عوامل موثر بر سبک تصمیم‌گیری مصرف کنندگان در خرید کالای ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.628
کد مقاله : 3025-10THCONF
نویسندگان
1علامه طباطبایی
2دانشگاه علامه طباطبائی
3دانشگاه تهران
4دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
چکیده
مقدمه: هر روزه مصرف کنندگان در معرض بمبارا‌ن بی‌شمار پیام‌های تبلیغی و ترفیعی قرار می‌گیرند و این حجم انبوه اطلاعات تبلیغاتی باعث می‌شود که آن‌ها در تصمیم‌گیری جهت خرید محصولات و خدمات ورزشی دچار سردرگمی شوند لذا پژوهش و بررسی بر روی سبک ها و مدل های تصمیم گیری مصرف کنندگان کاملاً ضروری و البته جذاب است. شناخت سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان (سبک های خرید) جهت توسعه ی استراتژی های بازاریابی و ارتباط سودمند با بخش های مختلف مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا ضرورت انجام پژوهش از دو حیث اهمیت می یابد، نخست از این حیث که می توان با شناخت مناسب سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در حوزه محصولات ورزشی، مصرف کننده را به سمت انتخاب محصولات مورد نظر سوق دهیم در ثانی این صنعت حجم بالایی گردش مالی دارد که سود مناسبی را برای شرکت ها در بر خواهد داشت. هدف این پژوهش شناخت عوامل موثر بر سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان در خرید کالای ورزشی می باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و از بعد هدف توصیفی است. در آمار تحلیلی این پژوهش از برای تعیین نقش و جایگاه هر یک از مولفه های پژوهش، با استفاده از نرم افزار AMOS ، از روش تحلیل عاملی تاییدی به کار گرفته شده است. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی افراد بالای 18 سال در سطح شهر تهران می باشد.(N=100000) که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر بدست آمد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه ی استاندارد (لام و بایی،2014) می باشد که روایی آن در پژوهش‌های پیشین تأیید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک تصمیم‌گیری مصرف کنندگان (0/85=α) بدست آمد.
یافته ها: نتایج آزمون آماری نشان داد با توجه به بتای بدست آمده از آزمون مولفه های کیفیت، قیمت، مد و برند به ترتیب دارای بیش ترین اهمیت در نزد مصرف کننده جهت خرید محصولات ورزشی می باشد.
بحث و نتیجه گیری: بنابر یافته های پژوهش حاضر این نکته کاملاً محسوس و مهم است که بازاریابان، مدیران فروش، مدیران ورزشی و سایر افراد فعال در حوزه فروش کالای ورزشی می توانند با شناخت عوامل موثر بر سبک تصمیم گیری مصرف کنندگان شامل قیمت، مد، برند و اولویت بندی آن ها به فروش و سود بیش تر دست یابند. ضمن این که می توان از این ابزار جهت توسعه استراتژی های بازاریابی، جذب و حفظ مشتری استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Factors affecting on consumer decision making style in purchasing sport products
Authors
Saied Ghorbsni, Mohammad Hassan Mottaghi Shahri, Nadia Nazer Fard
Abstract
Introduction: Consumers are bombarded every day by numerous promotion messages, and their decision making in purchasing sport goods or services is frequently confused by these advertised information (Lysonski, Durvasula, & Zotos, 1996). For this reason, research in consumer decision-making styles has become increasingly popular. Understanding consumer decision-making styles (shopping styles) is important for developing strategic marketing and effective communication with diverse consumer segments (Walsh, Hennig-Thurau, Wayne-Mitchell, & Wiedmann, 2001). Sproles and Kendall (1986) described consumer decision-making style as ‘‘a mental orientation characterizing a consumer’s approach to making a choice’’.
In the United States, sport is a $422-billion industry (Plunkett, 2011). Thus The necessity of this research is important in term of two aspect. First as Proper understanding of consumer decision-making styles in the field of sports products and Pushing customers towards the our products.
second This industry has a high volume of turnover that will good profits for companies. The aim of this study was to identify factors influencing consumer decision-making style to buy sporting goods.
Methodology: This study was descriptive and correlational and The data collection was conducted in a field and it’s in the type of applied research. The study population included all People over 18 years in the city of Tehran and (N=100000) The sample size was 384 persons according Morgan table. measuring tools for this study was standard questionnaire (Lam & bae, 2014) that was selected. in previous research to verify its validity and reliability of Cronbach’s use alpha coefficient (α=0.85).
Results: The results showed That According to the obtained beta: quality, price, fashion and brand in order of highest importance in the eyes of the consumer to purchase sporting goods.
Discussion: According to research findings It is perfectly sensible and important that Marketing, sales director, athletic director and others active in the sale of sporting goods can get more sell and profit by identifying the factors influencing consumer decision-making style Including price, style, brand and their prioritization. In addition, you can use this tool to develop marketing strategies, attract and retain customers.
Keywords
Consumer, Sporting goods, decision-making style, buying style