تاثیر هشت هفته تمرینات DNS در آب بر میزان درد و عملکرد زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.63
کد مقاله : 3600-10THCONF
نویسندگان
1مربی دانشکده فنی دختران شریعتی تهران
2دانشکده فنی دختران شریعتی تهران
چکیده
مقدمه: افزایش پیشرونده جمعیت سالمند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته موجب معطوف شدن توجه به مسایل این گروه سنی شده است. از روش هایی که برای مقابله با مشکلات سالمندان و دیگر گروه های خاص به کار گرفته شده، برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه است. تمرینات DNS از طریق تحریک زنجیره های رشد عصبی حرکتی سبب تحریک فرایند رشد سیستم عصبی حرکتی به ویژه در افرادی که دچار مشکلات حرکتی هستند، گردد. هدف از پژوهش حاضر تاثیر هشت هفته تمرینات DNS در آب بر میزان درد و عملکرد زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر زنان سالمند 55 تا 70 سالی که به کمر درد مزمن مبتلا بودند نمونه‌های 33 نفر بودند که بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=16) و کنترل (n=17) تقسیم شدند.گروه تجربی به مدت هشت هفته تمرینات DNS را در آب، اجرا کرده و گروه کنترل فعالیت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. روش درمانی DNS به ارزیابی دقیق از کیفیت ثبات یا حرکت با هدف باز گرداندن و یکپارچه سازی سیستم تثبیت ستون فقرات از طریق تمرینات کاربردی خاص، پایه ریزی شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای این تحقیق از پرسشنامه اوسستری جهت ارزیابی عملکرد کمر و از خط کش درد (ICC=0.91) جهت ارزیابی میزان درد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t جفت شده و برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون های t وابسته، در سطح معنی داری کوچکتر و یا مساوی 0.05 استفاده شد. (0.05≥ɑ)
یافته ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات DNSدر عملکرد کمر بین دو گروه تجربی (3.22) و کنترل (1.05) تفاوت معنی داری وجود دارد (0/000-P) و میزان درد افراد که با خط کش درد اندازه گیری شود پس از هشت هفته کاهش چشمگیری داشت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه استفاده از تمرینات DNS را با تاکید و استفاده از الگوهای حرکتی نوزادان را به افراد سالمند پیشنهاد می کند. انجام تمرینات ما به واسطه اجرا در محیط استخر اشتیاق به انجام تمرینات در سالمندان را افزایش داده با استفاده از حرکات مختلف و ایجاد مقاومت و افزایش فشار تمرینات شاهد کاهش درد در این گروه از جامعه باشیم. این تمرینات نیاز به ابزار خاصی نداشته و حتی در خشکی قابل اجرا می باشد. انجام این تمرینات می تواند در مراحل توانبخشی و بازتوانی در گروههای خاص مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of DNS eight weeks of training in the water on pain and function in elderly women with chronic low back pain
Authors
Somayeh Sohrabi Ranani, shahrbanoo jomepoor, mMahshid Aghili, Sima Zamani
Abstract
Introduction: A progressive increase in the elderly population in many developed countries has been decisively to address the issues of this age group DNS exercises cause stimulating the afresh developmental process of motor nervous system, especially for people with movement problems caused by nervous system disease through actuating neurodevelopmental locomotor chains based on motor positions of a healthy newborn. The effect of water on the DNS eight weeks of training in elderly women with chronic low back pain were pain and function.
Methodology: Participants of women aged 55 to 70 years who had chronic pain. Subjects were randomized into two groups: an experimental study, 33 volunteers (n=16) and control (n=17) were divided. The experimental group for eight weeks DNS exercises in the water, implementation and control group performed their routine activities. To collect information about the variables OAWESTRY Questionnaire to assess the performance and lower back pain ruler (ICC=0.91) was used to assess pain. (0.05≥ɑ)
Results: The results of this study showed that after eight weeks of training at the waist DNS between the two groups (3.22) and control (1.05) there is a significant difference (000.0-P) and the amount of pain with pain cache line size be measured after eight weeks were significantly lower.
Discussion: The results of this study using DNS training with the emphasis and the movement patterns of babies to the elderly suggests. The exercises require no special tool are applicable even in drought. You can do these exercises in the rehabilitation of certain groups be considered.
Keywords
chronic low back pain, DNS, waist performance