ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی ایران (فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک، ورزش سه و نود) با استفاده از رویکرد وب کوال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.629
کد مقاله : 3026-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: با ظهور اینترنت، پیدایش شبکه جهانی وب، انقلابی گسترده در ارائه خدمات اطلاع رسانی به کاربران رخ داده است، به گونه ای که هم اکنون حجم وسیعی از اطلاعات از طریق وب قابل دسترسی است. بدیهی است، در چنین شرایطی تمامی سازمان های پویا از جمله سازمان های ورزشی استفاده از اینترنت و امکانات آن را، به عنوان یکی از مناسبترین راه ها جهت ایجاد ارتباط دوسویه میان سازمان و کلیه افراد و نهادهای ذی نفع برگزینند.
روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشکده های تربیت بدنی تهران تشکیل دادند و تعداد 168 نمونه به پرسشنامه وب کوال لوسیانو، واتسون و گودهو(2007) به صورت آنلاین پاسخ دادند.
یافته ها: داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی تحلیل گردید. نتایج مدل webqual نشان داد کیفیت وب سایت ورزش سه بهتر از وب سایت های فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک است. همچنین وب سایت نود نسبت به وب سایت های فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک دارای کیفیت بهتری بود.
بحث و نتیجه گیری: نظر به اهمیت فوق العاده ی وب سایت های مورد بررسی و باتوجه به اهمیت حضور فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک در سطح جهانی، مدیران این وب سایت ها باید توجهی خاص به وضعیت آنها و نیز روزآمدی و ارتقاء وب سایت ها مبذول دارند. ارائه طیف متنوعی از اطلاعات مناسب اعم از اطلاعات و اخبار ورزشی در سطح ملی و بین المللی می تواند کاربران بیشتری را جذب کند. وب سایت ها می توانند درگاه مناسبی برای معرفی ظرفیت ورزش ایران در سطح جهانی باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Evaluation of quality of sports websites (Football Federation, National Olympic Committees, Varzesh3, and 90tv) in Iran using webQual approach
Authors
Reza Khorshidi, Maryam Taherikia, Hossein Akbari Yazdi
Abstract
Introduction: The Internet and World Wide Web have revolutionized the provision of information services to users. Today, large amounts of information are accessible via web. In such situation, obviously, all dynamic organizations, including sports organizations consider the Internet as one of the best ways to communicate with all stakeholder individuals and institutions (Gonzalez et al., 2015).
Methodology: This was applied descriptive-survey study. The population consisted of all physical education students at physical education faculties in Tehran. However, 168 participants completed online the Loiacono, Watson, and Goodhue’s WebQual Questionnaire (2007).
Results: Using SPSS software, the ANOVA and Tukey post hoc test were performed for analyzing the data. The webqual model results showed that the quality of Varzesh3 website is better than the websites of Football Federation and National Olympic Committee. Also, the 90tv website had better quality than websites of Football Federation and National Olympic Committee.
Discussion: Given the significance of studied websites and importance of Football Federation and National Olympic Committees in the world, the administrators of these websites should pay special attention and update and upgrade constantly them. The provision of diverse relevant information including national and international sports news and information may attract more users. The websites may be good portal to introduce Iran’s sports at international level.

Key words: WebQual, Sports Websites, Quality of Service Tools.
Key words: WebQual, Sports Websites, Quality of Service Tools.
Key words: WebQual, Sports Websites, Quality of Service Tools.
Keywords
WebQual, Sports Websites, Quality of Service Tools