رابطه ی قدرت ایزوکینتیک عضلات اندام تحتانی و پوسچر ستون فقرات بازیکنان نونهال فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.627
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی-تهران- ایران
2دانشجو کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهید بهشتی-تهران- ایران
چکیده
مقدمه: حفظ راستای صحیح ستون فقرات جهت ارتقا عملکرد و پیش گیری از آسیب های بازیکنان جوان فوتبال ضروری است. قدرت عضلانی یکی از مولفه های حفظ راستای ستون فقرات است. مطالعات پیشین نیز نشان داده اند که این قدرت ایزوکینتیک عضلات تنه و وضعیت ستون فقرات ارتباط معنا داری وجود دارد اما با توجه به اینکه درگیری اندام تحتانی در فوتبال زیاد است و بر اساس زنجیره حرکتی نیروهای زیادی از اندام تحتانی به ستون فقرات وارد می شود، تاکنون مطالعه ای به بررسی رابطه بین قدرت ایزوکینتیک اندام تحتانی و وضعیت ستون فقرات در بازیکنان فوتبال نپرداخته است. لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی قدرت ایزوکینتیک عضلات اندام تحتانی و پوسچر ستون فقرات بازیکنان نونهال فوتبال بود.
روش شناسی: آزمودنی های این پژوهش را 40 نفر از بازیکنان مدارس فوتبال استان تهران (سن: 1.91±11.93 سال، قد: 14.5±147.5 سانتی متر، وزن: 11.02±40.09کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 0.41±22.93) که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند، تشکیل می دادند. قوس های کایفوز و لوردوز آزمودنی ها به وسیله دستگاه اسپاینال موس (ساخت شرکت IDIAG، کشور سوئیس) از مهره اول پشتی تا مهره دوم خاجی اندازه گیری شد. همچنین برای اندازه گیری قدرت ایزوکینتیک عضلات اندام تحتانی از دستگاه ایزوکینتیک بایودکس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 0.05≤P استفاده شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنا داری بین قدرت ایزوکینتیک عضلات اداکتور ران و زاویه کایفوز پشتی، اکستنسورهای زانو و کایفوز پشتی و فلکسورهای زانو و لوردوز کمری وجود دارد . اما رابطه معناداری بین ابداکتورهای ران و کایفوز پشتی، ابداکتورهای ران و لوردوز کمری، اداکتور ران و لوردوز کمری، فلکسورهای زانو و کایفوز کمری و بین اکستنسور های زانو و لوردوز کمری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رابطه معنی داری بین پوسچر ساجیتال ستون فقرات و قدرت ایزوکنتیک برخی از عضلات اندام تحتانی وجود دارد. مالیکا و همکاران نیز ارتباط معنی داری بین قدرت ایزوکنتیک عضلات تنه و پوسچر ستون فقرات گزارش کردند (4). لذا می توان نتیجه گرفت افزایش قدرت عضلات اندام تحتانی می تواند به اصلاح پوسچر بازیکنان فوتبال کمک نماید. این عامل همچنین می تواند از آسیب های ناشی از پوسچر ضعیف نیز جلوگیری کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between isokinetic strength of lower extremity muscles and posture of spine in young children footballers
Authors
Parisa Namazi, Mahshid Norozian
Abstract
Introduction: It is a necessity to maintain the proper upright position of the spine in order to improve the performance and prevent injuries. Muscle strength is one of the components for maintaining the upright position of the spine. Also Previous studies, have shown that there is a significant relationship between isokinetic strength of spine muscles and the positioning of the spine, but despite the fact that the lower limb is highly engaged in football and due to the movement chain, many forces affect it. So, the present study aims at exploring the relationship between the isokinetic strength of the lower extremity muscles and the posture of the spine in such footballers.
Methodology: The subjects of the research consist of 40 members of football schools in Tehran Province (age: 11.93 ± 1.91, height: 147.5±14.5 cm, weight: 40.09 kg ± 11.02 and the mass body index: 22.93 ± 0.41). They were selected based on being at access. The curvature of Kyphosis and Lordosis of subjects along the line of their first thoracic vertebra to their second sacrum vertebra were measures by the Spinal Mouse device (made by Idiag in Switzerland). Moreover, the Baiodex Isokinetic device was used to measure the isokinetic strength of the lower extremity muscles. To analyze the data, descriptive statistical methods and Pearson’s Correlation Coefficient were used at a significance level (P ≤ 0.05).
Results: The results showed that there was significant correlation between the isokinetic strength of the adductor muscles of the hip and the angle of the Kyphosis (r =0.36, p=0.02), between extensors of the knee and Kyphosis (r=-0.39, p=0.01) and between flexors of the knee and Lordosis (r = -0.35, p=0.02). But there was no relationships between abductors of the hip and Kyphosis, abductors of the hip and Lordosis, the adductor of the hip and Lordosis, flexors of the knee and Kyphosis, and finally, between extensors of the knee and Lordosis (p> 0.05).
Conclusion: Findings of this study showed that there was a significant relationship between the Sagittal posture of the spine and the Isokinetic strength of some muscles of the lower extremity. Therefore, it can be concluded that the enhancement of the strength of muscles of the lower extremity can help correction the posture of footballers. This factor can also prevent injuries resulting from weak posture.
Keywords
Posture, lower extremity, Lsokinetic strength