وضعیت نرمالی برخوردار هستند. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. نتایج پیرسون نشان داد بین استراتژی‌مدیریت منابع انسانی ارگانیک با استراتژی مدیریت دانش فردی شده رابطه معناداروجود دارد. همچنین بین استراتژی‌مدیریت منابع انسانی بوروکراتیک با استراتژی مدیریت دانش کدبندی شده رابطه معناداروجود دارد، و بین مدیریت منابع انسانی بوروکراتیک با استراتژی مدیریت دانش فردی شده و استراتژی مدیریت منابع انسانی ارگانیک با استراتژی مدیریت دانش کد بندی شده رابطه معناداروجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که در اداره ورزش و جوانان کرمانشاه مدیریت منابع انسانی ارگانیک با استراتژی مدیریت دانش فردی و مدیریت منابع انسانی بوروکراتیک با استراتژی مدیریت دانش کدبندی شده اثر گذار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Human resource management strategies association with knowledge management strategies among the staff of the office of Youth and Sports Kermanshah province
Authors
Mojgan Khoda Moradpour
Abstract
Introduction: Achieve alignment between IT strategy and business strategy is essential for any organization. So sporting director addition to the concept of strategic alignment and factors affecting furthermore, steps to identify and pursue alignment. Use different strategies so that human resources can increase or decrease the possibility of achieving an organization's overall objectives. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between knowledge management strategy, human resources strategy was carried out. Dvastratzhy knowledge management strategy includes knowledge management and knowledge management strategy individual is coded.
Methodology: The aim of this study is applied and the method of data collection is descriptive and cor relational study. The study population comprised all employees of the department of Youth and Sports Kermanshah that the table is 148 persons Morgan society. In order to collect statistical data on the standard questionnaire (Mac Lyndon, 2013) were used, including human resource strategies (organic human resources, human resources and bureaucratic) and knowledge management strategy (Personal Knowledge Management and Knowledge Management coded) is. The descriptive and inferential analysis is in two parts, the Kolmogorov-Smirnoff test for normality and one-sample t-test and Pearson correlation coefficient with software spss: 23 was carried out.
Results: Kolmogorov-Smirnoff test results showed that the situation was normal data. One-sample t-test results showed that human resource strategies and knowledge management strategies are desirable. The Pearson results showed there is a significant relationship between organic human resourcan management strategy and individualized knowledge management starategy. And there is a significant relation between knowledge management strategies and individualized bureaucratic human resource management and human resource management strategy is organic with no significant relation coded knowledge management strategy.
Discussion: It can be concluded that the Department of Youth and Sports Kermanshah organic human resource management with personal knowledge management strategy and human resource management with knowledge management strategy coded bureaucratic influence.
Keywords
Human resource strategy, Knowledge management, knowledge coded, bureaucratic, organic, personal knowledge